Rådmannens forslag til budsjett ligger på bordet. Nå skal politikerne i Hole ta stilling til hvordan dine og mine penger skal brukes neste år.

Før de folkevalgte ombudene bestemmer seg, bør de først diskutere noen spørsmål og problemstillinger:

Kan folkevalgte forsvare pengebruken?

Ifølge tall fra kommunen bruker Hole over 44 millioner kroner på lederlønninger i året. Dette er inkludert de sosiale kostnadene. Rådmannen topper lønnspyramiden med 1,2 millioner kroner.

Hvordan kan våre folkevalgte forsvare denne pengebruken når kommunen ikke har råd til vedlikehold av for eksempel ungdomsskolen og må øke takstene for barnehagene, SFO, hjemmehjelpen og middagen til eldre som bor hjemme?

Eva Bekkelund-Eriksen

Holeværing

Hole

 

Våre politikere fikk til sammen rundt en million kroner i møtegodtgjørelser i fjor. Har politikerne vurdert om det er riktig å ta i mot godtgjørelser i denne størrelsen så lenge kommunen mangler penger til å male vegger og dørkarmer på en av våre skoler?

Er det viktigere for våre politikere å komme ut av Robek enn å rydde opp i oppgaver som er blitt forsømt?

Hvorfor gi nesten en million kroner til papirtigeren Ringerike utvikling, når vi ikke har penger til å investere i kvalitet og velferd for våre egne innbyggere?

LES OGSÅ: Politikere skal få kompensert for barnepass

Forsømmelser og forfall er dyrt

Skolene våre er arbeidsplassen for barn og unge. Her skal de lære, mestre, trives og etablere fellesskap. Skolen er et unikt sted, som vi må investere pengene våre i. Da gir vi barna våre en god start i livet, og det er faktisk oppdragende å være i gode omgivelser. Den eldste delen av ungdomsskolen forfaller og trenger vedlikehold. Maling og murpuss faller av veggene.

Ungdomsskolen har et stort auditorium. Det kunne vært et av skolens mest spennende lærings -og møterom, men er blitt glemt og neglisjert av kommunen i flere tiår. Samfunnsøkonomisk er det meget kritikkverdig at et stort skolerom blir forsømt på denne måten. Den politiske ledelsen er klar over forsømmelsene, men ingen tar ansvar og sørger for at forfall stoppes.

Dette minner om kirkeskandalen for ett år siden, som viste det alle huseiere vet: Det er dyrt å utsette vedlikeholdet. Alle sakene i de siste årene bekrefter at det kommunale lederskapet kan summeres opp på denne måten: Forfengelighet, forsømmelser og forfall.

Pengene og paradoksene

Når våre folkevalgte er klar over det store etterslepet på vedlikehold, oppgaver som må løses og tjenester som må styrkes, er det et paradoks at ordføreren fikk 20.000 kroner i lønnspålegg i fjor høst.

Hvor mange får slike lønnstillegg når bedriften er i økonomisk krise, slik situasjonen har vært i Hole de siste årene? Og det er et enda større paradoks at de samme folkevalgte som nå kan komme til applaudere forslaget om å kreve mer for middagen til eldre, økte rådmannslønnen til 1,2 millioner kroner uten å blunke.

Rundt 44 millioner går til lederlønninger, ordføreren får om lag 750.000 kroner, varaordføreren fikk over 81.000 kroner i fjor og de andre politikerne får til sammen nesten en million kroner i møtegodtgjørelser. Til sammen blir dette over 46 millioner kroner, som brukes til ledelse av kommunen.

Det må åpenbart være penger i kassen, men er dette en fornuftig og forsvarlig bruk av dine og mine penger?

Fjern kostbare stillinger

Våre folkevalgte, som først og fremst skal ivareta innbyggernes interesser, må kutte lederstillinger som koster skjorta.

Dersom kostnadsdrivende stillinger fjernes og både administrasjon og styring av tjeneste reorganiseres, kan vi investere i gode tjenester, ta bedre vare på barn og unge og sørge for at SFO og barnehageplasser ikke blir dyrere for barnefamilier.

For Kristelig Folkeparti må dette være svært viktig. Jesus sa dette: «La de små barna komme til meg og hindre dem ikke».

KrF må leve opp til disse verdiene i praktisk politikk om partiet skal være troverdig. Frp har lovet at eldre ikke skal bli «melkeku» og sikre at sårbare grupper ikke rammes av kutt eller reduksjoner.

Redusere møtegodtgjørelser

Ingen misunner politikerne pengene de får, men våre folkevalgte bør diskutere hvordan de selv kan være med å frigjøre midler til oppgaver som er blitt forsømt.

Kan politikerne frasi seg deler av møtegodtgjørelsene eller etablere en ordning med såkalt flat godtgjørelse? Det vil si at alle får et fast beløp, for eksempel 10.000 eller 15.000 kroner i året for den frivillige innsatsen de gjør for lokalsamfunnet?

Dette bør naturligvis også gjelde varaordføreren, som i dag får en prosentandel av ordførerlønnen. Med et slikt system vil varaordføreren kun lønnes ekstra når ordføreren er fraværende.

Innbyggerne må være vinnerne

Både ordføreren og varaordføreren i Ringerike får svært godt betalt for sine politiske verv. Det samme gjelder ordføreren i Jevnaker. Dette forteller noe om nivået på lederlønningene i kommunene, og ikke minst hvordan skattepengene brukes.

Når det blir mindre penger til tjenester som er viktige for innbyggerne og kommunen godtar forsømmelser og forfall, må både innbyggere og politikerne spørre seg om lønnskostnadene spiser opp innbyggernes penger og dermed hindrer en bærekraftig og positiv utvikling. Endringer krever mot og kraft hos våre politikere.

I Hole bør denne diskusjonen tas nå. Vi skal verken tolerere forsømmelser eller forfall i kommunen vår.