La meg først understreke at Høyre ikke ønsker eiendomsskatt for Ringerikes innbyggere.

Vi har likevel måttet bite i det sure eplet og si ja til eiendomsskatt, av årsaker som kommer fram i dette innlegget.

Hva vil vi prioritere?

Det er lett å forstå at mange irriterer seg over eiendomsskatten. Vi har arbeidet og spart penger. Vi har betalt skatt av pengene vi har tjent. Så har vi, stort sett ved hjelp av lån fra banken, klart å skaffe oss en leilighet eller et hus. Og likevel må vi betale «avgift» fordi vi har skaffet oss egen bolig istedenfor å leie.

Runar Johansen

Leder hovedutvalget for helse, omsorg og velferd (H).

 

Denne debatten handler om viktige politiske prioriteringer: hvordan skal samfunnets ressurser brukes? Hvem skal betale? Realiteten er at det ikke er penger til alt. Ingen eiendomsskatt betyr litt dårligere eldreomsorg, litt dårligere skoler og barnehager, litt dårligere kulturtilbud, litt dårligere vedlikehold av kommunale veier og eiendommer. Ingen investeringer for framtiden. Hva prioriterer vi?

LES OGSÅ: Steinar Larsen (Ap): Sjokkbølger fra Høyre

Driftskostnader

Driftskostnadene i Ringerike kommune ligger fortsatt høyt i forhold til kommunens inntekter. Regnskapsresultatet for august 2017 viser at årets overskudd vil være ca. 22,2 millioner kroner. Uten eiendomsskatten, som utgjør 54,2 millioner, ville kommunen hatt et underskudd på 30 millioner. Da ville veien tilbake til Robek vært kort.

Skal vi redusere kostnader i forhold til inntekter må vi arbeide smartere i årene framover, slik at det skapes rom for nye tjenester og nye løsninger. Vi må bli en moderne kommune med økt bruk av digitale løsninger og teknologiske hjelpemidler i utførelsen av tjenestene og i dialogen med innbyggere. Fortsatt satsing på kompetanse for alle ansatte. Tilbakemeldingene fra ansatte og fagforeningene er udelt positive og det er et bredt ønske om videreføring av satsingen. Dette er også avgjørende for å utvikle og gi bedre tjenestetilbud til kommunens innbyggere.

Les også

Dag Henaug (H): Vekst og utvikling i Ringerike

 

Krever investering

Ringeriksbanen og E16 gir mulighet for vekst som krever ressurser, både når det gjelder penger og mennesker. Vi investerer derfor i kompetanse, teknologi, vann og kloakk, veier, og fornyelse av våre bygninger innenfor skole, helse og omsorg. Fra 2018 til 2021 vil økningen renter og avdrag være 59 millioner kroner, dersom investeringsplanen følges og alle investeringer lånefinansieres.

Et overskudd er nødvendig slik at kommunen selv kan finansiere investeringer og ha en buffer for uforutsette hendelser.

 

Dette vil vi

Ap, H, KrF og V har i denne perioden lovet å ikke sette opp satsen på eiendomsskatten, og det står vi ved. Ifølge loven må imidlertid kommunene taksere alle eiendommer etter 10 år. Dette arbeidet settes derfor i gang i 2018, for å gjelde fra 2019.

Vi vil ikke øke promillesatsen, som i dag er 2 for boliger og hytter og 5 for næringseiendommer og produksjonsmidler.

Vi vil fjerne eiendomsskatt på verker og bruk. Det betyr at det ikke skal være skatt på produksjonsmidler i bedriftene, altså maskiner og lignende. Vi vil benytte skatteetatens grunnlag, det vil si ligningsverdien som nytt takstgrunnlag. Dette verdigrunnlaget kan reduseres og bunnfradrag kan benyttes.

Vi vil ha en nødvendig og moderat eiendomsskatt uten stor økning fra dagens nivå.

Det vil ikke være mulig å utvikle kommunens tjenestetilbud i de kommende år uten eiendomsskatt. Det vi kan love er at dine penger forvaltes til ditt beste for en bedre kommune.