Framover sammen ? | Arnfinn Baksvær (Ap)

SAMARBEID: I dette innlegget beskriver Arnfinn Baksvær (Ap) hva som kan skje dersom partiene samarbeider i tiden framover.

SAMARBEID: I dette innlegget beskriver Arnfinn Baksvær (Ap) hva som kan skje dersom partiene samarbeider i tiden framover. Foto:

Av

Ringerike Arbeiderparti er blitt beskyldt for å sette ønsket om politisk makt, foran innbyggernes beste. Dette er en alvorlig påstand, skriver Arnfinn Baksvær i dette debattinnlegget. Nå maner han det politiske Ringerike om å tenke framover, sammen.

DEL

MeningerI kjølvannet av den dramatiske valginnspurten i Ringerike, partienes valg av samarbeidspartnere, ordførervalg og fordeling av verv, går bølgene fortsatt skumhvite i lokalavisa og sosiale medier.

Spesielt Ringerike Arbeiderparti får så «hatten passer», i og med at man valgte et valgteknisk samarbeid med H, KrF og Frp, framfor et rød/grønt fellesskap med Sp og SV. Ingen har vel unngått å få med seg at årsaken til dette var uenighet mht. nedleggelse av Hønefoss skole, hvor SP la til grunn at nedleggelsesvedtaket skulle gjøres om, mens Rap, til tross for intern uenighet, fastholdt at skolen legges ned fra skolestart 2020 i henhold til vedtak fra 2014.

Skolesaken har, uansett hvordan man ser på det, vært utslagsgivende for valgresultatet. Så kan man fortsette å diskutere hva som er- og hvem som har rett. Faktainformasjon, som f.eks. kostnadsutfordringer, både i forhold til rehabilitering og driftskostnader. har vært så godt som fraværende i diskusjonene.

Ringerike Arbeiderparti ser viktigheten av at alle skoleelever får et mest mulig likeverdig skoletilbud, innenfor de økonomiske rammer man har til rådighet. Videreført drift vil påvirke oppvekstbudsjettet negativt, dette er bakgrunnen for vårt ståsted i denne saken. Vi vet også at en stor gruppe foreldre og elever ved skolen nå ser fram til endelig å få et skoletilbud som tilfredsstiller alle krav, både innom- og utomhus.

Ringerike Arbeiderparti er blitt beskyldt for å sette ønsket om politisk makt, foran innbyggernes beste. Dette er en alvorlig påstand, spesielt når den framsettes av et parti som selv i media har uttalt at man er ute etter makt, for å få gjennomslag for sin egen politikk.

I kritikken som reises mot arbeidet som flertallspartiene Ap, H, KrF og V har lagt ned i 3 perioder fra 2007- 2019, hvor Ringerike Arbeiderparti bl.a. er beskyldt for å bedrive høyrepolitikk og å sette ønsket om makt og posisjoner framfor innbyggernes beste, er det på sin plass å legge fram et politisk «regnskap», som viser hva man faktisk har fått til i denne perioden, til tross for store økonomiske utfordringer.

En del av disse sakene har det vært tverrpolitisk enighet om, også blant opposisjonspartiene, men faktum er at dette har skjedd i perioden hvor Ringerike Arbeiderparti har hatt flertall blant samarbeidspartiene.

Arnfinn Baksvær

Ringerike Ap

Økonomi: Fra en situasjon der kommunens økonomi var svært vanskelig, med et akkumulert underskudd på ca. 120 millioner, og hvor man måtte ty til kassakreditt for å sikre lønn til ansatte, er status pr. i dag at kommunen har opparbeidet en egenkapital på ca. 200 millioner.

Dette er et resultat av flere tiltak.

Reduksjoner i driftsbudsjetter for å få ned kostnadsnivået har skapt store utfordringer for hele driftsorganisasjonen, men har vært avgjørende for å lykkes med snuoperasjonen.

Vedtak om innføring av utvidet eiendomsskatt, var et helt nødvendig tiltak for å bringe kommunens økonomi opp på «fast grunn». Salg av aksjer i Ringerikskraft til KLP med påfølgende etablering av fond har bidratt til å styrke egenkapital, samtidig som utbytte bidrar positivt i driftsregnskap.

Oppvekst: Vedtak om endret skolestruktur, har bidratt til betydelige kostnadsreduksjon i sektoren, og gjort at man har kunnet investere i nye, tidsriktige skoleanlegg (Benterud og Ullerål, Hov ungdomsskole), med tilhørende flerbrukshaller, noe som igjen vil bidra til at hallidretter vil få en helt annen hverdag. I tillegg har Tyristrand, Hallingby og Sokna skoler gjennomgått betydelige oppgraderinger. En bevisst strategi innen barnehagesektoren har ført til at man i Ringerike kan tilby plass til alle som ønsker, ikke bare de som har lovfestet rett til plass. Man har vedtatt å opprette «Familiens hus», for å samle tjenester som familie- og barnevern, helsestasjon for ungdom, osv., på et sted, dette for å gi et bedre og mer helhetlig tilbud til brukerne.

Kultur/ idrett: Vedtak om aksjeemisjon Ringerike kultureiendom, bidrar til å sikre drift av Ringerike kultursenter, nylig vedtatt investering på 50 millioner vil styrke det kommunale kulturtilbudet vesentlig. Investering i Hønefoss Arena i samarbeid med Buskerud fylkeskommune og AKA, har gitt hallidrett i kommunen et kjempeløft, i tillegg har tilskudd til kunstgressbaner i Heradsbygda, Haugsbygd og på Tyristrand gjort at fotballspillere i alle aldre har fått gode kamp- og treningsforhold. Det er også gitt tilskudd til rehabilitering av lysløype og etablering av aktivitetspark på Nes. I tillegg er det bevilget midler til utbedringer i Schjongshallen (ishockey) Nye Hønefoss kirke er bygget, med betydelig delfinansiering av Ringerike kommune.

Samfunn/ teknisk: Det er lagt ned et enormt arbeide fra sentrale folkevalgte i kommunen i forbindelse med «Fellesprosjektet E16/ Rineriksbanen», «hvis» banen kommer, er nå byttet ut med «når». Dobbeltspor jernbane og firefelts vei til Oslo, vil gi enorme ringvirkninger mht. bosetting, nøringsliv, osv., og være avgjørende for ønsket utvikling av kommunen og Ringeriksregionen. Nylig vedtatt områderegulering for Hønefoss sentrum, bygger opp under og svarer ut prosjektets nasjonale føringer/forventninger. Nye brannstasjoner på Sokna og Nes er på plass. Det er vedtatt og gjennomført store investeringer i vann/ avløp, utvidelse vannverk Kilemoen og Monserud renseanlegg, samt avløpsløsninger for Nes, videreført kommunal V/A samt oppgradering av vei gjennom Hen. Etablering av nytt overvannssystem i Hønefoss sentrum er gang, kommunal vei over Rabba er oppgradert.

Av andre vedtak som er fattet, og vil ha stor betydning for utvikling av næringsliv i Ringerike, kan nevnes: Vedtatt reguleringsplaner for plasskrevende industri Kilemoen, næringsutvikling på Hvervenmoen, Eggemoen, reguleringsplaner for masseuttak Hensmoen (sikrer drift ved kommunens største industriarbeidsplass (Spenncon), og Kilemoen. Man har vedtatt store utbyggingsprosjekter i Tandberglia, det arbeides videre med planer for Kragstadmarka, i tillegg er flere mindre sentrumsnære utbyggingsplaner godkjent.

Områdereguleringsplan for Ådalsfjella er vedtatt, flere av områdene er godkjent for utbygging. Bygging av ny interkommunal legevakt er i gang, det samme er nye Norderhovhjemmet er i full gang, noe som vil gi et godt tilbud til mange av kommunens innbyggere. Man har også valgt å opprettholde hospice- tilbudet ved Austjord behandlingssenter, selv om dette har vært foreslått nedlagt ved flere anledninger. Det er nå på tide å legge valgkamp bak seg og gå videre.

Det nye kommunestyret skal om kort tid utarbeide og vedta budsjett for 2020, og økonomiplan 2020–23. Det er ingen tvil om at alle tiltakene som er vedtatt har ført til at Ringerikes låneopptak har økt betydelig, og at dette vil belaste kommunens driftskostnader i årene som kommer. Ringerike Arbeiderparti er beredt til å ta ansvar, vi er forberedt på at det vil bli utfordringer, men vil gjøre alt vi kan for at kommunens innbyggere skal oppleve å få et best mulig tilbud innenfor de økonomiske rammene man har til rådighet.

Utfordring til resten av det politiske miljø i Ringerike er hentet fra Rådet for Ringeriksregionens motto: Framover, sammen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags