Arbeidet og debatten om kommunereform i Jevnaker nærmer seg en endelig rådgivning i form av folkeavstemning 30. mai, og det formelle vedtaket i kommunestyret 21. juni.

Det skal besluttes om Jevnaker skal opphøre som kommune og bli en del av en ny storkommune med Hole og Ringerike, eller ta steget videre som fortsatt egen kommune.

Intensjonsplan

Grunnlaget for en eventuell sammenslåing er nedtegnet i en intensjonsplan forhandlet fram av kommunestyrepolitikere fra hver av de tre kommunene, basert på gjennomførte utredninger om spørsmålet.

Disse utredningene er igjen basert på metode fra vår nåværende regjering, og argumenter fra bestillingsrapporten fra Vabo-utvalget.

Planen er ikke konkret nok fordi det har vært umulig å være konkret nok i det hastverket som regjeringen har lagt opp til. Det gjør at det er mange forhold det ikke er gitt føringer for og kostnader som ikke er beregnet.

Folkeavstemningen i Jevnaker er derfor etter mitt syn også et verdivalg.

Harald Antonsen (Sp)
Samling av makt

Regjeringens argumenter er basert på et politisk syn som har et ønske om mer sentralisering og samling av makt i nye regioner (fylker) og hos staten. En styringsform som vil kreve kommuner som mere er storprodusenter av tjenester enn tjenesteytere for folket og demokratiske enheter.

Storting og regjering kan i denne sammenheng bruke økonomiske virkemidler, her ved å endre overføringer til kommunene, for å styre utviklingen.

Forslaget til nytt inntektssystem for kommunene som foreligger nå, om det blir vedtatt i Stortinget, gir mer penger til de store kommunene enn de små.

I Oppland fylke er det Lillehammer og Gjøvik som går tydelig i pluss, mens 22 av fylkets 26 kommuner får reduserte overføringer i forhold til i dag. Det trekkes inn nesten 42 millioner kroner bare i Oppland. Dette stimulerer til sentralisering og samtidig svekking av små og nære samfunn.

Politisk ønske og vilje

Jeg tror fortsatt at Norges økonomi kan tåle at landet har kommuner på Jevnaker sin størrelse. Det hele er snakk om Stortingets og den til enhver tid sittende regjering sin politiske ønske og vilje.

Så derfor jobber jeg for at vi skal ha et Storting etter valget i 2017 som vil utjamne forskjeller mellom kommunene i stedet for å øke de. Et Storting som ser verdien i nærhet, god oversikt, lokalt folkestyre og de verdier det gir.

Folkeavstemningen i Jevnaker er derfor etter mitt syn også et verdivalg.

Innta en aktiv rolle

Jevnakers innbyggere kan velge å innta en aktiv rolle og påvirke framtida gjennom å si nei til en ny kommune og beholde råderetten og lokaldemokratiet, eller velge det første steget inn i en ny kommersiell hverdag hvor nye regioner og staten vil gjøre kommunen til mer en kald oppgaveløser enn et levende samfunn med et åpent lokaldemokrati.

Resultatet av innbyggerundersøkelsen i Jevnaker forteller at 64 prosent av de 400 spurte sier de vil stemme nei til ny storkommune. Det er gledelig å konstatere, men vær så snill og gjør det også! Gå og stem nei!

Godt valg!