Kjære Martin Kolberg (A), Trond Helleland (H), Jørund Rytman (Frp), Lise Christoffersen (A), Anders B. Werp (H), Torgeir Micaelsen (A), Morten Wold (Frp), Kristin Ørmen Johnsen (H) og Per Olaf Lundteigen (Sp);

På vegne av næringslivet i Ringeriksregionen, forventer vi at dere – «våre», valgte stortingsrepresentanter fra Buskerud – virkelig gjør alt som står i deres makt for å sikre at byggestart for fellesprosjektet Ringeriksbanen og ny E16 kommer så tidlig som mulig, og senest i 2021.

Nasjonal betydning

Deres kolleger i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité er nå i sluttspurten av sitt arbeid med innstillingen til den nye Nasjonal transportplan (NTP). Da NTP-meldingen ble presentert i begynnelsen av april, ble byggestart for Ringeriksbanen/E16 som kjent meget overraskende skjøvet fra 2019 til 2021/2022. Politikere og lobbyister fra andre regioner har her åpenbart gjort en meget god jobb på Buskeruds bekostning. Det må forventes at presset mot prioritering av Ringeriksbanen/E16 vil vedvare når NTP-meldingen skal behandles i Stortinget før sommerferien.

Og husk, kjære representanter – dette er ikke kun et Ringeriksprosjekt, det er vel så mye et prosjekt av vesentlig nasjonal betydning gjennom kraftig forbedring og av øst-vest-forbindelsen både på vei og bane.

Risikerer ny usikkerhet

Et par års utsettelse av et prosjekt som det har vært snakket om i over 100 år, er isolert sett ikke kritisk. Kritisk blir det imidlertid når vi vet at det allerede i 2021 skal gjennomføres en ny, såkalt rullering av NTP. Dersom ikke byggingen av Ringeriksbanen/E16 er i gang senest i 2021, risikerer vi derfor ny usikkerhet og at prosjektet i verste fall atter en gang skyves ut i det uvisse.

Det er derfor særdeles viktig at et klart flertall både i komiteen og i Stortinget nå fjerner /2022, slik at 2021 blir stående alene igjen som det senest mulige oppstartsåret – men også med mulighet for tidligere byggestart enn dette, dersom det er praktisk mulig.

Da utsettelsen fra 2019 til 2021/2022 ble presentert for snart to måneder siden, må vi innrømme, uten å gjøre dette til et partipolitisk anliggende, at vi ikke var særlig imponerte over gjennomslagskraften til buskerudbenken. Nå har imidlertid alle partier en gyllen mulighet til – drøyt tre måneder før stortingsvalget i september – å rette opp dette inntrykket i forbindelse med både komiteinnstillingen og stortingsbehandlingen. Dermed kan dere vise lokalmiljøet at deres partier forplikter seg til byggestart så rask som mulig, og senest i 2021.

Dersom ikke byggingen av Ringeriksbanen/E16 er i gang senest i 2021, risikerer vi derfor ny usikkerhet og at prosjektet i verste fall atter en gang skyves ut i det uvisse.

 

Et felles prosjekt

Selv om det i det siste har vært mye fokus på Ringeriksbanen og mindre snakk om E16, forutsetter vi at vei og bane fortsatt skal bygges som ett, felles prosjekt i regi av det dyktige og handlekraftige Fellesprosjektet; Ringeriksbanen og E16 i Bane NOR. Med en kostnadsgevinst på over én milliard kroner ved å gjennomføre utbyggingen som et fellesprosjekt, er det ingen grunn til å tro noe annet enn at Regjeringen her kommer til å stå ved sine opprinnelige planer.

I den forbindelse er det også svært positivt at Buskerud fylkeskommune er villig til å forskuttere hele 3,2 milliarder kroner for å ytterligere sikre framdriften for veidelen av prosjektet.

Planleggingsmidler

For at byggestart for Ringeriksbanen/E16 skal kunne skje senest i 2021, må Stortinget allerede i statsbudsjettbehandlingen i desember 2019 gi et endelig klarsignal (investeringsbeslutning). Det tar normalt ca. halvannet år fra en slik investeringsbeslutning til spaden kan settes i jorden.

For at et slikt klarsignal skal kunne gis av Stortinget i desember 2019, er prosjektet helt avhengig av å få nødvendige planleggingsmidler i statsbudsjettene for både 2018 og 2019. Slik kan både framdrift og en optimal utnyttelse av offentlig planleggingsmidler sikres, ved at prosjektorganisasjonen beholder og viderefører den viktige fagkompetansen fram mot byggestart.

Test på politikernes vilje

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 som presenteres i begynnelsen av oktober, og den følgende stortingsbehandlingen av dette (helt uavhengig av valgresultatet i høst), blir dermed selve syretesten på politikernes vilje til virkelig å få realisert Ringeriksbanen/E16 med byggestart senest i 2021. Her forutsetter vi også at dere gjør «jobben deres» ...

Vi ser fram til at Ringeriksbanen og E16 nå endelig bygges og skaper grunnlag for en framtidsrettet transportløsning lokalt, regionalt og nasjonalt.

Landets viktigste øst-vest-forbindelse gir verdiskapning langs hele linjen, og Ringeriksregionen er klar for den betydelige og spennende veksten som nå vil komme. Det er i den forbindelse også helt avgjørende at trykket holdes skikkelig oppe i de lokale og regionale planprosessene.