Kritiske spørsmål er verken useriøst eller mobbing | Eva Bekkelund-Eriksen

LES DOKUMENTENE: – Jeg håper de som er kritiske til det jeg tar opp i Ringerikes Blad, har lest dokumentene og satt seg inn i sakene, skriver Eva Bekkelund-Eriksen.

LES DOKUMENTENE: – Jeg håper de som er kritiske til det jeg tar opp i Ringerikes Blad, har lest dokumentene og satt seg inn i sakene, skriver Eva Bekkelund-Eriksen.

Av
DEL

MeningerI et demokrati er det viktig å reise kritiske spørsmål og problemstillinger.

LES OGSÅ: Nok er nok – mobbing fortjener ikke spalteplass | Bjørn Geirr Harsson

Jeg selv har ikke hatt noe ønske om å være i det offentlige rom, men likevel å engasjere meg i en rekke saker de siste syv åtte årene.

Det handler om samfunnsplikt, på samme måte som andre stiller opp i mange andre sammenhenger.

Makt og maktmennesker

Du får ikke venner når du utfordrer makten og maktmennesker, men jeg håper de som er kritiske til det jeg tar opp i Ringerikes Blad, har lest dokumentene og satt seg inn i alle problemstillingene, og snakket med innbyggere som forteller om erfaringer man bør være foruten i en liten kommune som Hole.

Toppene i Hole Høyre, og personer med nære bånd til partiet, har gått hardt ut fordi jeg blant annet har reist spørsmål om det er ukultur i partiet.

For ordens skyld, i en av de tre samtalene jeg har hatt med Høyres Syver Leivestad forsikret han at han hadde en plan for å unngå at partiet ble investorenes stemme, og demme opp for ukulturen som han også kjente til.

Kanskje de kritiske røstene gjør lurt i å spørre ledelsen i eget parti om dette arbeidet er i gang.

Mange saker i lokalsamfunnet

Jeg har vært engasjert i for eksempel disse sakene:

 • Dårlig og farlig vei på Bønsneshalvøya. Veien er blitt utbedret
 • Beholde grendeskolen på Røyse, som har vært truet av nedleggelse.
 • Forfall og forsømmelser gravferdskapell, kirkebygg og kirkegårdsarbeidere. Her er det blitt gjort en god del.
 • Forfall og forsømmelser ved Hole ungdomsskole. Prislappen øker hver eneste dag når man ikke passer på vedlikeholdet.
 • Kritiske spørsmål om Ringerike Utvikling. Dette handlet ikke om ansatte, men eiere, pengebruken og resultatene. Ringerike Utvikling er som kjent nedlagt.
 • Kritiske spørsmål til at en person med kun postkasse i Hole kunne være profilert politiker i Hole Høyre.
 • Forslag om å satse bevisst og sterkt på merkevaren og destinasjonen Hole. Det handler om å bruke alle våre ressurser, natur, elveløp, fjorder, lokalprodusert mat, kunst, landbruk osv. for å støtte opp om reiseliv og turisme, camping og hoteller i Hole. Dette er mer viktig enn noen gang fordi nærturismen blir helt sentral i framtiden. Hole kommune er visst i gang med et arbeid her.
 • Fjordene våre er i faresonen på grunn av vei og bane, på grunn av mangelfulle og feil i viktige undersøkelser.
 • Støtte til innbyggere som har svært dårlige erfaringer med kommunen, både administrasjon og politikere. Dette gjelder blant annet beboere på Utstranda og i Kleivlia. Begge sakene har påført innbyggere store belastninger og endt hos advokater.
 • Forslag om å åpne kommunen mer, de politiske prosesser. Blant annet at ordfører og andre i viktige roller loggfører samtaler, telefonisk og fysisk, og legger disse ut på kommunens hjemmeside.
 • En ryddig kommunal administrasjon, klare skillelinjer mellom politikk og administrasjon slik at administrasjon kun blir fagmiljø.
 • Tatt til orde for at politikernes godtgjørelser reduseres, og at pengene brukes til å påskjønne for eksempel trenere og andre som gjør en stor innsats for barn og sikrer et godt oppvekstmiljø.

Samrøre truer folkestyret

Jeg har en rekke ganger satt søkelyset på samrøre mellom politikk og penger. Investorer og politikere skal samarbeide, men rollene skal ikke blandes.

Er det for eksempel greit at utbyggere på Storøya, i Sundvollen og Vik har sterke bånd til et politisk parti?

Er det en slik utvikling vi ønsker oss; at et politisk parti rekrutterer personer med klare økonomiske egeninteresser, og som med støtte fra partifeller kan høste økonomiske gevinster?

Blir sterke egeninteresser styrende i politikken, svekkes folkestyret.

LES OGSÅ: Grønt lys for omstridte boligområder: – Vi blir overkjørt gang på gang

Dette handler om viktige prinsipper, som partier og politikere bør være åpne om og som angår oss alle.

Partier må jobbe med seg selv

I flere innlegg har jeg vært kritisk til deler av det politiske miljøet, som framstår som subkultur, på siden av vanlige normer og standarder.

Når Arbeiderpartiets Tom Olsen fotfølger innbyggerne på Ustranda i kommentarfelt og oppfordrer Senterpartiet og varaordføreren til å ta avstand fra meg, bekrefter Olsen nettopp det jeg har påpekt en rekke ganger.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags