Hole kommune ble i 1963 vedtatt tvangsinnlemmet i storkommuneprosjektet Ringerike.

Umiddelbart etterpå ble i Hole etablert tiltak og igangsatt aksjoner for å få vedtaket omgjort. Kommunen ble gjenopprettet, med virkning fra 1977.

Det vil forbause om det blant eldre holeværinger overhodet vil være noen som ønsker å oppgi tilværelsen som egen kommune. Har hørt replikken «De første 10 årene i Ringerike skjedde ikke noe som helst i Hole.»

LES OM INNBYGGERUNDERSØKELSEN: 59 prosent vil ha Hole som egen kommune

Nye år med høyrøstede og kravstore holeværinger?

Torgeir Haave Bentsen
Skippertak

Robek-tilværelsen vil kreve skippertak, og sette strenge krav til tæring etter næring i noen år. Men selv uten de tidligere ekstraordinære inntektene gjennom Olav Thon viser statistikk at kommunen har et inntektsnivå godt over landsgjennomsnittet.

Hole har unike forutsetninger - nærhet til hovedstadområdet, med naturherligheter, historisk identitet og lokalpatriotisme. Jernbane og ny E16 vil for alvor åpne dørene inn til det mest attraktive bosetningsområde på Østlandet!

All ære til de anstrengelser som gjøres i Ringerike for å integrere og involvere kommunens utkantsteder. Men kommunens areal er allerede i dag på 1.552 km, nær 3/4 arealet i Vestfold fylke.

Med ytterpunkter som Nes i Ådal 60 km unna sentrum i kommunen. Hvorfor pådra seg ytterligere utfordringer? Nye år med høyrøstede og kravstore holeværinger?

Samarbeid

Interkommunale samarbeidsavtaler er vel etablert i stort omfang i Kommune-Norge, og er nøkkelen til forsatt å ta vare på lokal bosetting og gode tjenester for innbyggerne.

Historisk: I 1977 fikk Hole beskjed av Ringerike om å finne annen søppelfyllplass enn Tyrimyra i Ringerike. Vår tekniske sjef Harald Dalevold kontaktet Jevnaker, og Trollmyra ble fyllplass for de to kommunene. Etter hvert også Ringerike, Gran og Lunner. Eksempel på initiativ!

Ringerike interkommunale kraftverk: En utfordring ved utskillelsen. Løsningen ble at Hole betalte 1 million kroner for 12 prosent eierskap. Har betalt seg mange ganger - og vi er vel alle trofaste abonnenter?

I åpent folkemøte på Sundvolden hotel 10. mai, i regi av Hole Høyre, var en av innlederne nåværende professor siden 1994, tidligere rådmann Bjarne Jensen i Kristiansand og Bergen kommuner.

Han var klart kritisk til den pågående kommunereformprosess, og advarte mot den svekkelse som omfattende kommunesammenslutninger vil innebære for distriktsbosetting og for nærmiljøtilhørighet.

Statssekretær for kommunalministeren, Paul Chaffey, begrunnet «størrekommunerprosessen» med behovet for å kunne håndtere det store omfang av oppgaver som Stortinget har pålagt kommunene.

En vinn-vinn-løsning; kommunene består samtidig som overkommunale oppgaver løses i fellesskap.

Torgeir Haave Bentsen

Høyere nivå

Naturlig tilsvar: Hvorfor ikke løfte de særskilt ressurskrevende oppgavene opp på et høyere forvaltningsnivå?

Eller videreføre og videreutvikle allerede etablerte interkommunale opplegg?

En vinn-vinn-løsning; kommunene består samtidig som overkommunale oppgaver løses i fellesskap.

Lovverket gir ikke lenger Stortinget myndighet til å tvangssammenslutte kommuner. Kommunalministeren frister i stedet med å tilby særskilte ekstrainntekter ved kommunesammenslutninger. Gjenstår å se om dette vil bli gjennomført annet enn i områder der kommunestørrelsen er et reelt problem.

Entusiasmen lever fortsatt

Som rådmann i Hole kommune årene 1977-1994 vil jeg for alltid huske særskilte utfordringer de første årene etter utskillelsen fra Ringerike. En også politisk og administrativ entusiasme.

En entusiasme som fortsatt lever!

Min oppfordring til kommunestyret vil være: Slutt opp om Hole kommune som fortsatt egen kommune.

Ta selv hånd om og styring med utfordringene som fortsatt egen kommune. Å kunne begrense naturinngrep og støyproblematikk i kjølevannet av ny jernbane og ny E16-trasé vil kreve mobilisering og lokalt selvstyre. Trasévalget Helgelandsmoen og blokkering av utviklingsarealer i Hole framfor busundalternativet bør være en vekker.

Velment oppfordring: Gjenopprett sektorstyrer og mer bakkekontakt for politisk valgte.

Vi savner et skolestyre, et kulturstyre, et styre for helse og omsorg, et teknisk utvalg, et bygningsråd som skjønnhetsråd!

FÅ OVERSIKTEN: Disse Hole-politikerne har bestemt seg for ja eller nei