Det er fint å erfare at lokaldemokratiet lever i beste velgående når kommunens innbyggere utfordres av politiske vurderinger som direkte angår deres egen livssituasjon.

Ved kommunevalget i september 2015 hadde det indirekte demokratiet, der folket valgte sine representanter til å styre og fatte beslutninger for seg, riktignok en lavere oppslutning enn ved forrige valg. Valget resulterte i at Hole Høyre ikke fikk absolutt flertall i kommunestyret som tidligere.

I dag fungerer flertallet i kommunestyret med bakgrunn i en samarbeidsavtale mellom KrF, Frp og Høyre. Det innebærer at flere politiske partier blir direkte ansvarlig gjennom de vedtak som fattes i kommunestyret om kommunens framtid.

Konsekvenser

Politikerne i Hole har siden kommunevalget i september 2015 måttet forholde seg til økonomiske konsekvenser av vedtak fattet av tidligere kommunestyrer. Dette omfatter blant annet risiko for innlemming i Robek, mulighet for redusert kvalitet på tjenestetilbudet i kommunen og tap av tillit knyttet til eventuelt innføring av eiendomsskatt.

Kommunepolitikere har arbeidet aktivt for å unngå disse konsekvensene og gjennom hele høsten 2015 har vi hatt et lokalpolitisk engasjement i Hole som vi bør være stolte av. Hverken innbyggerne, forvaltningen eller politikerne fikk det slik de ville, men alle oppnådde noe i prosessen.

Innføring av eiendomsskatt var ikke til å unngå.

De politiske ambisjonene om innsparinger i 2016 ble moderert noe med sikte på å kunne opprettholde tjenestetilbudet til prioriterte grupper.

Tidsperspektivet for nedbetaling av gjeld ble forlenget. Utfordringene knyttet til en kompetent, rasjonell og effektiv forvaltning er økt. Vi har erfart at det er mange positive synergier som kan drives fram gjennom et bevisst samvirke mellom politikk og forvaltning.

Viktig medvirkning

Vi har til fulle fått dokumentert lokaldemokratiets berettigelse i politikken i Hole denne høsten.

Vi har sett at medvirkningsdemokratiet har fremstått som en viktig del av politikken i Hole. Kommunens borgere har aksjonert med fakkeltog og taler, og gjennom tilstedeværelse på møter i formannskap og kommunestyret. Ved å dele sine oppfatninger og meninger offentlig gjennom sosiale medier eller i Ringerikes Blad, har innbyggerne påvirket politiske vurderinger og beslutninger.

LES OGSÅ: De ble enige. Likevel er Hole nå i Robek

Eiendomsskatten

Et konkret eksempel på hvordan medvirkningen fungerte så vi da kommunestyret skulle fatte vedtak om innføring av eiendomsskatt. Kommunens økonomiske forpliktelser medførte at politikerne valgte å gi avkall på et programfestet prinsipp i «flertallskameratenes» programmer.

Bare Venstre stemte mot innføring da saken var oppe til votering. Men offentlige ytringer fra innbyggere og fagfolk medvirket til at kommunestyret valgte en mindre inngripende eiendomsskatt enn først tenkt mht. omfang (varighet og størrelse).

Ved den offentlige høringen av kommunens budsjettforslag, har mange av innbyggerne brukt sin anledning til å gi uttrykk for sine meninger.

LES OGSÅ: Han var den eneste som stemte imot eiendomsskatt

Det fungerer

Deres syn er en del av grunnlaget for de vedtak kommunestyret fattet. Det indirekte demokratiet og medvirkningsdemokratiet fungerer altså i lokalpolitikken i Hole.

Direkte demokrati ble sist benyttet i 1977 da Hole kommune hadde folkeavstemning om kommunen skulle skilles ut fra Ringerike kommune.

Direktedemokratiet i form av en rådgivende folkeavstemning kan igjen bli aktuelt i vår kommune i løpet av våren 2016 i forbindelse med «kommunereformen».

Her kan politikerne ha behov for et råd fra innbyggerne før de fatter beslutninger om Hole skal fortsette som egen kommune eller framstå som en integrert del av en ny kommune. Lokalpolitikerne har en tøff jobb foran seg med å snu utvikling av kommunen i retning av «vekst og velferd». Vi trenger en utvikling der veksten ikke spiser opp grunnlaget for velferden.

Må bidra til samspill

Vår felles utfordring er å bidra til at samspillet mellom innbyggere, forvaltning og politikere videreføres i tiden som kommer.

Her er informasjon, kommunikasjon og dialog nøkkelen til engasjement og samspill.