Er vi så fattige i Hole at vi må ødelegge friområdet i Steinsåsen? | Erik Taubøll

VIL VERNE: Erik Taubøll og «Aksjonsgruppa «Bevar friområde Steinsåsen Vest» ber politikerne bevare friluftsområdet.

VIL VERNE: Erik Taubøll og «Aksjonsgruppa «Bevar friområde Steinsåsen Vest» ber politikerne bevare friluftsområdet. Foto:

Av

– Det ville være tragisk om Hole kommunes politikere ga sitt samtykke til at det siste området i Steinsåsen for all fremtid blir ødelagt for å tilfredsstille en grunneiers økonomiske interesser, skriver Erik Taubøll på vegne av aksjonsgruppa i Steinsåsen.

DEL

MeningerHole Høyre har lovet velgerne: «Idrett og friluftsliv bidrar til økt livskvalitet og helse. Friluftsområder må sikres gjennom riktig arealplanlegging og i samarbeid med lokalbefolkningen».

Hole Høyres leder Idun Eid opplyste i Ringerikes Blad den 7. september at «ingen har stemt for utbygging i Steinsåsen vest.«Hun skrev videre at Hole Høyres nyvalgte kandidater skal få sette seg grundig inn i saken før Hole Høyres gruppe konkluderer. Vi tror Hole Høyre gjør klokt i holde sine valgløfter. De har lovet velgerne at friluftsområder skal sikres og at det skal skje i samarbeid med lokalbefolkningen.

For å forstå det sterke engasjementet mange i dag har mot dette utbyggingsforslaget, kan et tilbakeblikk på hvorfor og hvordan Steinsåsen i sin tid ble regulert til friområde være på sin plass.

Eierne av Stein gård og dagens grunneier i Steinsåsen, har solgt boligtomter i øvre og nedre del av Steinsåsen siden 1950/60 tallet. Antallet solgte tomter er anslagsvis et par hundre.

Steinsåsen Vest regulert til friområde i 1984

Det siste større tomtesalget fant - etter det en kjenner til - sted i 1984 da reguleringsplanen for Vestre Steinsåsen med 19 tomter ble sluttbehandlet i Hole kommunestyre. I forbindelse med denne reguleringen ble det samtidig bestemt at det ikke skulle bygges nord for turveien og ikke vest for akebakken.

Resten av området ble regulert til friområde for å hindre utbyggingspress på disse arealene.

Det heter i saksdokumentene fra kommunestyrebehandlingen 20. februar 1984: «Stort sett kan en si at planendringen er gjort til fordel for friluftsinteressene.» På dette tidspunkt var dagens grunneier kommunestyrerepresentant for Høyre og vel kjent med de hensyn som lå bak reguleringen og hvorfor friområdet ble etablert.

Siden 1984 har det derfor ikke vært bygget i dette området da det ville være i strid med gjeldende kommuneplan. Det ligger derfor noen lange linjer i Hole kommunes forvaltning av Steinsåsen.

Nytt vedtak om friområde i år

Det kan ikke være noen stor overraskelse at kommunestyret i Hole den 8. april i år enstemmig vedtok at Steinsåsen Vest ikke skulle utbygges gjennom følgende enstemmige vedtak: «Ut fra gjeldende planstatus, innkomne høringssvar og kommunestyrets vurdering av områdets verdi for landbruk, naturmangfold, landskap og friluftsliv vil kommunestyret ikke omregulere hele eller deler av Steinsåsen vest til bolig- eller andre utbyggingsformål. Med hjemmel i Pbl. § 12-9 fastsetter kommunestyret derfor ikke planprogram for nytt boligområde i Steinsåsen vest. Beslutningen kan ikke påklages».

Vedtaket inneholder altså to deler; 1) Området skal ikke omreguleres til boliger og 2) Det skal ikke inn i planprogram for nytt boligområde.

Det har vekket berettiget harme når Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet i strid med kommunestyrets vedtak likevel har benyttet sitt flertall i Formannskapet (21. august) til igjen å legge utbyggingen av Steinsåsen Vest inn i Kommuneplan 2019–2030. Stikk i strid med vedtaket fire måneder tidligere.

Det kan stiles et moralsk-, men også et stort rettslig spørsmålstegn ved om forvaltningsretten gir adgang til at underliggende organer i kommunen - gjennom denne type vedtak - kan trosse en nylig vedtatt beslutning i kommunestyret. Det er imidlertid viktig å påpeke at kommunens administrasjon var tydelige og anbefalte politikerne ikke å ta Steinsåsen Vest inn i planen igjen pga. store arealkonflikter.

Vil Høyre og SP ødelegge friområdet for all fremtid?

Det finnes i dag absolutt ingen argumenter for at befolkningen i Steinsåsen skal fratas sitt nærturområde. Det er viktig i forhold til velferd og friluftsliv. At en kommune som Hole, som vil få store områder nedbygget i forbindelse med kommende store infrastrukturtiltak, E16 og Ringeriksbanen, skulle ta et av de få friområdene som er igjen der folk bor å ødelegge med eneboligtomter, er for folk flest helt ubegripelig.

Det er flere igangsatte boligprosjekter i Hole kommune og i Ringeriksregionen. Det er også fremmet forslag til Kommuneplanen om utbygging av et stort antall nye boliger på en rekke steder i kommunen. Boligbygging er viktig, men ikke på bekostning av nærturområder/friområder.

Kun grunneier som vil bygge i friområdet

Det er kun en–1 - interesse i favør av utbygging–grunneier. Grunneier har høstet betydelige verdier fra tomtesalg i Steinsåsen i mer enn femti år. Det ville være tragisk om Hole kommunes politikere ga sitt samtykke til at det siste området i Steinsåsen for all fremtid blir ødelagt for å tilfredsstille en grunneiers økonomiske interesser. I stedet for å gå løs på friområdet i Steinsåsen kunne kanskje grunneier og hans nærmeste foreslå andre arealer i området som kan egne seg til tomter?

Den politiske vind som blåser over landet tar nettopp sikte på å sikre natur, naturmangfold, samt sunne og gode oppvekst- og livsvilkår for unge og gamle. Til dette trenger vi i Hole friområdet i Steinsåsen. Dette har helt sikkert Hole Høyre og Senterpartiet i Hole fått med seg.

Vi tror innerst inne at den sunne fornuft vil treffe både Senterpartiet og Høyre, slik det traff de folkevalgte i 1984. Vi tror derfor de folkevalgte fra disse partier skrinlegger utbyggingen i Steinsåsen Vest slik Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti har gjort.

Høyre må holde sine valgløfter

Vi har håp om at Høyre og Senterpartiet etter grundige overveielser faller ned på et klart ja til å bevare friområdet Steinsåsen Vest. Det hadde også vært nyttig om partiene, og kanskje særlig Høyre og Senterpartiet hadde tatt kontakt med oss–lokalbefolkningen - som bor i Steinsåsen.

Valgløfter er til for å holdes!

FOR AKSJONSGRUPPEN «BEVAR FRIOMRÅDE STEINSÅSEN VEST:»
Astrid Dalevold
Bjørn Gasmann
Carina Langslet
Morten Langslet
Svein Oppegaard
Camilla Ossum
Hanne E. Stuve
Ragnhild Hammerstad Taubøll
Erik Taubøll

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags