HRA inviterte ledere fra en rekke loppemarkeder til samarbeidsmøte torsdag 7.9.2017.

Med bakgrunn i den store interessen som innbyggerne har viet loppemarkedene den senere tid, inviterte HRA ledere fra etablerte loppemarkeder til et samarbeidsmøte hos HRA, torsdag 7. september.

HRAs invitasjon ble positivt mottatt og det møtte mannsterkt opp representanter fra Eikli skolekorps, Sokna skolekorps, Ullerål skolekorps og Vang skolekorps.

HRA, ved daglig leder Kjell Olav Kolrud, åpnet møtet og ønsket velkommen. Kolrud startet med å redegjøre for HRAs mandat og bemyndigelse som regionens avfallsselskap.

HRA arbeider målrettet innen vårt ansvarsområde for å nå de delmålene Norge og andre land har forpliktet seg til i kampen for å redusere miljø- og klimabelastningene.

Kjell Olav Kolrud

Daglig leder i HRA

Samarbeidsmøtets deltakere var enige om at HRA og loppemarkedene er utfyllende partnere i det viktige arbeidet med å ivareta vårt sårbare miljø og klima.

 

Samarbeid

HRA har i mer enn 10 år hatt en spesialordning for loppemarkedene hva gjelder avtaleinngåelse, systematikk, logistikk og priser hos HRA. HRA slo fast at både loppemarkedene og HRA har viktige roller innen «Avfallshierarkiet», også kalt «Avfallspyramiden.»

Hovedtemaet som ble tatt opp i samarbeidet mellom våre loppemarkeder og HRA var den praktiske gjennomføringen av loppemarkedene. Fra lopper kommer inn, lopper selges, til restene etter loppemarkedene enten lagres til neste loppemarked eller skal avhendes hos HRA.

Samarbeidsmøtets deltakere var enige om at HRA og loppemarkedene er utfyllende partnere i det viktige arbeidet med å ivareta vårt sårbare miljø og klima og samtidig styrke det lokale lag- og foreningsarbeidet.

LES OGSÅ: Måtte hjem igjen med loppesøpla

Eget system

I møtet ble det klart at enkelte loppemarkeder, samt media, har trodd at avfallet etter avsluttet loppemarked automatisk hadde gått gjennom HRAs system.

Imidlertid viser det seg at de aller fleste loppemarkedene selv hadde tatt direkte kontakt med diverse containerselskaper og derfor hadde fått en helt annen pris på avfallshåndteringen enn den HRA tilbyr loppemarkedene.

Denne avklaringen ble godt mottatt av alle tilstedeværende loppemarkeder. HRA henviste til sine hjemmesider hvor spesialordningen er godt beskrevet.

Samarbeidsmøtet ble avsluttet med et felles ønske om å avholde tilsvarende møteplasser i framtiden for sammen å sikre vinn-vinn-gevinster for klima og miljø, lag og foreninger samt å styrke sosiale bånd gjennom dugnadsånd.

PS. Loppemarkeder som ble avholdt helgen 9.-10. september melder tilbake at de er godt fornøyd med HRA-avtalen. Det samme har Hallingby skolekorps meldt etter flere år med HRA-avtalen.

LES OGSÅ: Loppekomiteen i Eikli skolekorps: – HRA bør vurdere å gi større rabatter

Avfallsreduksjon

Det aller viktigste nivået/delmålet innen avfallshåndteringen er å redusere mengden avfall som produseres i vårt samfunn:

Jo mindre avfall – jo større miljø- og klimanytte. HRA og andre aktører i avfallsbransjen er medlemmer i diverse organisasjoner og foreninger som øver press på så vel politikere som produsenter av varer og tjenester med mål om avfallsreduksjon. Her kommer begrepet «Produsentansvar» inn.

Produsenter må påvirkes/pålegges å lage produkter med bedre holdbarhet/kvalitet, mindre unødig emballasje, mindre miljøfarlige stoffer, etc. – Når så produktet til slutt må avhendes/kastes, skal det lett la seg demontere i de enkelte komponenter for gjenvinning (kildesortering).

HRA oppfordrer derfor alle våre innbyggere til å tenke på loppemarkedene før de kaster fullt brukbare produkter og samtidig besøke loppemarkedene som kunder for å bidra til økt ombruk.

 

Ombruk

Neste nivå i avfallspyramiden er ombruk. Her kommer blant annet loppemarkedene inn sammen med ombrukstorg/-butikker, finn.no og andre kanaler hvor fullt brukbare produkter finner nye eiere. Spesielt loppemarkedene står for en rekke vinn-vinn gevinster i samfunnet vårt.

Foruten den viktige oppgaven det er å fremme ombruk av produkter, så holder de liv i lag og foreninger innen kulturlivet. Og ikke minst borger loppemarkedene for styrket samhold og sosiale bånd i nærmiljøet gjennom den gode dugnadsånden som ivaretas.

HRA oppfordrer derfor alle våre innbyggere til å tenke på loppemarkedene før de kaster fullt brukbare produkter og samtidig besøke loppemarkedene som kunder for å bidra til økt ombruk.

Materialgjenvinning

Etter ombruk kommer så nivået materialgjenvinning. Her kommer HRA og de øvrige avfallsselskapene inn for å sørge for at de enkelte materialtypene sorteres (kildesorteres) for igjen å kunne gå inn i produksjon av nye produkter som gjenvunne råstoffer.

Her vil eksempelvis bruk av gjenvunnet plast til produksjon av nye produkter redusere behovet for energi og olje.

Energiutnyttelse

Det som ikke har kunnet utnyttes i nivåene over går til energiutnyttelse.

HRA sørger her for at avfallet omdannes til varme som forsyner eksempelvis fjernvarmenettene eller til produksjon av klimavennlig biogass som fortrenger klimaødeleggende bensin og diesel fra markedet.

I tillegg produseres det miljøvennlig gjødsel som et biprodukt ved produksjonen av biogass ved HRAs bioraffineri på Trollmyra.

Deponering

Helt nederst i den omvendte pyramiden finner vi deponering.

Etter at alle nivåer høyere opp i avfallspyramiden er forsøkt benyttet, ender i dag ca. 1-2 prosent av avfallet i deponier som forsvarlig sluttbehandling.

Dette er eksempelvis keramikk, porselen, betong, stein, enkelte isolasjonstyper etc. som ikke lar seg benytte til nye produkter og som ikke har noen form for utlekkingspotensial til jord, luft eller vann.

LES OGSÅ: