Må sikre tjenester av god kvalitet | Hege Irene Fossum (KrF)

Hege Irene Fossum, ordførerkandidat for Hole KrF

Hege Irene Fossum, ordførerkandidat for Hole KrF Foto:

Av

KrF vil bygge et seniorvennlig samfunn – der eldre blir brukt som ressurs og får den omsorgen de har krav på.

DEL

Valg 2019: DebattEn god alderdom handler om å kunne være en aktiv samfunnsborger, ha ansvar for seg selv og egen helse så lenge egne krefter strekker til, og oppleve seg nyttig i familie- og samfunnslivet.

Når behovene for hjelp melder seg, må eldre få tilbud om nødvendige helsetjenester, egnet boform og annen hjelp.

Hole KrF vil sikre en verdig eldreomsorg med tjenester av god kvalitet, innhold og tilstrekkelig kapasitet, der det legges til rette for at eldre kan dekke sine grunnleggende fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov.

Både tilstrekkelige ressurser og nødvendig kompetanse er helt avgjørende for å kunne ivareta eldre med tjenestebehov i kommunen. I en tid med stor reduksjon i inntektsgrunnlaget i Hole, er det gjort et omfattende arbeide for å tilpasse driften i pleie og omsorg til en ny hverdag, med mål å beholde kvaliteten på tjenestene. Hole kommune har jobbet lenge for å tenke nytt, og innrette tjenestene på en ny måte.

Trivsel og forutsigbarhet for både tjenestemottakere og ansatte har vært viktig i denne perioden, og dette vil Hole KrF videreføre.

Det første som må på plass i Hole nå, er et vikarbudsjett for å sikre kontinuitet og forutsigbarhet for brukerne, og avlaste de ansatte.

Velferdsteknologi gir nye muligheter. Hole KrF vil videreføre bruken av velferdsteknologi og innføre flere løsninger der det er faglig hensiktsmessig.

Tilbudet for demente må utvides for å møte et økende behov. Vi vil sikre nok sykehjemsplasser og omsorgsboliger i takt med kommende befolkningsvekst. Og bygge nye omsorgsboliger så snart som mulig. For å få til dette, må økonomien i kommunen styrkes.

Den største utfordringen i eldreomsorgen i Hole for øyeblikket, er helsesituasjonen for beboerne på sykehjemmet under byggingen av Ringeriksbanen og ny E16. Hole KrF arbeider for å ivareta beboerne under anleggsperioden. Erstatningsboliger eller midlertidige boliger må ha en standard som gjør det mulig å opprettholde tjenestetilbudet til beboerne på dagens nivå. Hvis løsningen blir å ikke flytte, må støyskjermingen være så god at støyen ikke på noen måte går på helsen løs.

Hole KrF vil styrke og videreutvikle innhold og kvalitet i eldreomsorgen. Vi må ha tilstrekkelig bemanning på sykehjem og i hjemmetjeneste, som sikrer god tid til den enkelte og mulighet til å ivareta hele mennesket. Gode mat- og måltidsopplevelser er en prioritet, og eget kjøkken på sykehjemmet må beholdes.

Hole KrF vil styrke livskvaliteten gjennom godt utbygde aktivitetstilbud, tilgang til kultur- og naturopplevelser og mulighet til å praktisere sin egen tro eller livssyn.

Livsglede-sykehjem er en suksess i Hole, og samarbeidet med frivillige lag og foreninger må styrkes. Avtalen med kirken om ulike tilbud på sykehjemmet er viktig for å ivareta beboernes åndelige behov. Her må kontakten med andre tros- og livssynssamfunn også ivaretas. Vi vil ha tilrettelagte uteområder ved alle institusjoner med stier og hageanlegg som stimulerer sansene og gir gode sosiale møteplasser.

En viktig forutsetning for å lykkes med å skape et mer aldersvennlig samfunn, slik den nye reformen «Leve hele livet» legger opp til, er at eldre i større grad enn i dag må få lov til å være med på å styre den hjelpen de får, til å kunne prioritere selv hva de vil ha hjelp til, og hvilke omsorgstjenester de har behov for.

Kartlegging av behov er derfor en viktig del av kommunens arbeid med å bli mer aldersvennlig.

En annen forutsetning er å jobbe sektorovergripende, styrke påvirkningskraften til Eldrerådet og spille på lag med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Helse- og omsorgssektoren, Kultur, idrett og fritid, Teknisk tjeneste og samfunnsplanlegging, Eldrerådet og Funk-rådet må sammen planlegge hvordan Hole-bygda skal utvikle seg til å bli enda mer aldersvennlig – i samspill med frivilligheten i kommunen.
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags