Gunvor Bollingmo: Steinsåsen – en kalkfuruskog med stort biologisk mangfold

SOPP: Besk kastanjemusserong, en karakterart i kalkfuruskogen. Foto Gunvor Bollingmo

SOPP: Besk kastanjemusserong, en karakterart i kalkfuruskogen. Foto Gunvor Bollingmo

Artikkelen er over 2 år gammel

Ikke ødelegg den artsrike kalkfuruskogen i Hole til fordel for vei og jernbane, skriver Gunvor Bollingmo i dette leserinnlegget.

DEL

Leserinnlegg«Lokaliteten er vurdert som svært viktig (A) da den består av en stor kalkskoglokalitet med sjelden stor tetthet av sjeldne og rødlistede sopparter. Potensialet for flere interessante funn vurderes som stort.»

Dette står å lese i www.naturbase.no som er en av Miljødirektoratets databaser for oversikt over norsk natur. Svært viktig (A) er den høyeste verdi som gis.

Vurderingen er gjort i forbindelse med verdi- og sårbarhetsanalyse E16 Skaret-Hønefoss (2008) og kartlegging i forbindelse med planarbeidet Ringriksbanen/E16 (2015). Videre kan en lese at lokaliteten er en grunnlent kalkfuruskog med innslag av gran og hassel. Det er registrert hele 12 sopparter i de to kategoriene sterkt truet (EN) og sårbar (VU) på Norsk rødliste 2015. Av disse tolv må nevnes Tyrislørsopp (VU) som har fått sitt navn fordi den er knyttet til furu (tyri) og av 17 funn på landsbasis er 15 gjort i Hole. I tillegg til dette er det registrert flere mindre sårbare, men rødlistede arter – og et stort antall mindre sjeldne arter.

Av karplantes nevnes rødflangre, fingerstarr, rundbelg, flekkgriseøre, hvitmaure, gulmaure, geitved, leddved, blodstorkenebb, svartburkne, kantkonvall, prikkperikum, gul gåsblom, sølvmure og bakkemynte – alle kalkkrevende og karakteristiske innslag i kalkfuruskogen.

Det er en spesielt viktig skog som nå tenkes nedbygget. Den artsrike kalkbarskogen i Hole er en sjeldenhet på landsbasis og en stolthet for Holebygda – la den fortsatt være det!

Gunvor Bollingmo

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags