Så har de store partiene talt igjen: Buskerud og de andre fylkene er en saga blott, og «effektivisering» krever nye streker på kartet.

Ikke før har noen av oss rukket å være oppgitt over kommunereform og «nærpolitireform», så kommer dette her; forslaget om ny inndeling av Norge i regioner.

Det utrolige er at argumentasjonen fra storpartiene er den samme nå som før. Hør bare på hva som sies fra flertallet i kommunalkomiteen på Stortinget:

«Regionreformen skal også bidra til å styrke lokaldemokratiet på regionalt nivå. At folkevalgte har et ansvar for å legge til rette for samfunnsutvikling, har en demokratisk egenverdi og innebærer også maktspredning. Begrunnelsen for et regionalt folkevalgt nivå sammenfaller dermed med et av regjeringens mål for kommunereformen – målet om å spre makt og bygge samfunnet nedenfra».

Spre makt

Sammenslåing av kommuner og fylker skal altså være å spre makt? Dette ligner til forveksling ordlyden bak «nærpolitireformen» som resulterer i 119 færre lensmannskontorer.

I disse sakene er det bare SV og Senterpartiet som skiller seg ut, og som ikke klarer å se gevinstene med stadig å strebe etter større enheter.

Men selvsagt har Regjeringa og Ap en del poeng: større regioner kan effektivisere administrasjon og bli billigere, de kan også gi bedre faglig kompetanse og spesielt gi bedre overordna planlegging. Vårt svar er at tiltak for effektivisering kan gjøres innenfor eksisterende fylkeskommuner. Saker som virkelig krever regionalt samarbeid er et felt som næringsutvikling, samferdsel osv. Dette siste er ikke minst viktig i Buskerud. Over kommunegrensene har vi hatt flere regionråd i fylket. Hva med å tillegge dem flere oppgaver og ressurser?

Mer makt

Sammenslåing av kommuner og fylker skal altså være å spre makt? Dette ligner til forveksling ordlyden bak «nærpolitireformen» som resulterer i 119 færre lensmannskontorer.

SV ønsker seg en kraftfull regional, folkevalgt styring og syns fylkeskommunene er et greit utgangspunkt. De bør tilføres mer makt og oppgaver, ikke færre. Regionreformen fra regjeringa bærer preg av at de vil ha vekk fylkeskommunene uten å si det i klartekst, men leverer i stedet en stortingsmelding om en reform uten innhold. De går inn for en reform der regionene ikke har fått tildelt oppgaver! I etterkant skal man finne ut hva disse regionene skal gjøre. Makan!

Hele satsingen kan virke som en god gammeldags papirtiger fra regjeringspartiene. Det underbygges av at de ønsker å fjerne regionale oppgaver som kollektivtrafikk, tannhelse og videregående opplæring fra fylkene og legge dem til større kommuner.

Som om dette ikke er nok; de regionale helseforetakene følger heller ikke den nye inndelingen!

SVs tre førstekandidater i «Viken» dvs. Buskerud, Akershus og Østfold vil alle reversere denne reformen, dvs. legge den i en mørk skuff dersom vi blir valgt inn til høsten.

LES OGSÅ: