I disse dager legger fylkesmann frem sin innstilling om ny kommunestruktur til regjeringen.

Det er vel ingen overraskelse at fylkesmannen i Buskerud ønsker større enheter hvilket betyr en sammenslåing av Hole og Ringerike til en stor kommune. Dette vil hun anbefale selv med tvang.

Ønsker å bestå

Det har blitt brukt mye ressurser og penger på utredninger, folkeavstemninger, spørreundersøkelser og saksbehandling; og folkets dom er klar.

Flertallet i begge kommunene ønsker å bestå som egen kommune. Det som vi erfarer fra fylkesmannens side, er at folkets røst blir overhørt og lagt til side. Var folkeavstemningen og spørreundersøkelsene et spill for galleriet?

Fylkesmann er en person som ikke valgt av folket, men som har søkt jobben og fått den utfra kvalifikasjoner. Selv om hun er pålagt av regjeringen om å komme med sin innstilling, bør hun lytte til det flertallet i nevnte kommuner ønsker.

Gode tjenester

I Boken «Folkestyre eller elitestyre» tar denne for seg kommunereformen i perspektiv. Forfatterne hevder at denne reformen bygger på politisk vilje og lite på analyse og kunnskap.

En av de viktigste formålene for en kommune er å yte gode velferdstjenester til innbyggerne. Derfor bør forhold som gjør innbyggerne tilfreds med kommunale tjenester være vesentlig for hvordan kommunesktoren organiseres og struktureres.

Det vises til at små og mellomstore kommuner har større tilfredshet med kommunale tjenester som eksempelvis plan- og bygningstjeneste, barnehage, sosialtjeneste og hjemmesykepleie.

I Ringerikes Blad 12. september ber høyres politiker Christopher A. Wand Fylkesmannen om å bruke tvang, slik at Hole og Ringerike blir en stor kommune.

Det er til syvende og sist, regjeringen ved Jan Tore Sanner i spissen som avgjør Hole og Ringerikes fremtid.

Tore Ellingsen, Leder i Hole Senterparti

Jeg oppfordrer Wand til å være lojal mot eget partiprogram; Hole Høyre proklamerte i sitt partiprogram at Hole skulle bestå som egen kommune og det er blant annet ut fra partiprogrammet, at han har blitt valgt inn i kommunestyret.

Ingen tvang

Buskerud og Hole senterparti har i sitt partiprogram, vedtatt at ingen kommuner skal slås sammen mot sin vilje.

Folket i Hole og Ringerike har talt; de ønsker å bestå som egen kommune. Hole Senterparti står ved sine løfter og de stiller seg bak folkets røst.

Det er til syvende og sist, regjeringen ved Jan Tore Sanner i spissen som avgjør Hole og Ringerikes fremtid.

Avgjørelsen tas før sommeren 2017. Samtidig går vi mot et stortingsvalg til neste høst og det kan bli interessant å se om Høyre og Jan Tore Sanner fronter tvangssammenslåing, dersom de fortsatt ønsker å sitte med makta.

LES FLERE SAKER OM KOMMUNEREFORM: