Henriette C. Hovde: Å kunne gå til skolen er en viktig verdi

SKAPER AVSTAND: - Nedleggelser av nærskoler medfører også at man for en stor andel barn og unge fjerner en naturlig møteplass og lekeplass i nærmiljøet – som de kan gå eller sykle til, mener Henriette C. Hovde i dette innlegget.

SKAPER AVSTAND: - Nedleggelser av nærskoler medfører også at man for en stor andel barn og unge fjerner en naturlig møteplass og lekeplass i nærmiljøet – som de kan gå eller sykle til, mener Henriette C. Hovde i dette innlegget. Foto:

Av
DEL

LeserbrevEn internasjonal studie om barns uavhengige mobilitetsmuligheter har funnet at barns bevegelsesfrihet er vesentlig redusert de siste tiårene.

Ringerike kommune er et eksempel på sådan. Her innfører vi en skolestruktur som fratar stadig flere barn muligheten til å kunne gå eller sykle til skolen. Kommunen transporterer i dag langt flere barn i skolebuss enn for få år siden. Denne utviklingen planlegges videreført ved nedleggelse av sentrumsskolen.

Nedleggelser av nærskoler medfører også at man for en stor andel barn og unge fjerner en naturlig møteplass og lekeplass i nærmiljøet – som de kan gå eller sykle til. Betydningen av sosiale møteplasser er noe kommunen fremhever betydningen av i egen folkehelseoversikt. Og som det fremkommer at barn og unge etterspør flere av!

Det er et paradoks at kommunen på den ene siden legger frem en fremtidsrettet og folkehelsevennlig byplan, men samtidig ikke tar innover seg noen av de mest sentrale elementene i denne. 10-minutters byen, sykkelby og redusert bilbruk – skal det være realisme i disse målsettingene må kommunen tilrettelegge for det.

Trygge skoleveier:

Regjeringen vil legge til rette for at barn i større grad kan gå og sykle til skolen, og at dette skal kunne skje på trygge skoleveier (jf. Nasjonal transportplan 2018-2029). Regjeringens mål er at 8 av 10 barn skal gå eller sykle til skolen.

Vi er som sagt ikke på rett vei i Ringerike kommune! Verken hva gjelder sikkerhet eller avstander.

Følgegrupper har en kostnad:
Vi har merket oss at rådmannen snakker varmt om følgegrupper til/fra skolen og det å lære barna gode trafikkvaner. Det er også påpekt at dette er gratis for kommunen.

Ja, trafikkvaner er viktig og følgegrupper kan være gode tiltak. Men – med såpass lang skolevei som mange barn i Ringerike kommune har eller vil få, er det urealistisk å forvente at foreldre i jobb har mulighet til å avsette såpass mye tid som dette for en del faktisk vil ta.

Det medfører heller ikke riktighet å si at dette er gratis. Tid kan faktisk måles i penger (f.eks. ved samferdselsprosjekter er innspart tid den faktoren som forsvarer større investeringer). Og dette vil på ingen måte være gratis for småbarnsfamilier! Man må huske på at foreldre som følger til skolen må gå tilbake, for så å sannsynligvis starte opp bilen for å komme seg til jobb. I ytterste konsekvens vil det å skulle følge barna kunne medføre at noen må redusere arbeidstiden sin, hvilket igjen vil bety redusert skatteinngang for kommunen.

Forenkling av virkeligheten:

Det sier seg selv at det blir en sterk forenkling av virkeligheten å satse på at barn, med de avstandene til ulike skoler som kommunen legger opp til, skal følges av foreldregrupper.

Her må vi rett og slett forvente oss økt transport, med de uheldige konsekvensene det har for folkehelsen. Økt bilbruk har også negative konsekvenser for miljøet og luftkvaliteten.

Fratas viktige folkehelsegevinster:

At barna fratas fysiske- og psykiske helsegevinster når de kjøres/busses til skolen istedenfor å kunne gå, er et annet moment. Som det fremheves i kommunens folkehelseoversikt, er det et faktum at:

«Vi bruker stadig mer tid på stillesittende aktiviteter. Hverdagsaktiviteten knyttet til daglige rutiner har gått ned. Fysisk aktivitet er viktig i forebygging av en rekke plager og sykdommer som overvekt og fedme, type 2 – diabetes, hjerte – og karsykdommer, muskel – og skjelettplager og enkelte kreftformer. Inaktivitet og stillesitting er knyttet til risiko for flere folkesykdommer og død før 70 – årsalder. Regelmessig fysisk aktivitet i barne- og ungdomsårene er viktig for normal vekst og utvikling og for å skape gode vaner for resten av livet. Det virker også positivt på den psykiske helsen, konsentrasjon og læring» (s. 57 i kommunens folkehelseoversikt).

Fremtidens lokalsamfunn må planlegges med tanke på barn og unges behov, både når det gjelder spillerom, sikkerhet og folkehelse. Hverdagsaktiviteten er viktig! Barn og unge bør kunne ferdes til fots og på sykkel i sitt lokalmiljø – og til skolen!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags