Ringerike kommune: Ringerike følger reglene

Flyfoto av Hensmoen og Vågård. Arkivfoto: Frode Johansen

Flyfoto av Hensmoen og Vågård. Arkivfoto: Frode Johansen

Artikkelen er over 3 år gammel

Kommunalsjef Gunn Edvardsen svarer på kritikk fra Olav Djønne i dette leserinnlegget.

DEL

LeserinnleggVi vil gjennomgå Hensmoen som case for hvordan vi jobber med regulering av grustak:

I Ringerikes Blad 31. oktober påstår Olav Djønne at det i Ringerike kommune åpenbart er slik at lovpålagte demokratiske prosesser ikke gjelder for enkelte aktører.

Dette er alvorlige påstander som sår tvil om helt grunnleggende prinsipper i samfunnet.

Etablert praksis

Ringerike kommune ønsker ikke å gå inn i en slik diskusjonen, men vi har behov for å bidra til å opplyse om hvordan Ringerike kommune jobber med regulering av grustak.

Vi vil også poengtere at alt arbeid knyttet til slik regulering skjer i henhold til etablert praksis og følger lover, forskrifter og demokratiske prosesser.

Spørsmålene Djønne stiller i avisinnlegget er både viktige og aktuelle. Direktoratet for mineralforvaltning og Ringerike kommune har stilt krav om henholdsvis konsesjon og reguleringsplan. Dette for å sikre at uttaket av grus skal foregå på en forsvarlig måte og at behovet for uttak veies opp mot andre samfunnshensyn.

For regulering av grustak er det slik at ved første gangs behandling vil utredningene av områdene være utført. Disse gir grunnlag for å vurdere konsekvensene av fortsatt drift.

Dersom utredningene av planområdet viser stor grad av konflikt på enkelte områder kan det være aktuelt å nedlegge bygge- og deleforbud inntil områdene er endelig avklart i en reguleringsplan.

Beskjedent avvik

Det er riktig at kommunen har mottatt meldinger om påståtte ulovligheter på Hensmoen. Det er imidlertid svært vanskelig for kommunen å kjenne seg igjen i Djønnes beskrivelse av kommunens håndtering av disse henvendelsene.

Mandag 23. mai mottok rådmannen i Ringerike en henvendelse fra Miljøvernforbundet. Saken ble deretter drøftet internt og det ble gjennomført en befaring med nøyaktig oppmåling 26. mai. Det ble konstatert et avvik på 103 kvm., noe rådmannen anså som beskjedent sett i forhold til områdets totale areal. Dette avviket ble forklart med unøyaktigheter i måleutstyret.

Ble rettet opp

Selv om avviket ble vurdert som beskjedent, anmodet kommunen om at forholdet ble rettet opp og mottok tilbakemelding om at anmodningen var fulgt opp 6. juni. Det tok med andre ord 14 dager fra forholdet ble meldt til forholdet var rettet opp. Fylkesmannen ble også orientert, men hadde ingen bemerkninger til kommunens håndtering.

På Hensmoen foregår uttaket innenfor grensene av det som i gjeldene kommuneplan er avsatt til «Nåværende masseuttak». Kommunen har som Djønne påpeker mottatt henvendelser angående påståtte ulovligheter.

Konsekvensene av en stenging av et grustak kan være store. Flere av disse har vært i drift i svært lang tid, fra før man satt krav om regulering.

En plutselig stenging av masseuttak vil ha store konsekvenser for bedrifter og kan gi svekket forutsigbarhet om leveringssikkerhet.

Det er avgjørende med forutsigbarhet både i forhold til vurdering knyttet til etablering, utvidelse og investeringer i gruskrevende bedrifter og industri på Ringerike.

Inntil seks års behandlingstid

Direktoratet for mineralforvaltning har varslet at de beregner opptil 6 år på behandling av konsesjonssøknader. De har samtidig gjort det klart at uttak som har vært i drift fra før nye regler trådte i kraft, og som har søkt konsesjon innen fristen, ikke vil bli stoppet mens søknaden behandles.

Dette gjør at det vil ta lang tid før enkelte forhold som styres av konsesjonen blir fastlagt. Reguleringsplanen er imidlertid et egnet verktøy for å avklare bruken av arealene og ivareta ulike hensyn. Kommunen må derfor jobbe for å få en raskest mulig avklaring gjennom behandling av reguleringsplanen for Hensmoen.

Planforslaget det vises til i avisartikkelen er et arbeidsdokument som underveis i planarbeidet ble sendt fra konsulent til kommunens administrasjon for vurdering og innspill før endelig revisjon.

Senest januar

Nytt revidert forslag er nå sendt inn sammen med et fullstendig planforslag. Dette jobber administrasjonene med og vil fremme saken senest i januar 2017. Grunnen til at arbeidsdokumentet ligger ute er at det ble bedt om innsyn i saken, og dokumentet var for stort til å sendes som e-post.

Når administrasjonen sender forslaget til politisk behandling skal dette være et fullstendig grunnlag for beslutning med forslag til bestemmelser, plankart og planbeskrivelse. Dette er i tråd med Plan- og bygningsloven og er ment å sikre nettopp den demokratiske prosessen og medvirkningen Djønne etterspør.

LES OGSÅ:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags