I kommunestyret sist torsdag, under Offentlig Spørretime, var grusuttak på Kilemoen tema.

Bakgrunn: Siste måneders akselererende tempo og framdrift på grusuttaket på Kilemoen, som nok en gang har rasert stier og turløyper i et mye brukt friluftsområde.

Moen rommer også Grunnvannsanlegget for en befolkning på ca. 25.000. Følgende spørsmål gikk til ordføreren:

– Kan kommunen foreta oppmåling på Kilemoen sanduttak for å avklare overholdt grense mellom igangværende og framtidig grusuttak?

– Hvordan utøves kontroll med masseuttak på Kilemoen?

– Hvem utøver kontrollen?

– Hvordan og hvor ofte utøves kontrollen?

– Har kommunen vurdert å sette en øvre grense for årlig grusuttak i angjeldende område?

Ordfører ga etter undertegnedes og manges syn ikke fyldestgjørende svar. Blant annet forsøk på henvisning til Direktoratetett for mineralforvaltning mht fullkontroll. Men erkjente at kommunen, ikke Direktoratet for mineralforvaltning, har det hele og fulle ansvar for arealforvaltningen i kommunen.

Det kom lite ut av svarene generelt. Flere var tydelig overrasket over de store landskapsmessige endringene bare de siste 2-3 måneder.

Også flere så ut til å reagere da ordfører i forsøk på å besvare/bortforklare et av spørsmålene, i en bisetning nevnte at en må unngå «Søksmål»...(underforstått fra tiltakshaver, hvis forsøk på å begrense uttaksområde/ tapte inntekter for driver).

Det er nok dessverre her «hunden ligger begravet»:

Av frykt for erstatningssak, lar kommunen «grusbaronene» sitte med begge hender på rattet! Men hva med kommunens ansvar og forpliktelser mht arealmyndighet?

Som kjent har Fylkesmannen innsigelser overfor kommunen pgs manglende ivaretakelse av naturtypen Sandfuruskoger. Krever at kommunen reduserer areal for masseuttak. Har kommunen vurdert påløpte ikke-målbare kostnader/ som påføres senere generasjoner?

I indre Østlandet har vi fem andre store grusforetak...

LES FLERE INNLEGG:

LES OGSÅ: