Holes kulturplan angår oss alle: Hva med å flytte biblioteket? | Rolf Novsett

BØR FLYTTE: - Jeg vil foreslå at biblioteket flytter ut av sine nåværende lokaler og flytter inn på Vik Torg, sier Rolf Novsett.

BØR FLYTTE: - Jeg vil foreslå at biblioteket flytter ut av sine nåværende lokaler og flytter inn på Vik Torg, sier Rolf Novsett. Foto:

Av

Rolf Novsett oppfordrer holeværinger til å sette seg inn i forslaget til ny kulturplan og foreslår å flytte biblioteket.

DEL

MeningerI «Kommuneloven» framgår det at kommunen blant annet skal legge til rette for et sterkt representativt lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltakelse. Det betyr at kommunen og innbyggerne bør finne ut av ting sammen, med mer jevnbyrdige roller. Kultursektoren er den sektoren i kommunen der dette samvirke er selve drivkraften i utviklingen.

Kultur skapes, utøves og oppleves lokalt. Kulturens egenverdi, frivillighet og samhandling er det sentrale grunnlaget for videreutvikling av denne sektoren i kommunen vår. Kulturaktiviteter krever arealer, fysiske anlegg, bygg eller natur. Her har kommunen et ansvar for å tilrettelegge og samordne utviklingen.

Retningsgivende plan

Kulturplanen beskriver kulturlivet i Hole, planen vil være retningsgivende for det framtidige arbeidet. På denne bakgrunn er det viktig at vi, innbyggeren i Hole, sier hva vi mener om det kommunen legger opp til, før planen vedtas av kommunestyret.

«Forslag til Kulturplan 2018–2024 i Hole kommune» ble behandlet på Levekårsutvalgets møte 9. oktober 2018. Rådmannens innstilling var at «Forslag til Kulturplan 2018–2024 legges ut på offentlig høring».

Dette var bakgrunnen for mitt innlegg i Ringerikes Blad 8. november 2018 med overskriften Din mening om Hole-kulturen. Dette var, fra min side, ment som en påminnelse om at forslag til plan ville bli lagt ut på høring.

Men så skjedde ikke. Levekårsutvalget sendte planforslaget tilbake til administrasjonen for videre bearbeiding. Levekårsutvalget ønsket en bevisst forankring av planforslaget i «Kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2018-2030», en helhetlig omtale av kultur i samsvar med definisjonen i planprogrammet og en nærmere utredning og vurdering av frivilligheten i Hole.

Best organisering

Levekårsutvalget ba videre rådmannen om å vurdere hvordan kultursektoren (kultur, idrett og friluftsliv og kulturminner og miljøer) kan organiseres mest hensiktsmessig for å styrke både det organiserte og uorganiserte kulturtilbudet i kommunen.

Administrasjonen ble også bedt om å vurdere hvordan aktuelle kulturminner og miljøer kan gjøres mer kjent for innbyggere og turister.

Disse forholdene er nå utredet og omtalt nærmere i det forslaget til plan som vil bli behandlet på Levekårsutvalgets møte 29. januar 2019.

I denne sammenheng er det forventet at Rådmannens innstilling blir at «Forslag til Kulturplan 2018–2024 legges ut på offentlig høring». Det åpner, på nytt, for ytterligere innspill og merknader fra oss som bor og lever i Hole. Selv vil jeg her ta opp et område som jeg brenner for – bibliotek.

Hole bibliotek er en av grunnsteinene i det kommunale kulturarbeidet og her handler det ikke bare om utlån av bøker. Kommunen er opptatt av å skape mer liv i biblioteket og ønsker at biblioteket skal fungere som en sentral møteplass for offentlig samtale og debatt.

LES OGSÅ: «Norsk nok?» spør biblioteket. Nå har de fått penger for å finne svar

Utvidet åpningstid

I denne sammenheng kan det være behov for utvidet åpningstid og et digitalt selvbetjent bibliotek. Kommunen er opptatt av å finne fram til hvordan dette kan la seg gjøre.

I denne forbindelse er det, slik kommunen ser det, behov for å vurdere en mer sentral beliggenhet for biblioteket i Hole. Jeg vil derfor foreslå at biblioteket flytter ut av sine nåværende lokaler og flytter inn på Vik Torg, i de lokalene som fram til nå, har huset Prestmarken Bil.

Min oppfordring er – sett deg inn i «Forslag til kulturplan», planen angår også deg. Kan hende har du meninger du vil dele med kommunen og innbyggerne i tilknytning til høringen av planforslaget.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags