Gå til sidens hovedinnhold

Vil en utfylling i Kroksund redusere vannkvaliteten i Steinsfjorden? | Knut Sørgaard

Artikkelen er over 2 år gammel

– Vi mener det ikke er faglig belegg for å hevde at den planlagte utbyggingen vil kvele Steinsfjorden, skriver Knut Sørgaard i Fellesprosjektet i dette leserinnlegget.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I et innlegg i Ringerikes Blad 14. november hevder Steinsfjorden Fiskeforening at «Fellesprosjektet vil sannsynligvis kvele Steinsfjorden». Foreningen er opptatt av vannkvaliteten i Steinsfjorden, og det er Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 også.

I Hole planlegger Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 blant annet å bygge en jernbanestasjon ved Sundvollen, nye bruer for jernbane og ny E16 over Kroksund, samt en utfylling som kan gi grunnlag for et større tettsted nær den nye stasjonen. Prosjektet har lagt stor vekt på å utrede om disse tiltakene kan påvirke vannkvaliteten i Kroksund og Steinsfjorden negativt. Dette er dessuten utredninger vi er pålagt å gjøre som en del av arbeidet med reguleringsplanen.

Ivareta miljøhensyn

Reguleringsplanen vil forhåpentligvis vedtas neste år, og da skal vi også søke forurensingsmyndighetene om nødvendige tillatelser for å gjennomføre planene. Dette er i så fall tillatelser som gis etter forurensningsloven. Når vi kommer hit vil myndighetene gi oss rammer for hvordan utbygging kan gjennomføres for at miljøhensyn skal bli tilfredsstillende ivaretatt.

Knut Sørgaard

Leder for planprosesser og samfunnskontakt

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16

 

Steinsfjorden Fiskeforening har i mange år vært en pådriver for å bedre vannkvaliteten i Steinsfjorden. Dette skal foreningen ha honnør for. I Fellesprosjektet har vi sett de samme utfordringene. Som Fiskeforeningen nevner har vi med hjelp av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) utarbeidet rapporten «Fagrapport Miljø – Vannkvalitet Steinsfjorden». Denne ligger på prosjektets nettsider, og konklusjonen i denne er følgende:

«Resultatene viser at verken Kroksund bru, eller de vurderte utbyggingene (jernbanebro og fyllinger), legger noen restriksjon på transporten av vann gjennom Kroksund»

– Fyllingene skal ikke forurense eller stenge for vann til Steinsfjorden  

Bedre vannkvaliteten

I rapporten har vi også sett på ulike mulige tiltak for å bedre vannkvaliteten i Steinsfjorden. Et av tiltakene som foreslås er en hyppigere regulering av vannstanden i Tyrifjorden som vil kunne bedre dagens vannutskifting. Tiltak som dette er det ikke Fellesprosjektet selv som avgjør om skal gjennomføres, men de må vurderes av aktuelle myndigheter.

Prosjektet har også vurdert om en åpning av de eksisterende veifyllingene i Kroksund kan ha noen effekt på vannutskiftingen. Her er NIVA klar på at «en åpning av Kroksund har derfor ikke signifikant effekt på vannutskiftingen mellom Steinsfjorden og Tyrifjorden».

Ikke vesentlig negative konsekvenser

Vårt hovedpoeng er at fagrapporten om vannkvalitet i Steinsfjorden viser at våre utbyggingsplaner ikke har vesentlige negative konsekvenser for vannutskiftingen, og dermed også vannkvaliteten, i Steinsfjorden. Med denne vurderingen som utgangspunkt mener Fellesprosjektet at det ikke er faglig belegg for å hevde at den planlagte utbyggingen vil kvele Steinsfjorden.

Framover vil prosjektet følge opp miljøtilstanden i Kroksund, og vi skal etablere et overvåkingsprogram som skal følge med på vannkvaliteten både før og under og sannsynligvis etter det planlagte anleggsarbeidet. Her håper vi på dialog med blant annet Fiskeforeningen om de undersøkelsene vi skal gjennomføre.

Kommentarer til denne saken