Var kommunestyret et kupp? | Kåre Bech

KUPP?: Kåre Bech ber i dette innlegget om et svar fra Hole-ordføreren om hvilke avtaler kommunen har gjort med Bane Nor.

KUPP?: Kåre Bech ber i dette innlegget om et svar fra Hole-ordføreren om hvilke avtaler kommunen har gjort med Bane Nor. Foto:

Av

– Var kommunestyrets desember-møte i Hole ment som et kupp, eller var det forberedelser til en snikinnføring av Bane NORs planer, spør Kåre Bech i dette innlegget.

DEL

MeningerÅpent brev til ordfører Per R. Berger: Siste kommunestyremøte i 2018 ble avholdt 10. desember for å behandle saker etter utsendt sakskart. I stedet for å følge dette, dukker Bane NORs Knut Sørgaard uventet opp og holder et timelangt foredrag, i Protokollen kalt Orienteringer.

I ordførerens fravær, antar jeg at stedfortredende møteleder, Elisabeth Klever (H), på forhånd hadde lovet Sørgaard nødvendig tid til å utfolde seg. Det er usannsynlig å tro at dette skjedde uten avtale med ordføreren.

Lite tyder derfor på at Sørgaards opptreden var en spontan handling, som under dekke av å redegjøre for blant annet trafikksikkerhet for syklende i Sundvollen, hadde et ganske annet ærend. I en bisetning under posten «Orienteringer» står å lese at det arbeides «med en prosessavtale for institusjonene i Kroksund».

At «Sundjordet bofellesskap» må rives for å gi plass til toget, er ingen nyhet. Men hvem andre utgjør «institusjonene»?

Sørgaards svar er kort: Hole bo- og rehabiliteringssenter. Begrunnelsen var, etter mine hjemmelsmenn, «at støybelastningen ville bli så stor for beboerne at disse derfor måtte skånes og omplasseres»! Sørgaard la heller ikke skjul på at Bane NOR gjerne ville overta lokalene. Ikke ett spørsmål ble stilt fra politikerne. Moralen er: Bli ikke gammel i Hole!

Kåre Bech

Slik det er formulert i «Orienteringer», går det fram at man, altså Hole kommune, vil si noe, men uten helt å tørre det. Der står bl.a. å lese, så bortgjemt som mulig, at det jobbes med å få en prosessavtale på plass så snart som mulig. Hva innebærer en prosessavtale? Hvorfor ikke kalle en spade for en spade? Hvorfor dette hastverket i det skjulte når vi alle forstår at hensikten er å rushe saken gjennom før folk får områdd seg? Ny E16 kan først ventes om 3 år.

Hvis «Orienteringer» skal tjene som referat fra møtet 10. desember, hvorfor er ikke noe av innholdet i Knut Sørgaards budskap omtalt, det var jo det viktigste med møtet! Og hva er Bane NORs gjenytelser?

Var møtet ment som et kupp? Eller var det forberedelser til en snikinnføring av Bane NORs planer om å tilrive seg eiendommer i Hole for deretter å overdra eiendommene til Bane NOR Eiendom og selv tilføre Ringeriksbanen sårt tiltrengte passasjerer? Og igjen, hva er gjenytelsene?

Når jeg gjennom dette brevet henvender meg til ordføreren i Hole, er det fordi han er den som vet mest og best om foreliggende planer og historien bak dem. Vi snakker om en sak som er altfor stor til å privatiseres av en gruppe i Hole Høyre og Bane NOR, slik det fortoner seg å ligge an i dag.

Jeg oppfordrer ordføreren til å stå åpent fram i Ringerikes Blad med en redegjørelse som ikke skuler til noen særinteresse, inklusive sitt eget parti.

Under kan du lese tilsvaret fra ordføreren:

Jobber for en best mulig avtale

Det er riktig som Kåre Beck skriver, at det ble avholdt kommunestyremøte i Hole mandag 10. desember 2018. Møtet var innkalt på vanlig måte allerede 30. november

Formannskapet ytret i sitt møte 14.11.2018 ønske om mer informasjon fra BaneNor om det justerte forslaget til reguleringsplan for Fellesprosjektet E16/ Ringeriksbanen gjennom Hole-bygda. Administrasjonen gjorde dermed en henvendelse til BaneNor om dette.

Bekreftelse om en slik orientering kom først 6. desember, og ble informert om i en korrigert innkalling som ble sendt ut og lagt på våre hjemmesider samme dag.

Jeg var ikke til stede i kommunestyrets møte 10. desember, og forstår det som at det var hovedtrekkene i den begrensede høringen som ble presentert. Disse dokumentene er å finne i sin helhet på våre og BaneNor sine hjemmesider.

BaneNor sin orientering i møtet vil sammen med annen relevant informasjon være en del av beslutningsgrunnlaget i kommunestyrets ekstraordinære møte den 21. januar.

Hva gjelder prosessavtalen så er dette et pågående arbeid som vil bli presentert og lagt fram til behandling når den er klar. Det er for tidlig for ordfører å kommentere denne bortsett fra å si at Hole kommunes interesser samt innbyggernes ve og vel skal ivaretas i avtalen.

Ordfører er godt innforstått med den store utfordringen prosjektet for vei og bane medfører både for institusjonene på Rudsødegården og i Kroksund-området, men er også trygg på at politisk og administrativ ledelse jobber for å få til en best mulig avtale.

For øvrig forholder ordfører seg til de vedtak som er fattet av kommunestyret, og den beslutningen som blir tatt i denne sakens anledning om ikke lenge.
 

Per R. Berger

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags