Ikke grunnlag for å behandle Hønefoss skole på nytt | Kommunestyregruppen for Ringerike Høyre

INTET NYTT: Høyre finner ingen grunn til å behandle saken om Hønefoss skole på nytt. -  Det er ikke riktig eller ønskelig å foreta minimumsløsninger med inneklima, skriver Høyre-representantene.

INTET NYTT: Høyre finner ingen grunn til å behandle saken om Hønefoss skole på nytt. - Det er ikke riktig eller ønskelig å foreta minimumsløsninger med inneklima, skriver Høyre-representantene. Foto:

Av
DEL

Meninger Torsdag skal kommunestyret behandle Viken kommunerevisjons (VKR) rapport om prosessen i saken om Hønefoss skole. Rapporten er på nesten 100 sider. Den er veldig grundig. Hovedkonklusjonene er, ikke overraskende, at politikerne har hatt et riktig grunnlag å gjøre sine vedtak på.

Ordrett oppsummerer VKR slik: «Konklusjon: Sak 65/14 var forsvarlig utredet, og tilfredsstilte revisjonskriteriet. Saksutredningen hadde et grunnlag som var tilstrekkelig til at kommunestyret kunne fatte et lovlig vedtak, noe som også var Fylkesmannens konklusjon.

Saksframlegget kunne likevel med fordel inneholdt flere faktiske opplysninger og faglige synspunkter som forelå allerede da saken ble skrevet. Hvorvidt det var nødvendig eller hensiktsmessig med ytterligere utredninger enn det som forelå, var et politisk spørsmål.»

Prosessene gransket

Det er prosessene fram mot vedtakene i kommunestyret VKR har gransket. I noen av prosessene har VKR pekt på forhold som kunne vært gjort bedre. Et eksempel på det er at elevene kunne vært hørt bedre.

Et annet er at høringene fra elevene ikke ble drøftet i selve saksfremlegget til kommunestyret men bare lå som et vedlegg til saken. De representantene som da nøyde seg med bare å lese saksfremlegget fikk muligens ikke med seg elevenes uttalelser.

Ordrett VKR: «Konklusjon: Saksbehandlingen tilfredsstilte delvis revisjonskriteriet. Barna ble hørt, og deres synspunkter var tilgjengelige for kommunestyret fordi uttalelsene fra samarbeidsutvalget og elevrådet var vedlagt saken.

Men saksframlegget burde vært tydeligere på hvordan rådmannen hadde vurdert og vektlagt hensynet til barnas beste.»

Politikerne hadde grunnlag

Altså mener VKR at politikerne har hatt et riktig grunnlag å gjøre vedtak på. Det er forunderlig at Ringerikes Blad kunne lage en overskrift om at rådmannen refses, men det får være avisens sak.

LES OGSÅ: Er det asbest på Hønefoss skole?

Ett hett tema i debatten har vært skoleveien mot Ullerål. VKR finner ingenting å kritisere i prosessen på dette området. Når nye Ullerål skole åpner i august vil det være gjennomført en rekke arbeider som, etter Ringerike Høyres syn, gir elevene en veldig trygg skolevei. Slik har VKR vurdert spørsmålet om trygg skolevei:

Ordrett VKR: «Vurderinger:

1) Saken var forsvarlig utredet, og tilfredsstilte revisjonskriteriet. Kommunestyret fikk tilstrekkelig beslutningsgrunnlag, og administrasjonen har før, under og etter arbeidet med skoleveisutredningen holdt presentasjoner for folkevalgte organer og svart på spørsmål. Vi peker likevel på at administrasjonen fram til mai 2018 signaliserte at saken ville bli behandlet i kommunestyret i juni 2018, men det gjorde den ikke før i juni 2019.

2) Det er etablert særskilt ordning for barn og unges interesser, som har uttalt seg i saken om trygg skolevei til nye Ullerål skole. Saksbehandlingen var i samsvar med revisjonskriteriet.»

Romkapasiteten?

Romkapasiteten ved nye Ullerål skole har vært et annet hett tema i debatten. Noen av foreldrene med elever på Hønefoss skole er, naturlig nok, opptatt av at klassemiljøer og at venner ikke må splittes.

Det er riktig at Ullerål skole blir full hvis samtlige elever på Hønefoss søker seg dit. Politikerne har likevel åpnet for denne muligheten for å tilfredsstille foreldrene. Skoleåret 2020-21 vil være det verste. Ved skoleslutt i 2021 går de eldste elevene over til ungdomsskolen, og presset på romkapasiteten minker. Etter hvert vil da romkapasiteten være normalisert.

Ordføreren inviterer

Ordfører Kirsten Orebråten har invitert Ringerikes befolkning til et åpent møte på Benterud skole 13. februar.

Hun oppfordrer alle interesserte til å stille spørsmål om alt man måtte lure på og undre seg over i denne saken. Ringerike Høyre håper samtlige foreldre med barn på Hønefoss skole kommer, ikke minst for å se hvilken flott skole Benterud er.

LES OGSÅ: Kirsten inviterer til folkemøte om Hønefoss skole: – Vi tar gjerne imot spørsmål

De som søker barna sine dit først som sist gjør et veldig godt valg etter vår oppfatning.

Ikke ny behandling

Ringerike Høyre kan ikke se at noe av det som er kommet fram i VKRs rapport er grunn til å ta hele saken om nedlegging av Hønefoss skole opp til ny behandling.

Vi mener at alle lærere og skoleelever i Ringerike fortjener samme moderne og klimamessige gode og sunne arbeidsforhold.

Det er ikke riktig eller ønskelig å foreta minimumsløsninger med inneklima for at driften av skolen skal fortsette.

Det er ikke nok å lufte med åpne vinduer i friminuttene. Denne uken behandler kommunens tre hovedutvalg også rapporten fra ett års måling av luftkvaliteten i Hønefoss. Ikke overraskende har området ved Hønefoss skole den dårligste luftkvaliteten i byen.

De kjedelige pengene

Denne saken handler selvfølgelig også om penger. En full oppussing av Hønefoss skole til en moderne og tidsmessig skole, rustet opp med idrettshall og uteområde, vil koste over 230 millioner kroner.

Det ble opplyst fra administrasjonen i siste kommunestyremøte. Det er penger Ringerike kommune ikke har nå. Kommunen, og det vil si alle vi skattebetalere i Ringerike, er per i dag med på spleiselaget om å finansiere ca. 1 milliard kroner i nye skolebygg: Benterud, Ullerål og Hov ungdomsskole.

Ringerike Høyre mener det vil være økonomisk uansvarlig å øke kommunens lånegjeld med mer nå. Det er ikke mange år siden vi kom ut av Robek-registeret og fylkesmannens styring av vår økonomi.

Veien tilbake til fylkesmannens jerngrep vil være veldig kort hvis vi går inn for en skoleutbygging vi ikke trenger FØR befolkningsveksten i Hønefoss tilsier det.

Foreløpig har vi barneskoler nok med Ullerål og Benterud. Men Ringerike Høyre er klar på at vi ønsker en nyoppusset og oppgradert Hønefoss skole NÅR elevgrunnlaget er der.

Enig eller uenig? Si det her!

LES OGSÅ:

Har du gått deg vill i skolesaken? Her kan du komme på sporet igjen

Det verserer nå to ulike saker som kan oppfattes som en omkamp om Hønefoss skole-saken.

Kontrollutvalget har enstemmig bedt kommunestyret om å behandle saken om Hønefoss skole på nytt. Kommunestyret står fritt til om de vil la saken komme opp til ny behandling eller ikke.

Kontrollutvalget mener det er nødvendig etter at Viken kommunerevisjon kom med kritikk til kommuneadministrasjonens behandling av saken. I forvaltningsrevisjonen ble kommunen kritisert for at barna ikke ble tilstrekkelig hørt og at nærskoleprinsippet ikke er tilstrekkelig utredet. Kommunestyret skal si sitt om forvaltningsrevisjonen den 6. februar.

Den andre saken er at Hilde Grefrsuds innbyggerinitiativ om Hønefoss skole – en framtidig byskole er levert kommunen. Den vil trolig bli behandlet i kommunestyret i mars.

I 2014 vedtok et flertall i kommunestyret å bygge ny skole på Ullerål. Hønefoss skole skulle legges ned når Ullerål skole står ferdig. Det skjer ved skolestart i høst.

Saken fikk ny aktualitet da skolekretsgrensene ble endret høsten 2018 og ved at elever bosatt på blant annet Vesterntangen skulle høre til Benterud skole. Senere har politikerne vedtatt at dagens elever som går på Hønefoss skole kan velge mellom Ullerål og Benterud skoler, men de nye grensene gjelder for nye elever.

Jesper (da 7) og moren Nina Gabrielsen sto fram i Ringerikes Blad og viste at skoleveien fra deres hjem og til Benterud er på en time hver vei.

En stor gjeng foreldre har engasjert seg sterkt i saken. Og det er en klar opposisjon i kommunestyret som ønsker å gjøre om på vedtaket og la Hønefoss skole bestå. Høyre og Arbeiderpartiet er klare på at de mener det er fornuftig å legge ned skolen, mens Fremskrittspartiet har vært forsiktige med å heise flagg.

LES OGSÅ: – Feil påstander om romkapasitet ved Hønefoss skole


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.