Flertallspartiene med Hole Høyre i spissen sier nei til folkeavstemning om kommunesammenslåing. De foretrekker en såkalt innbyggerundersøkelse, som ikke ivaretar innbyggernes demokratiske rettigheter på samme måte som i en folkeavstemning. I praksis legger flertallspartiene opp til en uryddig prosess som resulterer i at de bestemmer, og ikke du og jeg.

Det er en lite heldig løsning.

Et relevant spørsmål: Har Hole Høyre skjønt svært lite etter at partiets aller ypperste kjørte med bind for øynene og sendte kommunen i grøfta?

BAKGRUNN:

Nødvendig tillit?

Mange spør om den politiske ledelsen i kommunen har nødvendig tillit og legitimitet til å forhandle og ta avgjørelser på vegne av oss innbyggere. Dette er naturligvis et ubehagelig spørsmål for den politiske ledelsen og Hole Høyre, som fortsetter med «vi later som ingenting har hendt-leken».

Bygda er allerede splittet, og vi er vitne til forsømmelser.

Eva Bekkelund-Eriksen

Høyre vet at kreditten er brukt opp. Partiet bør derfor utvise klokskap og fokusere på hva som tjener lokalsamfunnet og befolkningen. En innbyggerundersøkelse, som den kommunale ledelsen ivrer for, kan i realiteten bety at innbyggernes innflytelse svekkes.

Trenger dialog

Nå, mer enn noensinne, trenger vi dialog. Våre folkevalgte ombud må vise vilje og evne til åpenhet og ta gode grep, drive tillitsskapende arbeid og styrke dialogen med innbyggerne. For eksempel kan formannskapet i løpet av våren ta initiativ til dialogkafeer. Hole er ikke større enn at dette er mulig å få til i praksis. Er viljen til stede, er det også muligheter. Dialogkafeer er blitt arrangert i andre kommuner, og hatt positiv effekt.

Dersom flertallspartiene går inn for å frata innbyggerne muligheten til si sin mening i en folkeavstemning, er det et alvorlig anslag mot lokaldemokratiet.

Selvstendig kommune

Det var noen av våre beste menn og kvinner som engasjerte seg, og sørget for at Hole igjen ble selvstendig kommune på 70-tallet. Disse holeværingene var nøkterne, ydmyke, opptatt av lokaldemokratiske prinsipper og la vekt på viktige verdier som skulle samle og forene innbyggere og grender.

Det noen av våre beste menn og kvinner kjempet for, er i praksis blitt avviklet de siste 15-16 årene. Bygda er allerede splittet, og vi er vitne til forsømmelser. I store og viktige saker har den politiske ledelsen vært mer opptatt av å gjøre seg til venns med statsråder framfor å sikre våre interesser på en god måte.

Klare for sammenslåing?

Det er ikke utenkelig at mange nå er klare for en kommunesammenslåing. En respektert dame i bygda sa det på denne måten forleden: «En sammenslåing kan bety at vi får den oppryddingen og fornyelsen vi trenger. Vi trenger en ny giv».

Kanskje damen har rett. Det er mulig at et flertall allerede har gitt opp Hole som egen kommune, men dette vil komme klarest og tydeligst fram i en folkeavstemning. Vi må ha ryddige prosesser. I et demokrati er det ingen stemmer som er viktigere enn nettopp innbyggernes.

LES OGSÅ ORDFØRERNES SVAR FRA NETTMØTE: Leserne spurte om kommunesammenslåing