Naboene til Kleivlia har sendt brev til kommunen og meldt om flere feil og mangler i saksdokumentene som kommunen har sendt ut før kommunestyret mandag.

Plan-og miljøutvalget skal visstnok ha tatt utgangspunkt i dokumentene med de samme feilene når de godkjente utbyggingen.

Kun slendrian?

I saksdokumentene er det feil opplysninger om atkomstveier, og det mangler informasjon om håndtering av kryssløsningen til Dronningveien, gangvei og støttemur mot veien. 

I tillegg benyttes illustrasjoner med gamle kart og fem etasjers bygninger er plassert på eneboligtomter.  For å nevne noe. I følge brevet til kommunen regner naboene med at det er enda flere feil og mangler.

Hvorfor har ikke plan – og miljøutvalget vært på befaring i forkant av møtet sitt sammen med naboene og skaffet seg oppdatert informasjon? Hvorfor oppdaget ingen av utvalgsmedlemmene manglene?

Naboene skal ha funnet disse umiddelbart, i følge brevet deres til kommunen. Og hvordan kan vi som innbyggere være trygge på at avgjørelser tas på riktig grunnlag?

Lager sannheter

Stemmer dette er det alvorlig. Uansett må svaret fra kommunen leses med en sunn skepsis, fordi den kommunale ledelsen har vist at den forsøker å endre virkelighetsbildet.

Sist da rådmannen og ordføreren påsto at satsingen på skolen øker med nesten tre millioner, og det er som kjent ikke helt tilfelle.

Svak økonomisk styring over flere år er blitt bortforklart, selv om så godt som alle i Hole merker konsekvensene.

Et varsku til oss alle

Det er mye som skurrer i Kleivlia-saken, og det er realt varsku til oss som bor i Hole:

  • Byggesaker ser ut til å bli stadig mer politisk styrt
  • Ordføreren støtter seg til rådmannen, som også har forankring i Høyre
  • Høyre i Hole lener seg mot utbyggere og investorer

I en slik setting kan det oppstå nettverk, som det er vanskelig å kontrollere og etterprøve. For eksempel: Hvor mange muntlige tilsagn er det blitt gitt til utbyggere, investorer og eventuelt hytteeiere som har kjøpt hytte og som umiddelbart presser på for å få gjort om til enebolig og dermed får en stor verdistigning?

Dette er det neppe noen som kan eller vil gi svar på, men det er naivt å tro at vi slipper unna uryddighetene. Og dersom ingen folkevalgte stiller spørsmål eller tar opp problemstillinger, kommer det heller ikke for dagen.

Etter alle sakene de siste årene, inkludert situasjonen i skolene, er det mange som har mistet tilliten til politikerne våre. Mange opplever at de nesten blir utslitt av å kjempe for barnas lærings -og oppvekstmiljøer, for viktige friområder og mot et regime og et system som ikke ser ut til være på lag med folk flest.

Viktig spørsmål fra en mor

For noen dager stilte en våre nokså nye innbyggere og småbarnsmor dette spørsmålet:

«Hvordan skal Hole kommune klare å ta vare på nye innbyggere når de ikke klarer å ta vare på eller høre på de som allerede bor her?

Hun er ikke den eneste som spør. Det tause flertallet har begynt å røre på seg.

Ordføreren må bestemme hvem han skal tjene i de neste to årene han har igjen i det folkevalgte vervet. Høyre må også ta noen klare valg. Opposisjonen må stille spørsmålene. I kommunestyret 11. desember får de sjansen til å vise hva de virkelig står for.

– Ingen kommentar

Dette leserinnlegget er forelagt kommunalsjef for samfunnsutvikling i Hole, Nina Josefine Halsne. Hun ønsker ikke å kommentere påstandene i innlegget.

– Sakene som omtales skal til politisk behandling i førstkommende kommunestyret 11. desember og administrasjonen finner det ikke korrekt å kommentere leserinnlegget i forkant av dette, sier hun.

 

LES OGSÅ: