– Omsetningen på Hvervenmoen opp, i sentrum ned | Kjell-Eric Andersen

Bekymret: Kjell-Eric Andersen viser til at butikkene på Hvervenmoen har en stor del av handelsomsetningen i Ringerike, men at omsetningen ellers i Ringerike har gått ned etter at butikkene på Hvervenmoen kom.

Bekymret: Kjell-Eric Andersen viser til at butikkene på Hvervenmoen har en stor del av handelsomsetningen i Ringerike, men at omsetningen ellers i Ringerike har gått ned etter at butikkene på Hvervenmoen kom. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Siviløkonom Kjell-Eric Andersen, som tidligere drev Baker Narum, er bekymret for detaljhandelen i Ringerike og mener de andre butikkene taper i konkurransen med butikkene på Hvervenmoen.

DEL

MeningerHønefoss har historisk sett vært et handelssted og vært et knutepunkt for handel i regionen. Dette har resultert i et bredt utvalg av butikker, stor omsetning og mange arbeidsplasser. Detaljhandelen sysselsetter 2191 årsverk i Ringerike og hadde en samlet omsetning i 2017 på mer enn 2,6 milliarder kroner.

De samlede årsverkene i detaljhandelen for Ringeriksregionen var 2618 i 2017.

Denne kronikken belyser noen sider av den økonomiske utviklingen i detaljhandelen i Ringerike kommune (Ringerike) de siste 5 årene. Statistisk Sentral Byrå (SSB) utarbeider hvert år en oversikt som viser hvor mye hver enkelt av oss handler i butikkene i Ringerike.

Kjell-Eric Andersen

Siviløkonom

Hvis vi, basert på denne statistikken, gjør en beregning av den totale detaljomsetningen i Ringerike for den 2012-2017, ser vi følgende utvikling: Det er rimelig å anta at antall butikker har vokst sakte, men sikkert i perioden 2012 – 2016, mens vi i 2016 hadde en markant nyetablering på Hvervenmoen Næringspark. Åpningen av de nye butikkene skjedde på vårparten 2016. Det omsettes for 350–370 millioner kroner årlig i Hvervenmoen Næringspark, og anslagsvis 300 millioner fra de ny butikkene som ble etablert i 2016.

Detaljomsetningen: Var på 2,29 milliarder i 2012, 2,64 milliarder i 2016 og 2,69 milliarder i 2017.

Detaljomsetningen: Var på 2,29 milliarder i 2012, 2,64 milliarder i 2016 og 2,69 milliarder i 2017. Foto:

Omsetning ned

Hvis vi trekker ut omsetningen som har vært på Hvervenmoen i 2016 og 2017, ser vi av grafen over, at omsetningen utenfor Hvervenmoen reduseres til ca. 2,46 milliarder i 2016 og 2,44 milliarder i 2017. Reelt betyr dette at omsetningen i detaljhandelen i Ringerike utenfor Hvervenmoen, var redusert med 79 millioner fra 2015 til 2016 og ytterligere redusert med ca. 20 millioner fra 2016 til 2017.

Omsetningen i Ringerike, utenfor Hvervenmoen var i 2017 på nivå med omsetningen som var i Ringerike i 2014. I årene 2012–2016 har Ringerike stort sett hatt større vekst i detaljhandelen enn resten av landet. Unntaket er 2014–2015 der veksten i Ringerike er noe lavere enn i resten av landet. For 2016–2017 var veksten 1,58 prosent i Ringerike samlet sett, mens for resten av landet var økningen på 2,31 prosent. Med andre ord, for andre gang på de siste 5 årene var veksten i Ringerike i 2017 lavere enn veksten i resten av landet.

Når vi trekker ut omsetningen fra Hvervenmoen og står igjen med omsetningen i Ringerike utenfor Hvervenmoen, ser vi at veksten i detaljhandelen var negativ både i 2016 og 2017. Reduksjonen i veksten var på hhv. -3,12 prosent i 2016 og -0,75 prosent i 2017. Disse endringene framkommer av grafene vist i diagrammet «Vekst i detaljhandelen». Reduksjonen i vekst samsvarer med at omsetningen utenfor Hvervenmoen ble redusert med 99 millioner kroner fra 2015 til 2017.

Det har vært en økning i netthandelen i perioden 2015–2017. Jeg antar i denne sammenhengen at netthandelen påvirker alle butikker likt og alle deler av landet likt. Basert på dette, er det rimelig å anta at oppsummeringen i denne kronikken ikke vil påvirkes vesentlig.

Det har i perioden 2012–2017 vært en jevn utvikling og god vekst i detaljhandelen i Ringerike. Veksten har fram til 2016 i snitt vært høyere enn landet for øvrig. Den store endringen i handelsstrukturen fant sted i 2016 gjennom etableringen av butikkene på Hvervenmoen.

På bekostning av sentrum

Gjennomgangen av tallene over, kan tyde på at etableringen av butikker på Hvervenmoen økonomisk sett har gått på bekostning av den resterende detaljhandelen i Ringerike: Veksten i detaljhandelen i Ringerike var lavere enn for resten av landet i 2017 samt at omsetningen utenfor Hvervenmoen har blitt redusert med ca. 99 millioner kroner siden 2015.

Det er videre rimelig å anta at Hvervenmoen har tiltrukket seg kunder fra andre steder enn Ringerike. Omsetningstallene for resten av Ringerike viser at det til tross for dette har vært en negativ om-setningseffekt for detaljhandelen utenfor Hvervenmoen i perioden 2016–2017.

Tallene som er analysert over, gjelder primært Ringerike kommune. Utfordringene som analysen avdekker er etter min vurdering også relevant for både Jevnaker- og Hole kommune, og dermed de over 2.600 arbeidsplassene som er i detaljhandelen i Ringeriksregionen.

Dette er erkjennelser som politikerne bør ta innover seg i den videre utviklingen av regionen på generelt grunnlag, og helt konkret i utviklingen av Hønefoss som en handelsby. Det må ikke bli slik at man etablerer ny detaljhandel for etablerings skyld, men faktisk gjør en vurdering av de økonomiske konsekvensene av potensielle vesentlige nyetableringer.

Først når man gjør slike vurderinger vil man bidra til å videreutvikle Hønefoss som en handelsby og som knutepunkt for handel i regionen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags