Gjenåpning av Kolsåsbanen ble en stor suksess. Også mange fra vårt distrikt benytter banen.

Som pensjonistpar opplever vi å reise for 17 kroner per person til Majorstua og sentrum. Og videre til familie på Ulsrud, på samme billett, uten linjebytte.

Men bilparkering på Kolsås er et problem – parkeringsarealet for 200 biler burde vært større.

Rykkinn?

Vi kjøper t-banebilletter på Majorstuen stasjon. Og i luken spøkes det med: Skal dere til Rykkinn? Åpenbart at mange håper og tror at banen går også til Rykkinn. Ukjent hvorfor en slik forlengelse av banen ikke ble foretatt. Manglende vyer, manglende ambisjoner? Ved gjenåpningen av t-banen fram til Kolsås i 2014 lovet Bærums ordfører at slik forlengelse skal komme. Men Fornebubane må gå foran.

Torgeir Haave Bentsen

Hole

 

Bærum kommune er i dag uten nære planer for utvikling i Bærum vest. Selv om Avtjerna er i langtidsplanene, med opp mot 10.000 boenheter. Til sammenligning er Fornebu arealmessig i samme størrelsesorden, og som nå utbygges med 11.000 boenheter.

Vi må kreve at den nærstående utbygging av E16 i Sollihøgda-området tilpasses tilknytninger til Avtjerna.

 

Ringeriksbane/E16

Bane Nor og veivesenet er pålagt å planlegge tospors jernbane i tunnel fra Sandvikaområdet til Hole/Sundvollen og videre til Hønefoss. Parallelt med firefelts ny E16 på samme strekning. Men antydede kostnadskalkyler vil bli mangedoblet. Og geologi- og miljøutfordringer gjennom Hole og inn i Ringerike er enorme.

Stortingsbehandlingen av Norsk transportplan så langt tilsier et ja til Ringeriksbane via Sandvika. Og at det skal inkluderes en stasjon på Avtjerna i Bærum, som trafikkgrunnlag for intercity ruteopplegg.

LES MER: Flertallet ønsker stasjon på Avtjerna

Bærum kommune har 2040 som tidspunkt for Avtjerna-utbygging, i mangel av transportopplegg/bane. Og ønsker Ringeriksbanen velkommen.

Tankekors: Kjell Opseth (Ap), samferdselsminister 1990-96, var fadder til Ringeriksbanen. Inngikk avtale med SV for et Stortingsvedtak om Lærdals-tunnelen (24,5 km og uten bompenger!). Hans motytelse var å tilrettelegge for en Ringeriksbane via Sandvika.

Grunnleggende: Noen titalls boligblokker i såkalt gangavstand til en Sundvollen stasjon vil rasere Sundvollenområdet og kvele kommuneøkonomien. Men vil likevel ikke være trafikkgrunnlag for intercity-bane.

Perspektiv: Med 11.000 boenheter mangler Fornebu fortsatt skinnegående tilknytning til Oslo. Avtjerna stasjon på en Ringeriksbane? Vil kreve en dyptliggende stasjon ned til togtraseen. En umulig kostnad, ifølge Bane Nor.

LES OGSÅ: 37 kroner for å kjøre under Sollihøgda

Bergensbanen

Togreise i dag fra Oslo til Bergen via Drammen innebærer 1,5 timer på toget før Hønefoss. En reise som var sju timer totalt. Ikke overraskende at mange benytter bil til Hønefoss, og toget derfra. Et reiseopplegg direkte til Hønefoss stasjon via E16 som utbygget motorvei i 2019 vil tidsmessig konkurrere også med en Ringeriksbane mellom Oslo og Hønefoss. Reisende mellom Oslo og Bergen sparer tid og penger på togreise via bil til /fra Hønefoss.

Hvorfor ikke en forlengelse av t-banenettet i Bærum fra Kolsås via Rykkinn og opp til Avtjerna?

Avtjernaområdet utgjør hele 2.845 dekar. Med beliggenhet langs E16 mellom Bjørumsaga/ISI og til Sollihøgda/grensen mot Hole. I all hovedsak på høyre side av E16, retning Sollihøgda.

Forlengelse av Kolsåsbanen via Rykkinn og Skui til Avtjerna kan åpne for utbygging i Avtjerna. Med utvikling av området som bo- og næringsområde tilknyttet et t -banenett. Med hyppige togavganger til og fra Majorstuen.

Kolsåsbanen AS skisserte i sin tid planer for t-baneforlengelse til Avtjerna. Flere meningsytringer i Bærum Budstikke påminner om dette, og spør hvorfor stresse med Ringeriksbane via Avtjerna.

Dagen t-banenett i Oslo/Bærum: Fem linjer, og varierende reisetider 16 til 39 minutter fra ytterpunktene til Majorstuen. Kolsås – Majorstuen 26 minutter, mens Sognsvann – Majorstuen er 39 minutter. En forlengelse av bane 3 fra Kolsås via Rykkinn, Bjørgum/Skui og til Avtjerna vil bety kortere reisetid enn på linje 5 fra Sognsvann til Majorstuen.

Avtjerna må samtidig tilrettelegges for bruk også for bosatte og pendlere i Hole, Ringerike og Jevnaker. I motsetning til Kolsås har Avtjerna arealkapasitet til å opparbeide tilstrekkelige parkeringsarealer. For Hole, Ringerike og Jevnaker vil en t-banetilknytning på Avtjerna være et flott reisealternativ. Og viktig supplement til en utbedret E16.

Vi må kreve at den nærstående utbygging av E16 i Sollihøgda-området tilpasses tilknytninger til Avtjerna.

T-bane vil gjøre det særs attraktivt å satse på boligbygging fra Sundvollen via Utstranda og Nes til Sollihøgda.

 

T-bane til Sollihøgda?

Hole kommune ønsker utbygging på Sollihøgda. Men fylkesmannsembetet sier nei, og begrunner vedtaket med manglende nærhet til offentlig kommunikasjon. Prosjekter med «gangavstand» skal prioriteres.

Markagrensen er også en sperre, men med nylig besluttet beredskapssenter for politiet på flere hundre dekar areal i del av vernet Sørmarkaområde i Ski kommune i Akershus, kan nok dette diskuteres. Som kjent blir fylkene Østfold, Akershus og Buskerud nå slått sammen til ett fylke. Med felles historie å ivareta.

LES OGSÅ: Buskerud gir opp Viken-regionen – dramatikk i Fylkestinget

Oslobussen vil alltid være der, og en t-bane fra Avtjerna videre til Sollihøgda vil bety at Hole kommunes planer for Sollihøgda kan utvides og realiseres. Nærhet til både buss og tog! Reisetid på t-bane til Majorstuen som fra Sognsvann. Og med arealmessige utviklingsmuligheter som for lengst er oppbrukt i Sognsvannsområdet.

T-bane vil gjøre det særs attraktivt å satse på boligbygging fra Sundvollen via Utstranda og Nes til Sollihøgda. Med t-bane fra Sollihøgda, og med samtidig omlegging av E16 fra Høgkastet via Åsa til Ringerike, kan Hole kommune skjermes som naturopplevelse for kommende generasjoner.

Vest-strekningen mot Holsfjorden et kremområde, og kan uten naturødeleggelser omskapes fra hyttebebyggelse til boligområder. Til bosetting for tusener, med livskvalitet i særklasse.

LES OGSÅ DETTE LESERINNLEGGET FRA BENTSEN: E16 til Kroksund - hvorfor Pilevika?