Klart for vaktskifte i Hole | Rolf Novsett (H)

ORDFØRERKANDIDAT: Syver Leivestad (t.v.) kan bli Holes nye ordfører. Per R. Berger gir seg som ordfører ved høstens valg.

ORDFØRERKANDIDAT: Syver Leivestad (t.v.) kan bli Holes nye ordfører. Per R. Berger gir seg som ordfører ved høstens valg.

Av

– Hole Høyre vil føre en politikk i harmoni med behovene våre både i samtiden og framtiden, sier Rolf Novsett i dette innlegget.

DEL

MeningerEtter 20 år med Hole Høyre og ordfører Per R. Berger ved roret, er det klart for et vaktskifte. Nå ønsker han avløsning, og Hole Høyre har Syver Leivestad som står klar til å ta over denne oppgaven hvis velgerne vil det slik.

Han har gode erfaringer fra det å kunne samordne innsatsen i en organisasjon, skape felles forpliktelser og en samlet oppfatning av veien mot overordnede mål og prioriteringer.

LES OGSÅ: Syver Leivestad kan bli ny ordfører i Hole

Resultatet kjenner dere, kommunestyret ga sin tilslutning til rådmannens innstilling, det medførte bruk av penger vi ikke hadde og konsekvensene ble at kommunen vår ble satt under administrasjon av fylkesmannen og vi valgte å innføre eiendomsskatt for å komme ut situasjonen.

Klinkekulene i vår lokale politikk var et budsjett i ubalanse mellom inntekter og utgifter, dette førte til overstyring av fylkesmannen på budsjett, innføring av eiendomsskatt for å rette opp i økonomien, friskmelding fra fylkesmannen, enighet i kommunestyret om for ettertiden å justere pengeforbruket og derved bortfall av eiendomsskatten.

Denne konsekvensrekkefølgen skulle vi gjerne vært foruten. Kort fortalt vi har lært av våre feil.

Vår politikk

Hole Høyre vil føre en politikk i harmoni med behovene våre både i samtiden og framtiden. Vi ønsker å stå for en politikk som er preget av nytenkning og evne til omstilling og utvikling. For oss er det viktig å bygge opp under individet, familien og de nære miljøene der vi bor og lever.

I vårt samfunn er vi alle like, men vi bør kunne stimulere det frie, ansvarlige og selvhjulpne mennesket. Hva dette betyr rent praktisk vil framgå av vårt «Program for 2019-2022». Dette jobber nå «Programkomiteen» vår med. Her er Elisabeth Klever leder.

Rettigheter

For Hole Høyre er eiendomsretten en rettighet på linje med frihet, likhet og demokrati. I denne forbindelse er vi spesielt opptatt av at kommuneplanens arealdel kan bli avklart så snart som mulig. Det vil ha betydning for iverksetting av planprogrammer for aktuelle utbyggingsområder.

I denne sammenheng er det også viktig at framtidige løsninger på vei og bane blir fastsatt så tidlig som mulig for at de som mister sin bolig kan få alternative muligheter for ny tomt.

Vekst

Byggeklare tomter, kapital og mennesker som flytter til vår kommune er de sentrale drivkreftene i Holes framtid. Hole Høyre er opptatt av en vekst som har allmenn tilslutning blant innbyggerne i Hole. Det er vi som allerede bor her som skal finansiere grunnlaget for dem som ønsker å flytte hit.

Vekst i arbeidsplasser og antall innbyggere som kan bidra til å sikre inntektsgrunnlaget er nødvendig hvis vi skal kunne trygge, opprettholde og videreutvikle tilbudet til alle. Her tenker vi både på oppvekst, arbeid, omsorg og helse.

Hole kommune er den største arbeidsgiveren i vår kommune. Her er det viktig å kunne innfri det tjenestebehovet innbyggerne har, og at vi har et riktig nivå både på volum, kvalitet og kostnader.

Videre at grunnlaget for vår framtidige utvikling er avklart i kommuneplanen, og gjennom de prioriteringer av mål, tiltak og virkemidler kommunestyret løpende bestemmer.

Hole Høyre ønsker å bygge videre på det som er de mest framtredende næringene i Hole som landbruksnæring, reiseliv og turisme, helse og omsorgsnæringer og ulike kunnskapsintensive næringer. Men også tidsaktuelle næringer som det grønne skifte ønsker vi kan utvikles i samarbeid med aktuelle kunnskapsbedrifter som Ringeriks-Kraft og Hadeland og Ringerike avfallsselskap.

Lokalpolitikk

Kommunevalget bør dreie seg om de sakene vi selv kan avgjøre. Hole Høyre vil derfor arbeide for at storsamfunnets planer blir avklart før kommunevalget og at det staten bestemmer seg for er til beste for utviklingen i vår kommune.

Høyre sentralt ønsker ikke å overstyre vår lokale politikk og vi arbeider sammen for å innfri lokalsamfunnets nytte av storsamfunnets gjennomføring av vei og bane i Hole.

Meningsmåling

Det er nylig gjennomført en meningsmåling i Hole. Den viser at hvis valget var i dag så ville Høyre ha mistet 2 mandater i kommunestyret. Målingen viser også at det, i dag, er et rødgrønt flertall i Hole.

Hole Høyre har ikke behov for verken å bortforklare eller bagatellisere denne meningsmålingen. Resultatet viser at det er dynamikk i velgernes meninger når det gjelder «partitilhørighet».

Vårt mål er både å sikre og trygge vår posisjon som et ledende parti i Hole. Vi vet at svaret på velgernes tillit til oss har vi først når valgresultatet er klart 9. september 2019.

Hole Høyre vil før valget tenke gjennom hvordan vi kan inngå samarbeid med andre partier i arbeidet med å gjennomføre våre programmer. Sammen kan vi framstå med kompetanse – kunnskap, vilje og evne til å innfri det vi lover.

Valgkamp

Vi ønsker å gjennomføre en valgkamp der vi kan gjøre velgerne trygge på å slutte opp om vår politikk. Her blir det både «stands», «dørbank» og «aksjoner». Dette jobber nå «Valgkampledelsen» vår med. Her er Eirik Nørgaard leder.

Styret i Hole Høyre vil sørge for at de nominerte på Hole Høyres liste til kommunevalget utvikler eierskap til vårt «Program for 2019-2022»

I denne prosessen sitter Hole Høyres leder Idun Eid og vår ordførerkandidat Syver Leivestad i førersetet. Med seg har de hele 27 kandidater med solid kompetanse, erfaring og synspunkter knyttet til det å bo og leve i Hole. Vi har et sterkt lag.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags