Avisens ansvar å vise bredden | Torbjørn Røberg

FLYTTING AV BEBOERE: – De ideologiske motsetningene i kommunestyret beskrives i begrenset grad i avisen, skriver Torbjørn Røberg.

FLYTTING AV BEBOERE: – De ideologiske motsetningene i kommunestyret beskrives i begrenset grad i avisen, skriver Torbjørn Røberg. Foto:

Av

– Det en gang slik at velgere, og eventuelle fremtidige velgere, er interessert i å vite hvordan de folkevalgte representantene stemmer og utfører sitt mandat, skriver Torbjørn Røberg i dette innlegget.

DEL

MeningerEtter å ha gått inn i mitt 8. år som folkevalgt, har jeg gjort meg mine refleksjoner om hvordan politikk utformes og gjengis. I løpet av denne tiden har sett, lært og erfart sider av samfunn som jeg kjente lite til. Mest interessant er maktens ansikt, men også hvordan pressen arbeider.

Om politisk maktutøvelse har jeg omtalt tidligere i Ringerikes Blad (RB): Partiet, politikken og pisken, 14.10.16, og Politiske provokatører.

I ettertid kan det opplyses om at det politiske klimaet har blitt bedre i Hole. Takhøyden for meninger er etter min oppfatning blitt høy; det er nå større aksept for å fremme andre synspunkter.

Det er sjelden innbyggerne overværer kommunestyrer eller formannskapsmøter, og jeg klandrer dem ikke; for jeg gjorde det ikke selv. En kan selvsagt se møter over nett og lese saksdokumenter, men hvem andre enn spesielt interesserte og som har tid gjør det?

I den anledning er det spesielt viktig at pressen, som er tilstedeværende i kommunestyremøtene, gjør en god jobb når de referer fra dem. Det er det som er artikkelens kjerne; hva er en god avisjobb?

Torbjørn Røberg

Torbjørn Røberg, uavhengig kommunestyrerepresentant og leder for kontrollutvalget, Hole

Politiske motsetninger

De ideologiske motsetningene i kommunestyret beskrives i begrenset grad i RB, for møtene fremstår som mer konsensuspreget i avisen enn det jeg opplevde dem som. Diskusjonene fremstår dermed som smalere og grunnere enn hva tilfellet er – hvilket er uheldig for leserne/velgerne. De forblir uvitende om mye av det som foregår og hva de ulike folkevalgte mener.

En slik sak er RBs artikkel Hole bør motsette seg flytting av beboerne på sykehjemmet, 21.1.2019. Avisen skrev: «Ordfører Per R. Berger (H) kalte møtet i kommunestyret det kanskje aller viktigste i hans rundt 20 år som ordfører. Ap og Sp fremmet et ganske drastisk forslag».

Artikkelen fra det kanskje aller viktigste kommunestyremøte på 20 år dreide seg, ifølge RB, hovedsakelig om som overskriften forteller; flytting av beboerne på sykehjemmet.

Under kommunestyremøtet 21. januar ble det pause for at lederne fra de ulike partene kunne utarbeide en felles beslutning om hele prosjektet. Om dette skrev RB: «Etter et møte mellom gruppelederne kom en omforent løsning mellom alle partiene unntatt Miljøpartiet De Grønne og Torbjørn Røberg (uavh.).» Det er her en ny side av disharmonien i avisen melder seg: Hva var det Inger Hauslo (MDG) og Røberg mente?

Kun én sak

For ordens skyld kan jeg opplyse om at det i dette kommunestyret bare ble diskutert én sak (vanlig antall er 6–11). Dette forteller om viktigheten av denne ene saken, og saken het Begrenset høring – uttalelse til revidert forslag til reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16.

Dokumentet var på 166 sider, og hadde 8 punkter som tok for seg alt fra utfyllingsområde ved Sundvollen (bl.a. ut i fjorden) til endring av rigg- og anleggsområder på flere lokasjoner omkring i bygda. Hole bo- og rehabiliteringssenter inngikk som et av punktene.

Det var med andre ord kun viktige og gjennomgripende tiltak for kommunen som ble behandlet. Hvis samferdselsprosjektet realiseres vil omfanget og konsekvensene bli omfattende. Vi vil blant annet gå fra å være en bygd til å bli en drabantby til Oslo med de konsekvenser det vil medføre.

Tilbake til møtet og den omforente løsningen mellom alle partiene: Var Hauslo og Røberg imot eller likegyldige, sviktet de sitt samfunnsoppdrag eller sto de på og fremmet sine verdier og vyer om bygdas fremtid? Kom Hauslo og Røberg med noen forslag hver for seg eller i fellesskap? Hvis så; hva fremmet de?

RB er taus

Hvis de 8,6 prosent som stemte på oss, eller årets kommende velgere ønsker å vite hva Hauslo og Røberg mente og stemt i denne saken så får de lete gjennom protokoller eller ta kontakt med oss (og velgere har tatt kontakt) – for RB er taus!

Hauslo tok dette opp denne problemstillingen med RB i avisens kommentarfelt. Hun skrev: «Er det ikke betenkelig at en journalist fra en nøytral politisk lokalavis usynliggjør og unnlater å opplyse om viktige fakta fra et kommunestyremøte som angår alle folk i bygda vår, også de som har valgt oss til å representere seg?»

Avisen svarte i artikkelens kommentarfelt: «Vi får ikke referert alt som skjer i et kommunestyremøte. Da blir det ofte til at det som får betydning for innbyggerne, altså forslag som får flertall, blir lagt mest vekt på. Men vi prøver også å få fram hvilke alternativ mindretallet har.»

Både Hauslo og jeg finner det betenkelig at RB lar ett punkt dominere. Leser man avisen får man inntrykket av at møtet i hovedsak dreide som om bo- og rehabiliteringssenteret. De øvrige syv punktene, alle med stor alvorlighetsgrad, ble underkommunisert i avisen.

RB har langt på vei rett i at det har mindre allmenn interesse hva små partier og uavhengige mener, men nå er det en gang slik at velgere, og eventuelle fremtidige velgere er interessert i å vite hvordan de folkevalgte representantene stemmer og utfører sitt mandat. Fremmer de meninger og verdier de er valgt inn for, er de dyktige, saklige, og ikke minst holder de valgløfter?

Politisk bredde

Hvis RB ønsker å opplyse sine lesere om politiske diskusjoner og beslutninger, så nytter det ikke å kun skrive om hva det flertallet gikk inn for i en sak som har omfattende konsekvenser for et samfunn. Skal innbyggerne orientere seg om hva som foregår i kommunestyresalen må pressen gjengi hvordan politikken utarbeides og utøves.

Meningsmangfoldet i Hole er ikke så stort at det bør byr på store redaksjonelle utfordringer. Politisk konformitet rår fortsatt i kommunestyret selv om denne periodens forsamling er mer livlig enn den forrige.

Jeg stiller ikke til gjenvalg. Til høstens valg skal jeg se om det lar seg gjøre å finne en eller flere verdige kandidater, og i årene fremover følge med hvordan de forvalter tilliten. Jeg kommer neppe til å møte opp i kommunestyremøter eller se dem på nettet eller lese møteprotokoller.

Derimot ønsker jeg å lese opplysende artikler fra kommunestyremøter, for å holde meg orientert om de ulike folkevalgtes standpunkter og beslutter, i en avis som forsøker så godt som mulig å dekke meningsmangfoldet og viktige saker for bredden av innbyggerne – det kaller jeg en god avisjobb!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags