Kommunestyret utsatte Kleivlia-saken etter at naboene varslet politikerne om åpenbare feil og mangler i saksbehandlingen.

Vi bør takke disse naboene for at de følger nøye med og oppdaget feilene i tide. Dersom ingen hadde ropt et varsku, ville utbyggingen i dette bratte og rasutsatte terrenget ved Sundvollen blitt godtatt. Fordi kommunen selv hadde vært ansvarlig for feil og mangler, ville kommunen ligget tynt an dersom det hadde blitt en rettssak. Naboene kan ha avverget at vi havnet i trøbbel og fått enda flere økonomiske belastninger.

LES OGSÅ: Eva Bekkelund-Eriksen: Utsett eller forkast Kleivlia-saken

Nye vurderinger

Nå som denne saken er utsatt, får ordføreren og de andre folkevalgte ombudene mulighet til å vurdere utbyggingen i det rasutsatte området på nytt. Det er verdt å minne om at klimaendringer og hogst av trær i bratt terreng lett kan utløse ras, noe vi ser over alt i vår tid.

Eva Bekkelund-Eriksen

Holeværing

Hole

 

Ordføreren og lederen for plan-og miljøutvalget bør ta initiativ til både en grundigere geologisk undersøkelse og en juridisk vurdering for å avklare ansvarsforholdet dersom det skulle skje et ras etter at kommunen har sagt ja til utbyggingen.

Den juridiske vurderingen bør gjøres av ekspert på området, uten tilknytning til kommunen eller utbyggere. I tillegg trengs en økonomisk beregning som viser kostnadene dersom det skulle bli rettssaker eller forsikringssaker etter et eventuelt ras i området. Et kommunalt ja innebærer at kommunen får et ansvar.

Derfor er det i allmenhetens interesse at alle eventuelle konsekvenser blir klare og tydelige for politikerne og innbyggerne.

Innbyggerne overkjøres

Naboene til Kleivlia har neppe store forhåpninger, i og med at det er blitt politiske prestisje i saken på grunn av planene for Sundvollen. Våre folkevalgte ombud lytter heller ikke til innbyggerne sine. I forbindelse med budsjettet for neste år, ble alle overkjørt av ordføreren og de andre politikerne.

LES OGSÅ: Snart vedtas skolebudsjettet: Utdanningsforbundet er bekymret

Foreldre, fagorganiserte og andre som har kommet med konstruktive forslag og løsninger for å ivareta barn og unge og eldre har møtt en kald skulder. Kloke råd er blitt avvist. Penger, som kunne gått til nytt skolemateriell, pulter, renovering av klasserom eller billigere mat til eldre som bor hjemme, brukes i stedet på det interkommunale selskapet Ringerike Utvikling, som er uten betydning for oss og i realiteten ser ut til å være under avvikling. Flertallet i formannskapet skal styre de midlene som er igjen på kontoen.

Dette er penger vi må bruke på fellesskapet. Bare etterslepet på vedlikehold beløper seg til millioner av kroner, og denne utgiftsposten øker for hvert år som går. Opposisjonen er tafatt og maktesløs. Fra tilhørerbenken i kommunestyret denne uken kunne man høre denne kommentaren: «Nå vil jeg ikke sitte og høre mer, for i denne salen er det blitt mer og mer kynisme.».

LES OGSÅ: Utdanningsforbundet: Greit nok? En hverdagsrapport fra Hole-barnehagen

Ønsker vi å ha det slik?

Vi skal bygge boliger, bidra til at det blir attraktivt å bo her, og ikke minst etablere arbeidsplasser i kommunen vår. Vi skal si ja til en utvikling økonomien og miljøet vårt tåler. Men vil vi ha et regime og folkevalgte som ikke lytter til innbyggerne sine? Vi ser tendenser til maktbruk, som blir vanskeligere og vanskeligere å kontrollere og etterprøve. Din og min stemme skal telle, men når vi har fått et lukket politisk miljø, fratas vi i praksis innflytelse. Det var neppe dette Holes «fedre» og «mødre» så for seg den gangen de kjempet hardt for vår selvstendighet, integritet og verdighet.