Hole har et udekket underskudd på 20,3 millioner kroner fra 2014. Underskuddet må dekkes inn i budsjettet for 2016 for å unngå Robek.

Robek vil begrense handlingsrommet til lokalpolitikerne, men kan sikre en viss stabilitet i administrasjonen. I Robek er vi underlagt fylkesmannens kontroll og tilsyn.

BAKGRUNN: Foreslår skatt for boliger og hytter

LES OGSÅ: Går imot serviceavgift i Hole

Ny politikk

Analyse av den situasjonen vi står overfor tilsier behov for utvikling av «ny politikk». Dette for å unngå at vi får framtiden bak oss. De folkevalgte i Hole har således behov for å kunne styrke, ikke begrense sitt politiske handlingsrom.

Dette for å kunne styrke lokaldemokratiet og strukturen på kommunen som organisasjon og tjenesteyter. Ikke minst styrke grunnlaget for vår framtid som egen kommune. Utvikle et solid fundament for en framtidsrettet politikk og virksomhet. Bevisstgjøre behovet for framtidig kapasitet og kompetanse. Klargjøre kravet til kvalitet, produktivitet og resultatoppnåelse.

LES OGSÅ: Eldrerådsleder: – Hole kommune velter problemene over på oss

Hvordan snu det?

Spørsmålet er da - hvordan kan vi snu dette dilemmaet til noe positivt for oss alle?

Men hvem er vi i denne sammenheng? Vi er alle i samme båt - folkevalgte, innbyggere og de ansatte. Hva er det da viktig at vi står sammen om? Vi må stå sammen om både politikk og forvaltning. Vi må være enige om hvordan vi løser både inntektssiden og utgiftssiden i budsjett for 2016 og økonomiplanen for 2016-2019. Det er behov for å stimulere drivkreftene ikke motkreftene.

Vi bør således styrke samhandlingen mellom politikk og forvaltning. Politikken må akseptere innføring av eiendomsskatt i perioden 2016-2020, mens administrasjonen må akseptere inndekning av et underskudd på 20,3 millioner kroner i budsjett for 2016. Da kan vi unngå Robek.

Videre er det behov for å markere en klar ansvarsdeling. Politikerne meisler ut det politiske styringsgrunnlaget i form av visjon, overordnede mål, strategier og prioriteringer av hva som er viktig og mindre viktig.

Rådmannen er ansvarlig for virkemiddelapparatet, herunder se til at det arbeidet som utføres baseres på et fastsatt politisk grunnlag, lover og bestemmelser, på de ulike områdene.

Rådmannen skal med sitt virkemiddelapparat levere tjenester som er tilpasset innbyggernes ønsker og behov.

Hole kommune skal foreta en snuoperasjon - fra å være en av landets best bemidlede kommuner til en gjennomsnittskommune.

I dag er både politikken og forvaltningen destabilisert. Omstillingen bør derfor skje raskt. Vi står overfor krevende tidsfrister og krav til beslutninger.

Det er behov for å fornye politikken fra «Stø kurs inn i en ny tid» til fokus på «Vekst og velferd». Framtidig vekst som bygger opp grunnlaget for velferd. En politikk med fokus på styring, politisk maktutøvelse.

LES OGSÅ: Følelsesladet budsjettbrev fra elevrådet på Røyse: – Også elsker vi denne skolen vår

Omstililng og stabilitet

Det er videre behov for å fornye perspektivene i forvaltningen fra «Ny tid – ny normal» til fokus på «Produktivitet, kompetanse, resultat og kvalitet» i virkemiddelapparatet. En forvaltning med fokus på omstilling og stabilitet.

Rådmannen mener omstillingsprosessen bør gå over tre år og at det ikke vil være forsvarlig å dekke inn underskuddet fra 2014 i budsjettet for 2016.

Det politiske flertallet i kommunestyret mener at vilkårene for inndekning av dette underskuddet i 2016 er mulig. Da kan vi unngå Robek.

Hole Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet, vil legge fram et forslag i formannskapets møte 16.desember 2015 som viser dette. Rådmannen kan deretter innarbeide forslaget i sin innstilling til kommunestyrets behandling av «Budsjett for 2016 og Økonomiplan for 2016-2019», den 21. desember 2015.

Vi får vente og se hvordan formannskapet og deretter kommunestyret behandler dette forslaget.