Til dere som taler for, og dere politikere som har bestemt, å innføre eiendomsskatt i Hole.

Jeg betaler gjerne skatter og avgifter som er logiske og naturlige, men skatt bare for å eie sin egen bolig, som i seg selv ikke gir noen inntekt, føles for meg både ulogisk og urimelig. Dessuten blir det en dobbelt beskatning, i tillegg til formueskatten.

Sentrale myndigheter har imidlertid gitt kommunene denne muligheten for ekstra inntekt.

Vanskeligstilte grupper

Eiendomsskatten beregnes ut fra boligens størrelse/verdi, uavhengig av inntekt. I Norge eier de fleste sin egen bolig.

For mange husstander med to normale inntekter, vil ikke en eiendomsskatt få store konsekvenser. For andre derimot, vil dette ramme urimelig hardt.

Dette kan være enslige med lav inntekt, f.eks pensjonister og uføre, eneforsørgere med barn, og unge familier i etableringsfase med høy gjeld.

For disse gruppene kan en eiendomsskatt, på toppen av alle faste utgifter, være det som «velter lasset».

LES OGSÅ: Han var den eneste som stemte imot eiendomsskatt i Hole

Ble alvorlig syk

Et eksempel: Jeg vil bruke meg selv som et eksempel, for å vise hvilke konsekvenser eiendomsskatt kan få for enkelte. Jeg er født og oppvokst i Hole, og har bodd her hele livet.

Jeg har høyere utdannelse og var i full jobb, da alvorlig sykdom rammet, og jeg ble 100 prosent ufør. Jeg bor alene i et hus med ligningsverdi på ca 1,4 millioner kroner. Det er innenfor 30 prosent av markedsverdien. Det er høye boligpriser i Hole. Jeg betaler allerede formueskatt på huset, til Hole kommune. Nå skal jeg i tillegg betale eiendomsskatt.

Fra 8.000 til over 30.000

Øivind A. Tandberg, distriktsleder i Huseiernes landsforbund, presenterte en utregning av eiendomsskatt i Ringerikes Blad i desember 2015, der ligningsverdien danner beregningsgrunnlaget, og med et bunnfradrag på kr 400.000.

Ved å bruke samme formel, vil jeg få en eiendomsskatt på kr 8.160 (2 promille/ laveste sats) i 2016. Hvis eiendomsskatten økes til 7 promille (høyeste sats), vil dette i mitt tilfelle utgjøre kr 28.560 pr år, med dagens ligningsverdi.

Likningsverdien har imidlertid økt med ca 5-10 prosent pr år de siste 10 årene. Bare 10 prosent økning i likningsverdi vil gi meg fra kr 9.056 til kr 31.696 (2-7 promille) i eiendomsskatt.

Trapper opp

Fortsetter likningsverdien å øke, vil dette føre til en betydelig høyere eiendomsskatt enn tallene over viser.

Til tross for at det er blitt sagt at skatten i Hole skal vurderes hvert år og ikke økes, viser erfaringer fra andre kommuner, at det er lett å trappe opp og vanskelig å trappe ned og avvikle en eiendomsskatt som allerede er innført.

Det er ingen automatikk i at om man har eget hus, så har man også råd til å betale eiendomsskatt. Mange har det, men ikke alle. Skal jeg virkelig bli tvunget til å selge huset og hjemmet mitt, og evt. måtte flytte fra Hole?

Høy pris

Da synes jeg prisen og de personlige omkostningene for en felles økonomisk dugnad for en vanskelig kommuneøkonomi er urimelig store. Dette oppleves som et offentlig overgrep og tyveri. Er dette en rettferdig og sosial skattepolitikk? For å skjerme husstander med lav og moderat inntekt, bør det gis henholdsvis fritak/ reduksjon i eiendomsskatten ut fra egne, fastsatte grenser for husstandens samlede inntekt.

Da blir eiendomsskatten i det minste litt mindre urettferdig og usosial.

LES OGSÅ: De ble enige. Likevel er Hole nå i Robek