Hønefoss skole er fundamentet i byens sjel | Kjell B. Hansen

SJELEN: – Hønefoss skole er fra en tid da Hønefoss by var i støpeskjeen, skriver tidligere ordfører i Ringerike, Kjell B. Hansen

SJELEN: – Hønefoss skole er fra en tid da Hønefoss by var i støpeskjeen, skriver tidligere ordfører i Ringerike, Kjell B. Hansen Foto:

Av
DEL

MeningerEr det noe som er fundamentet i byens sjel, er det både innholds- og bygningsmessig Hønefoss skole fra 1891. I en tid da Hønefoss by fortsatt var i støpeskjeen. Det er respektabelt det!

Det er ikke få elever og familier er knyttet til denne byskolen. Det glemmes lett at skolen dekket elever bosatt i gamle Hønefoss kommune.

Her er skapt holdninger, adferd og kunnskap som grunnlag for barnas og byens framtid.

Byens ekte sjel handler nok mer om hva byskolen har betydd enn alt annet som blir brakt til torgs. 130 år i befolkningens og byens tjeneste er stort det!

Alt har sin tid

Det er derfor både forståelig og imponerende når kamplurene gjaller i forsvarskampen om Hønefoss skoles framtid.

Mindre imponerende er det å oppleve at kommunen velger å gå til kamp mot sine egne innbyggere framfor på saklig vis å søke dialog, forsoning og løsninger.

Ikke sjelden kommer man i situasjoner hvor begrepet, alt har sin tid, fanger. Det er begrepet Hønefoss skole nå rammes av.

Steile fronter

Dessverre, steile fronter står mot hverandre. Saklig argumentasjon og dialog gir som oftest resultater, men i denne saken blandes dette med til tider respektløs språkbruk og fastlåste standpunkter.

Slike kampformer er ikke samfunnet tjent med. I denne saken fører det til at frontene skjerpes framfor løsningsorientering med sikte på forsoning.

Respekt må til

Etter kommunestyrets møte 6. februar kan det være nyttig om partiene og deres folkevalgte tar seg tid til å drøfte innhold i og betydningen av ordet RESPEKT. For i debatten, både verbalt og visuelt, syntes det klart at respekten kom i skyggen av prestisjen.

Den ene side var ikke stort bedre enn den andre. Det er synd det blir slik fordi man er forpliktet til å fremmes innbyggernes og barnas beste. Det er hva debatten burde handlet om.

Vedtak er gjort

De formelle vedtakene som er gjort i saken om framtidige skolestruktur i Ringerike er nok lovlig fram kommet. Både fylkesmannen i tidligere Buskerud og nå sist Buskerud kommunerevisjon har bekreftet dette.

Det bør erkjennes at det er sider ved gjennomføringen av skolestrategien, som burde vært grundigere utredet før realitetsbehandlinger og vedtak. Dette er et syn som også er bekreftet av fylkesmannen og av kommunerevisjonen nå sist i KS-møte 6. januar 2020.

Svakheter i saksunderlag

Slik man kan forstå forkjemperne ved Hønefoss skole har disse for det alt vesentligste pekt på forhold som knytter seg til svakheter ved de grunnleggende saksframstillinger som ledet til de vedtak som er gjort.

Det har fylkesmannen og kommunerevisjonen pekt på.

Det er særlig pekt på at hensyn til barnas beste ikke i tilstrekkelig grad er ivaretatt. Hvorvidt disse svakhetene i seg selv utgjør et tilstrekkelig grunnlag til å utløse behov for endringer i skolestrategien, inkludert Hønefoss skole kan man reise spørsmål ved. Uansett avviste Kommunestyrets flertall at saken tas opp på nytt i sist kommunestyre møte.

Forkjemperne peker på hva de mener er konkrete mangler i saksframlegg og dokumentasjonen, men også på manglende dokumentasjon. Opp mot dette er inntrykket at kommunen har valgt å møte forkjemperne med formaliteter, avvisning og manglende dialog. Det er ikke gitt tilstrekkelige svar på de spørsmål som er reist.

Ett skritt videre

Slik situasjonen og stillingskrigen nå er kan ett skritt være at de stridende parter møtes for konkret utsjekking av faktagrunnlaget i forhold til de mange punkter om ufullstendigheter som er pekt på.

Dette er trolig nødvendig dersom partene reelt ønsker å gjenskape tillit. I dette ligger at kommunerevisjonen i hovedsak vurderte formelle sider ved saksgangen, og i liten eller ingen grad har gått nærmere inn på saksdokumentasjonens framlagte innhold, fakta, vurderinger, analyser eller mangler ved informasjon og kommunikasjon under sakens gang. Ord står fortsatt mot ord, dessverre.

Dette er forhold som alle bør være interessert i å få belyst nærmere. Læring og forbedring kan trekkes ut av dette, men forutsetter åpent sinn fra begge parter.

Det er også slik at et innbygger forslag er spilt inn knyttet opp mot skolesaken og framtidig plan for byskolen Hønefoss. I denne forbindelse har kommunestyret ifølge kommuneloven plikt til å behandle forslaget.

Så bør man fra begge sider ha med seg at barna er framtiden og at deres beste må stå i fremste rekke blant mange viktige hensyn. Dette siste er neppe noen uenige om.

Målet bør være «framover sammen» og på lag med barnas framtid.

Enig eller uenig? Si det her!

LES OGSÅ: En emosjonell debatt om skolen | Jan B. Fossum

LES OGSÅ:

LES OGSÅ: Vil politikerne kvele bygdene? | Egil Jansson


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags