Gå til sidens hovedinnhold

Hege Irene Fossum: En fordreining av virkeligheten?

Artikkelen er over 5 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ingeborg Bech utfordrer KrF i sitt innlegg i RB, der hun kommenterer mitt tidligere innlegg, og ordførerens uttalelse om Hole kommunes forhold til Ringerike utvikling (RU). Jeg skal ikke bruke mer spalteplass på å begrunne hvorfor jeg vil videreføre samarbeidet med RU. Men minner om at RU er i endring. Da blir det feil å kun se på hva RU har bidratt til fram til i dag, slik Bech gjør. RU har allerede bidratt positivt, og jeg har tro på at RU kommer til å spille en viktig rolle for hele regionen i fortsettelsen.

Næringsvirksomhet i Hole

Bech hevder flere ganger i innlegget sitt at jeg fordreier sannheten. Du tar feil, Beck: Når jeg skriver om behov for næringsutvikling og -etablering, betyr det selvsagt ikke at vi mangler næring i kommunen! Jeg både verdsetter og regner med den næringen vi har i Hole i dag, og den innsatsen som ansatte i kommunen gjør! Eksisterende næring i Hole er variert og betydningsfull, og kommunen må legge til rette for at næringslivet i Hole får gode muligheter til å videreutvikle seg og bli eksponert. Men jeg ser også at det er behov for nyetableringer. Vi trenger flere arbeidsplasser i Hole, og her er RU et viktig redskap for å lykkes.

Bech har rett i en ting: Jeg ivrer for vei og bane. Det gjør jeg fordi jeg ser mulighetene det gir oss, og fordi jeg våger å løfte blikket, og se hvilken betydning Ringeriksbanen og utbedring av E16 har for storsamfunnet. KrF vil legge til rette for at kommunen både får god uttelling av denne nyvinningen, og at kommunen legger premissene for den veksten som kommer.

Veksten må styres

Men det er ikke riktig at jeg ivrer for "stor og rask vekst som eneste løsning for Hole kommune". Dette temaet er én av flere nødvendige tiltak. Og veksten må reguleres. Jeg står for en styrt befolkningsvekst, og støtter at vi må sette et tak på den årlige befolkningsveksten. Kulturminner skal vernes, og jordbruksområder, naturmangfold og rekreasjonsområder må bevares så langt det er mulig. Både KrF og andre partier i Hole vil legge til rette for den befolkningsveksten som kommer gjennom fornuftige reguleringer, der veksten ikke skal overgå det kommunen kan håndtere, og der boligutbyggingen konsentreres om Sundvollen og Vik.

Bech er opptatt av vekst i eksisterende næring i kommunen. Ett av svarene på det, er at Ringeriksbanen med jernbanestasjon i Sundvollen og ny E16 med veikryss på Helgelandsmoen kan gi eksisterende næringer et betydningsfullt løft, i tillegg til at det vil bli mer attraktivt å legge nye næringer til kommunen. 

Fordreining og realiteter

Jeg mener det er Bech som fordreier virkeligheten når hun hevder at «kommer Ringeriksbanen som KrF også ivrer for, går vi inn for å fjerne kommunens særpreg, og åpne for en forandring til for eksempel Lillestrøm». Et lite forsøk på realitetsorientering: Traseen vil gjøre et inngrep gjennom bygda, men hele bygda blir ikke endret! Den berører ikke kulturminnene. Utsikten over Hole blir tilnærmet den samme. Nærheten til fjorden og frilufts- og rekreasjonsområder får vi fortsatt, selv om noen turområder dessverre blir berørt. Jordbruksarealene blir i veldig liten grad berørt, og boligveksten vil bli konsentrert om eksisterende sentrumsområder. Disse blir riktignok fortettet og kan bli noe utvidet, men Hole blir fortsatt en grønn kommune.

Fremtidstro

Uten endringer, stagnerer vi. Og da kan vi ikke regne med å klare oss som egen kommune i framtiden. Gjennom befolkningsvekst, ny næringsetablering (som ikke er arealkrevende) og en rekke andre tiltak legger vi grunnlag for fortsatt gode tjenester, og et godt liv i Hole.

Beck mener innlegget mitt bekrefter at Hole KrF er et støtteparti til Høyre. Det er en avsporing i debatten. KrF har et godt samarbeid med Høyre, men vi har ingen politisk samarbeidsavtale. Mine innlegg viser i den sammenheng bare at: det er flere partier enn Høyre som ønsker utvikling, og når flere går sammen, er det mulig å realisere gode løsninger. KrFs syn i saken er for øvrig vår egen politikk, i tråd med vårt eget partiprogram.


Kommentarer til denne saken