Ingen har stemt for utbygging i Steinsåsen vest | Idun Eid

Av
DEL

LeserbrevHole Høyre ønsker å bidra til oppklaring av hvilke politiske vedtak som fattet og som knytter seg til utbygging i området Steinsåsen vest. Etter at vi har gått dørbank i Steinsåsen og stått på stand på Holedagene, har vi fått inntrykk av at det er en del uklarheter rundt dette.

Plan og miljøstyret behandlet 11. mars 2019 planprogrammet for Steinsåsen vest. De fattet et énstemmig vedtak: «Saken utsettes til behandling av konsekvensutredning i kommuneplanens arealdel foreligger i september 2019».

Kommunestyret fikk det samme planprogrammet til behandling 8. april, og fattet følgende énstemmig vedtak

«Utfra gjeldene planstatus, innkomne høringssvar og kommunestyrets vurdering av områdets verdi for landbruk, naturmangfold, landskap og friluftsliv, vil kommunestyret ikke omregulere hele eller deler av om Steinsåsen vest til bolig- eller andre utbyggingsformål. Med hjemmel i Pbl. § 12-9 fastsetter kommunestyret derfor ikke planprogram for nytt boligområde i Steinsåsen vest. Beslutningen kan ikke påklages.»

Dette betyr at utbyggers fremlagte forslag om utbygging av Steinsåsen vest, ble avvist av kommunestyret.

Det ser ut til at noen tror at plan- og miljøstyret den 19. august likevel vedtok å bygge ut Steinsåsen vest. Dette er ikke riktig.

Plan- og miljøstyret gjennomførte en førstegangsbehandling av forslag til arealdel i Kommuneplan 2019-2030. Punkt 2 i vedtaket ble vedtatt mot to stemmer (AP) og lyder

«Prosjektet Steinsåsen vest og vestre del som gir plass til 25 eneboliger tas med i planen, og administrasjonen tar kontakt med grunneier for å finne ut hvilke deler av området som kan avstås iht. innsigelser. Plan- og miljøstyret ber om befaring på Steinsåsen vest».

Formannskapet, som er styringsgruppe for Kommuneplan 2019-2030, behandlet samme sak 21. august. Vedtakets punkt 4 er
«Innspill 29 (Steinsåsen) tas tilbake i planen».

I tillegg vedtok formannskapet at arealdelen legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Høringsperioden skal være minst 6 uker.

Hole Høyre vil understreke at selv om et område er tatt med i en plan som legges ut på høring, så er ikke det ensbetydende med at man har vedtatt utbygging.

Det vil bli de nyvalgte politikerne som skal sluttbehandle Kommuneplanens arealdel. Før vi kommer dit skal alle innspill fra offentlige og private aktører behandles, det skal befares og konsekvenser vurderes. Til slutt, når man har alle fakta tilgjengelig, kan politikerne fatte sine vedtak om arealdelen til Kommuneplan 2019-2030.

I Hole Høyres partiprogram for 2019-2023 er ingen av innspillene til kommuneplanens arealdel prioritert opp eller ned. Rett og slett fordi vi pr i dag ikke har alle fakta på bordet til å kunne gjøre oss opp en mening om hva som skal bygges ut eller ikke.

De nyvalgte kandidatene fra Høyres liste skal få lov til å sette seg grundig inn i alle innspillene i arealdelen og deres tilhørende konsekvensvurderinger og høringssvar. Først da kan Hole Høyres gruppe komme frem til hva som vil bli de gode løsningene for Hole kommune i fremtiden.

Hole Høyre har tillit til at det nye kommunestyret vil behandle arealdelen til kommuneplanen 2019-2030 på en klok og god måte, på vegne av Hole kommunes innbyggere og fremtid.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags