E16 gjennom Hole som miljøgate | Torgeir Haave Bentsen

Vignettfoto

Vignettfoto

DEL

Strekningen Wøyen – Bjørum på E16 med tunneler ble ferdigstilt som 4-felts vei i 2009. Trafikkmaskinen i Wøyenenga skal fullføres i 2019. Deretter skal det ryddes opp i Sandvika og planleggings- og anleggsressurser flyttes over til strekningen Wøyenenga – Skaret. Og Skaret – Høgkastet. Hvorfor utsette til 2019/2020 – hvorfor ikke starte NÅ?

Torgeir Haave Bentsen

4- felts E16 bør bygges snarest mulig fram til Høgkastet. Med 4-felts motorvei og 110 km/t på 25,7 km fra Sandvika til Høgkastet vil en ny hverdag åpenbare seg for pendlere og tungtransport. (Men regjeringens prosjekt for Ringeriksbane og E16 vil nok sette seg imot rask veibygging, fordi E16 er drahjelpen for en jernbane gjennom holebygda)

Flytt planene for serviceanlegg til Høgkastet. E16 over Sollihøgda er forsømt gjennom lange tider, og det haster med bygging av motorvei videre fra tunnelene i Skuiområdet. Tankekors: En av de første sakene i Hole kommunestyre i 1977, etter utskillelsen fra Ringerike, var uttalelse til plan om veitunnel under Sollihøgda. Nå: Hvorfor bygge stykkevis og delt, hvorfor ikke bygge hele strekningen fram til Høgkastet som ett anlegg? Ved Skaret planlegges rasteplasser, parkering, hvileplasser og utsiktstårn. Flytt alt dette til Høgkastet, og med raus pendlerparkering. Velegnet sted for endestasjon motorvei inntil videre avklaring. Veivesenet har eneansvar for utbygging av E16 fram til Høgkastet i Hole.

Tungtransport dominerer i dag på E16 gjennom Hole. Hovedvei via Hallingdal og Valdres vestover og østover via Jevnaker. I tillegg til omfattende transport av fyllmasser til dumpesteder i Ringerike.

Lastebileierforbundet har som formål «å utvikle den lovlige godstransport på vei på en samfunnsmessig ansvarlig og miljømessig bærekraftig måte».

Forbundets administrerende direktør er Geir A. Mo, tidligere partisekretær og pådriver i framveksten av Frp. Hvor ble det av hans kamplyst, nå som pådriver for å følge opp Lastebileierforbundets målsettinger for en tryggere og miljømessig bedre veistrekning også på E16 mellom Sandvika og Hole?

E134 – hovedvei mellom øst og vest. Tyngden av langtransport mellom Øst-landet og Vestlandet er vedtatt skal skje på 4-felts motorvei over Haukeli. Statens vegvesen og Vegdirektoratet har utredet framtidige veialternativer, og valgte E134. Er den mest folkerike hovedvegforbindelsen mellom Bergen-Haugesund-Stavanger i vest og Oslo-Akershus-Østfold-Vestfold i øst. Og med størst vekstpotensiale. Utbygging av E-134 på strekning forbi Kongsberg er i full gang. Med veilengde 400 km og 4-felts motorvei 110 km/ t kan reisetiden mellom Oslo og Haugesund / Bergen / Stavanger reduseres til 4 timer, og beregnet samfunnsnytte: 60 milliarder kroner!

NY  E16: Slik blir veien mellom Bjørum og Skaret når den er ferdig bygget. Her ser vi veisystemet slik det er planlagt ved Avtjerna. Tunnelen i bildet skal gå inn under Sollihøgda. Illustrasjon: Statens Vegvesen/ViaNOVA

NY E16: Slik blir veien mellom Bjørum og Skaret når den er ferdig bygget. Her ser vi veisystemet slik det er planlagt ved Avtjerna. Tunnelen i bildet skal gå inn under Sollihøgda. Illustrasjon: Statens Vegvesen/ViaNOVA

En regjering med vyer om «tog for fly» ville ha satset på et samordnet prosjekt for både vei og bane mellom Østlandet og Vestlandet. Bergensbanen gjennom Hallingdal er et anleggsmessig mesterverk, og med framtid som gullkantet turistopplevelse og næringsvei for steder som Hønefoss. Men som reisevei er og blir banen en kronglete omveg til Vestlandet.

E16 som miljøgate gjennom Hole. Fellesprosjektet tilbyr lyntog og motorvei i tunneler og mellom jordvoller gjennom Hole. Miljøhensyn og svært negative kost/nytte-beregninger tilsier at et tredje jernbaneprosjekt til Hønefoss aldri blir realisert. Vegvesenet må overta ansvar for E16 videre fra Høgkastet. Alternativer til trase gjennom Hole må vurderes på nytt. Åsalinjen kan være alternativet. Men hvorfor 4-felts til Hønefoss – og så 2-felts videre? Med utbygget E-134 vil tungtrafikken forsvinne. Og E16 kan beholdes som 2-felts miljøgate gjennom Hole.

Soknaløsningen på rv7 mot Hallingdal var omstridt, men ble en suksess. Fra Rørvik gjennom Hole kan E16 i hovedtrekk bestå som nå. I Sundvollen og Kroksund må komme rundkjøringer. Burde ha vært der, for lengst. Henfarne veisjef Nesje skapte den flotte broløsningen på Sundøya; i dag ville han ha foreslått å videreføre broen til toplans kryssløsing i Kroksund, og åpnet for bedre vanngjennomstrømming.

Det bør ikke stå på pengene: Med skroting av Fellesprosjektet spares mange titalls milliarder kroner.

Fortsatt fartsgrenser 60-70 km /t gjennom Hole vil være til beste for miljø og trafikksikkerhet. Det gir anledning til opplevelser og naturinntrykk for reisende. Og ikke minst en spore for lokalt næringsliv til å satse på turisme.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags