Med store bokstaver fastslår Ringerikes Blad på forsiden av lørdagsavisen (27.februar) at Holekulturen rakner!

BAKGRUNN:

Over to sider inne i avisen omtales reduserte budsjetter for kulturskolen i Hole og hvilke konsekvenser dette får. Det vises til at kulturskolen i Hole over de to siste årene har vært nødt til å tåle reduksjoner på over én million kroner.

Det er ikke bare kulturskolen som opplever reduksjoner.

Jan Egil Lyng

Siden man her kommenterer utviklingen de to siste årene, kan det være interessant å se hva som var situasjonen for to år siden – i 2014.

Alle kommuner rapporterer til statistikkbanken til Statistisk sentralbyrå – Kostra, og for sammenligningens skyld har jeg hentet ut noen tall både for Ringerike og Hole kommune derfra.

Brutto driftsutgifter til kommunal musikk og kulturskole i Hole var ifølge Kostra i 2014 kr 5.958.000, mens Ringerike kommune samme år brukte 5.486.000 kroner. Det vil si nesten en halv million kroner mindre enn lille Hole.

Hole hadde i 2014 seks årsverk tilknyttet sin kulturskole, mens Ringerike hadde fem. I det samme året hadde Hole 309 elever på sin kulturskole, men Ringerike hadde 223.

Nå mener ikke jeg at det er et mål å være på nivå med Ringerike, men om man tar antall barn i kommunene med i betraktning, mener jeg det er grunnlag for å hevde at Hole kommunes tilbud fortsatt er bedre en Ringerikes selv om antall elever i Holes kulturskole skulle bli redusert til det antall elever Ringerike har i sin kulturskole.

Er det da grunnlag for å slå stort opp at Holekulturen rakner?

Det er ingen tvil om at kulturskolen i Hole blir nødt til å klare seg med mindre enn tidligere, men det må også andre. Både skoler, barnehager, SFO og pleie og omsorg må tilpasse seg kommunens nye inntektsnivå.

Det er ikke bare kulturskolen som opplever reduksjoner.

Siden noen ser ut til å ville sette kultur opp imot idrett og hevder at idretten i Hole får for mye penger, kan det kanskje også være på sin plass å nevne at i 2014 var netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg ifølge Kostra 8.024.000 kroner i Ringerike kommune og 937.000 kroner i Hole kommune.