Omsorgsinstitusjoner, skoler og barnehager blir fortsatt der folk bor i de ulike delene av den nye kommunen.

  • Vi får mer effektive fellestjenester med større fagmiljøer og bredere kompetanse.
  • Vi får bedre samordnet planlegging innenfor vår region som betyr at vi utnytter naturgitte og andre ressurser best mulig uavhengig av kommunegrensene.
  • Vi får økt slagkraft utad ved at vi står samlet i konkurransen med andre regioner, som kjemper om de samme midler og etableringer.

Svekkes ikke

Noen er bekymret for at folkestyret svekkes. Det er ikke jeg. Lokaldemokrati betyr at alle innbyggere har lik mulighet til innflytelse og får likeverdig behandling i sin kontakt med kommunen.

Det er ikke slik at geografisk nærhet til kommuneadministrasjonen i små kommuner sikrer likeverdig behandling. Det kan tvert imot være slik at det å kjenne politikere eller personer i administrasjonen, kan svekke lokaldemokratiet. Aksjoner ledet av ressurssterke personer har lettere for å nå gjennom i mindre kommuner.

Det er også slik at i større kommuner med mange politikere får du automatisk et større mangfold. Dette mangfoldet kan hindre at det utvikles en «elite» av politikere som styrer det meste.

Dersom det blir for tette forbindelser mellom de som styrer og enkelte innbyggergrupper, er det ikke positivt for lokaldemokratiet.

Sterk endring

Vi skal vurdere en periode på 30 til 40 år fram i tid. Samfunnet er i sterk endring og utviklingen vil ikke stoppe opp.

Det eneste som er sikkert er at måten vi har kontakt med kommuneadministrasjonen på, vil fortsatt endre seg sterkt. Fysisk oppmøte i et rådhus blir mindre og mindre vanlig.

Ungdom – dere må komme på banen i denne saken og ikke la konserverende holdninger bli dominerende. Utvikling og endring er to sider av samme sak.

Historisk mulighet

Regionreformen gir også en historisk mulighet for justering av kommune- og fylkesgrenser slik at de blir tilpasset dagens situasjon.

De eksisterende grensene er ikke så viktige for de fleste av oss – viktigst er de muligheter og tilbud som finnes i rimelig nærhet.

Det kan hende det blir aktuelt å justere de ytre kommunegrensene samtidig – fylkesgrensen blir jo endret hvis de tre kommunene blir én!

LES OGSÅ: