Vi må gå mer og bruke sykkel mer enn i dag. Vi må trå til for miljøet i byen.

I disse dager sitter tre uavhengige arkitektmiljøer og jobber med det såkalte parallelloppdraget. Vi, Inger Kammerud og Lise Bye Jøntvedt, gleder oss til å se hvilke kreative ideer de har om framtidens Hønefoss. Vi gleder oss også veldig til at vi, altså Hønefoss, skal komme oss videre fra idé og til handling.

Det er nemlig ikke utredninger og rapporter Hønefoss mangler. Det er de politiske beslutningene som gir rådmannen oppdrag om handling, som i det store og hele synes å mangle.

Vi må trå til

Det som faktisk er nytt nå er at Ringeriksbanen og E16 kommer, og at traseen legges over Helgelandsmoen og til Styggdalen. Bergenstoget får ny stasjon et sted i området Styggdalen, mens Hønefoss stasjon skal fortsatt være stasjon, men bare for Ringeriksbanen.

Da KVU Hønefoss ble lagt fram i fjor sommer visste vi ikke dette. KVU Hønefoss er altså Statens vegvesens (SVV) forslag til hvordan veisystemet og trafikken i Hønefoss skal løses når byen vokser med mange tusen innbyggere, uten at trafikken tar knekken på sentrum.

Helt sikkert er det at byens gamle og nye innbyggere må belage seg på å la bilen stå når vi skal rundt i byen. Vi må gå mer og bruke sykkel mer enn i dag. Vi må trå til for miljøet i byen.

Stasjonsby = sykkelby

Ringeriksbanen og E16 gjør at vi blir en del av Oslo-regionen og mange flere vil ønske å bo her og pendle til Oslo for å jobbe. Forhåpentligvis vil det også bety at bedrifter vil følge etter arbeidskraften og etablere seg her med mange nye arbeidsplasser. Kortreiste arbeidsplasser som kan nås med sykkel. Rimelig kortreist må man vel også kunne betegne avstandene fra nord og sør i byen og til stasjonen. Så kortreist at neppe alle pendlere kan regne med å bruke egen bil til stasjonen.

Sykkelbyavtalen

Som kjent har Ringerike kommune allerede inngått en forpliktende sykkelbyavtale med Buskerud fylkeskommune. Hovedmålet i avtalen er at sykkelbruken i Hønefoss skal øke med 25 prosent innen 2020. Det er ganske mye på bare fire år. Innbyggerne i sykkelbyen skal oppleve det mer attraktivt å sykle. Flere daglige reiser, til jobb, skole og fritidsaktiviteter skal tas med sykkel, og antall alvorlige sykkelulykker skal ikke øke når sykkelbruken øker.

KVU-en har løsninger

25 prosent flere som sykler på tryggere sykkelveier på bare fire år, det er så ambisiøst at det kan gi hvilken som helst planlegger søvnløse netter. Og så er det jo som nevnt innledningsvis, planer er ikke nok. Gjennomføring kreves.

I KVU-en slås det ettertrykkelig fast at det i dag ikke er tilfredsstillende forhold for syklister gjennom sentrum. Syklistene må dele smale arealer med biler og fotgjengere. Sykkelbyundersøkelsen i Region Sør 2010 (TØI 2010) viser at Hønefoss har størst andel personer (11 prosent), som føler seg utrygge på sykkel, og lavest andel som føler seg trygge (74 prosent) sammenlignet med andre byer tettsteder i regionen. Elveløpene utgjør i tillegg sterke barrièrer for myke trafikanter i Hønefoss sentrum.

Sykkelekspressvei

KVUen har to forslag på hele problemstillingen trafikken i Hønefoss, Miljøalternativet og Sentrumsalternativet. Begge alternativene peker på at gang- og sykkelveinettet gjennom byen må være sammenhengende.

Begge alternativene foreslår nye gang- og sykkelveibruer mellom jernbanestasjonen og nordsiden, mellom Støalandet og sentrum og mellom Schjongslunden og Eikli.

Sentrumsalternativet har i tillegg et spenstig forslag om en sykkelekspressveg, fra Eikli til jernbaneovergangen i Hønengata. Men det er jo slik at vi han vinter i dette landet, og mye dårlig vær. Sykkel, heller ikke el-sykkel er løsningen på alt. Derfor legger KVUen opp til radikalt bedrede tilbud på buss mellom Heradsbygda, Haugsbygd og andre bydeler og det trafikknutepunktet jernbanestasjonen vil bli.

Kollektivtrafikken vil ha store fordeler i forhold til privatbilen. Det er ikke vanskelig å se for seg at privatbilen, og i alle fall de bilturene som ikke er helt nødvendige, vil få trangere kår i sentrum.

Så kan man jo alltids spørre seg hva det er som skaper liv, trivsel og handel i sentrum. Er det bilen eller er det menneskene som bruker byens kvaliteter? Vi, Inger Kammerud og Lise Bye Jøntvedt mener det er menneskene. Og som vi har understreket flere ganger i debatten om byutvikling: Dette er våre oppfatninger som privatpersoner og samfunnsdebattanter, og meninger vi har som valgte kommunestyrerepresentanter.

MER FRA JØNTVEDT OG KAMMERUD: