Planleggerne av ny E16 i bro over Kroksundet har valgt å foreslå Pilevika nordøst for Rudstangen som bropunkt, og startsted for tunnel. Flere boligeiendommer må innløses og rives.

Oppsittere har gjort en rekke henvendelser til planmyndighetene og til kommunen v/ ordføreren, og er blitt lovet at det vil bli vurdert en trasé lenger sørvest for Pilevika og Rudstangen. Der det kun er et par eldre fritidsboliger som blir berørt. På Rørvik/Elstangen kan dette samtidig åpne for utfylling og forkortet brolengde. Og Rørvik Camping kan bestå.

– Usikkerheten er det verste for oss

Massiv utfylling

Fra planmyndighetene blir uttalt at det ikke er aktuelt å vurdere utfylling i fjorden. Feilinformasjon: i Sundvollen planlegges massiv utfylling, for å vinne nytt areal til stasjonsbygg og boligbygging. Og ikke minst som fyllplass for enorme tunnelmasser fra jernbaneanlegget. Utfyllingen vil åpenbart omfatte også området fram til Rørvik/Elstangen.

Oppsittere i Pilevika har anført en rekke argumenter som taler for et trasévalg lenger sørvest. Bedre støyskjerming av kommunens bo- og rehabiliterings-senter og øvrige bebyggelse. Dyrket mark kan vernes, og flotte, fremtidige utbyggingsområder kan bevares.

Burde vært vernet

Tankekors: veg-/baneplanmyndighetene krever bebyggelse med gangavstand til Sundvollen stasjon. Men ser ikke Kroksund som aktuelt kundeområde?

Det helt store tankekorset: Hole burde vært vernet for så vel jernbane som ny E16. Opprusting av Gjøvikbanen og Bergensbanen via Hadeland, som foreslått i en rekke plandokumenter. Og hvorfor ikke 2-felts E16-trase for gjennomgangstrafikken i 7,5 km tunnel fra Rasteplassen/Høgkastet til Fleskerud/ Åsa og videre 2 km ny vegtrasé i ubebygd terreng til f.v.241 og Hønenkrysset.

Holebygda er et natursmykke, som skal ofres. Et regjeringsskifte i høst kan kanskje åpne for revurderinger?

Mer om Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 her