Politikere utsetter innbyggerne for fare.

Planene om å bygge ut Kleivlia i Sundvollen har pågått i over ti år. To ganger har kommunen avvist planene fordi det er stor rasfare i dette området. Nå har politikerne våre ombestemt seg.

BAKGRUNN: 2006: 120 boliger i Kleivåsen

Et flertall i plan- og miljøutvalget vil likevel ha utbygging uten at de sier noe om hva som gjør området mindre utsatt for flom og ras enn tidligere. Dette er nok en bekreftelse på at vi har politikere som er mer opptatt av å imøtekomme utbyggere og investorer enn å ta vare på innbyggerne sine.

Kynisk og uansvarlig

Rasfaren er ikke blitt mindre. Alvoret i denne saken er akkurat det samme som før. Det foreligger ikke ny dokumentasjon som tilsier at politikerne skal skifte mening. Kommunen har likevel kommet opp med en løsning som ikke henger på greip:

Kommunen skal fraskrive seg alt ansvar i en tinglyst klausul som sier at de som kjøper tomt i Kleivlia selv må ta ansvaret for å sikre seg mot rasfarene i området. Dette kom fram på møtet i plan- og miljøutvalget den 13.11.17. Det er kynisk og uansvarlig politikk.

Politiske bånd til utbyggere?

Vi har undret oss over at utbygger ved flere anledninger har gitt klart uttrykk for at det blir bygging i Kleivlia. Selv om byggeplanene er blitt avvist flere ganger, har utbygger åpenbart blitt mer og mer selvsikker. Vi har også hørt flere politikere si akkurat det samme, til tross for advarsler og rødt lys fra fagmiljøer.

Det er all grunn til å reise spørsmål om det er for tette bånd mellom politiske miljøer og utbyggere i Hole, og om politikere med makt og posisjoner gir muntlige positive tilbakemeldinger til utbyggere og investorer som de pleier kontakt med.

Det er saker oppe i media nå som peker i denne retningen og vi regner med at det vil komme flere etter hvert. En slik utvikling undergraver kommunen, lokaldemokratiet, tilliten til det politiske miljøet og må stoppes.

Administrasjonen overkjøres

Vi frykter med god og saklig grunn at politikerne instruerer og i verste fall overkjører fagmiljøene i administrasjonen. De faglige vurderingene når det gjelder Kleivlia står fast: Kommunalsjefen med ansvar for byggesaker har advart og sagt at det ikke er uproblematisk å bygge ut i Kleivlia. Det er uforståelig at politikere velger bevisst å utsette eksisterende bebyggelse for fare.

Er det ikke nettopp våre folkevalgte som skal ivareta innbyggernes sikkerhet?

Skal ikke politikerne våre legge vekt på objektive kriterier når de gjør sine vurderinger? Og dersom kommunen ikke vil gjøre dette, hvem skal da gjøre det? Hvem skal sikre at innbyggernes interesser blir ivaretatt dersom våre egne folkevalgte svikter oss?

Hvorfor har ikke politikerne sett på alternative utbyggingsområder, som ikke setter folks liv og helse i fare? Disse finnes her.

 

Spørsmål som ikke er besvart

Det er allerede klart at kommunen ikke kan garantere innbyggernes sikkerhet i Kleivlia.

Det er også klart at kommunen ikke har brydd seg om å gjennomføre en geologisk undersøkelse i området. Like klart er det at kommunen ikke har gjort beregninger av mengden masse som må sprenges og fraktes ut. Hvorfor?, spør vi oss. Vi spør også hvorfor våre innsigelser ikke ble lagt ved saksdokumentene. Innsigelsene er i stedet bearbeidet på en selektiv måte av kommunen.

Hvem er tjent med dette? Er det greit for innbyggerne i Hole at vi har politikere som åpenbart samarbeider med utbyggere og investorer, og som selv er i investormiljøene? Og hvorfor har man ikke gjennomført befaring, som ble lovet? Hvorfor må vi som naboer krangle oss til 10 minutters taletid i plan- og miljøutvalget? Hvorfor svarer ikke kommunen på epost-forespørsler, når vi ber om svar?

Og helt prinsipielt: Hvordan kan det ha seg at plan- og miljøstyret består av seks og ikke syv medlemmer, slik kommunestyret har bestemt. Er dette ryddig?

Byggeplanene må avvises

Vi opplever også at kommunen ikke legger fram de riktige planene og tegningene. Gang på gang opplever vi at kommunen gjør saksbehandlingsfeil, slik at vi som naboer må passe på at planer, tegninger og saksbehandlingen foregår på en ryddig og ikke minst lovmessig måte.

Dette innlegget er et varsku til alle våre sambygdinger i Hole og en klar melding til våre folkevalgte: Vi er vitne til en svært tvilsom utvikling i Hole og som faktisk bekreftes gang på gang.

Kleivlia i Grøndokka er bare ett eksempel og avslører en uryddig prosess som er ødeleggende og som vi ikke kan godta. Vi har som innbyggere krav på ryddige prosesser, slik at våre interesser blir ivaretatt på en god og betryggende måte. Hole skal ikke styres slik vi nå ser i Kleivlia.

LES OGSÅ DETTE INNLEGGET: Naboer: Problematiske planer for Kleivlia-utbygging

Skrevet av

Linda Mittet

Odd Ramen

Anne Taran Tjølsen Jacobsen

Rune Stubberud

Live Fageraas

Per Henning Kilen

Thore Stubberud

Lars Petter Hakvaag Mittet

 Sidsel Ramen

Susanne Haugeto

Willy Olsen

Elin Solberg

Magnhild Lauritzen

Einar Lauritzen

Arne Eriksen

Jan Morten Enbom

Elin Thulin Nyhus

Steinar Thulin

Tove Nilsen

Sølvi Lillerud