«Hønefoss 2025» – en by for fremtiden

Artikkelen er over 4 år gammel

Hva er bærekraftig utvikling i Hønefoss? Hva bør vi bevare – og hva må vi utvikle videre slik at de neste generasjonene kan leve og bo like godt som oss? Dette er utgangspunktet for Ellen Grønlunds leserinnlegg.

DEL

MeningerMennesker trenger gode plasser. Det gjør ikke Audier» - Dette var overskriften på et innlegg i Ringerikes Blad i juni 2016 hvor Christoffer Hagen, en nyutdannet arkitekt fra Hønefoss, ga et godt og interessant innspill til utvikling av byen vår.

Nå ønsker ikke jeg å hevde at jeg kjenner til hvordan den unge arkitekten ser for seg Hønefoss i fremtiden, men det er i alle fall sikkert at det er dagens unge vi må bygge fremtidens by for.

Min visjon er at Hønefoss i fremtiden skal tilby urbane kvaliteter, arbeidsplasser, bomiljøer og kulturtilbud som gjør at våre ungdommer vil velge å bli boende på Ringerike og at flere innflyttere vil ønske å etablere seg i regionen vår.

Historisk var byen det området der folk bosatte seg og industrien utviklet seg med landbruksareal rundt.

Gjennom noen tiår har arealplanleggingen lagt til rette for bosetting i boligstrøk rundt byen, med byen som handelssentrum (hos oss er Heradsbygda og Haugsbygd eksempel på dette).

Denne arealpolitikken har medført sterk økning i biltrafikk til/fra sentrum og gjort bilen til en nødvendig del av husstanden.

Stor trafikk

Bosettingsmønsteret og økt bilbruk gjennom mange år har medført at vi i Hønefoss har stor trafikk og at store areal i bykjernen er utnyttet til parkering.

Handelsnæringen er nå i endring. Dersom byen skal forbli et attraktivt regionssenter, må man tilpasse seg fremtiden.

For å sikre Hønefoss som en god by for mennesker, er det viktig å legge til rette for boliger og arbeidsplasser i sentrumsområdene. Vi trenger mennesker i byen som kan bo og leve i byen uten å belaste gatenettet med bilkjøring.

Handelsnæringen er nå i endring. Dersom byen skal forbli et attraktivt regionssenter, må man tilpasse seg fremtiden.

Ringeriksbanen er på og Hønefoss stasjon vil bli et svært viktig kollektivknutepunkt for regionen.

For å styre veksten til områder som ikke krever bilkjøring til/fra stasjonen er det viktig å se på muligheter til fortetting i områdene i gangavstand til knutepunktet.

Dette stemmer med myndighetene krav om at det skal legges opp til høy fortetting i områder nær kollektivknutepunktene.

En slik utvikling sikrer en bærekraftig utvikling og levende byområder i en fremtiden der behovet for privatbil blir mindre.

Kommunen har gjennom «Parallelloppdraget» startet arbeidet med en ny plan for Hønefoss.

De tre arkitektmiljøene hadde alle ulik tilnærminger til utvikling av byen vår, men samlet seg om fortetting i sentrum som en ønsket utvikling.

Hva må bevares?

For å styre utviklingen er det viktig at byen ser på hva som er de viktigste elementene i byen som må bevares.

En rød, gul og grønn liste, som redaktør i RingBlad tar til orde for, kan bidra til å styre utviklingen og sikre at viktige verdier ivaretas.

En slik liste vil gi tydelige signaler til utbyggere tidlig i utviklingsprosessene og sikre at vern av de viktigste tradisjonsbærerne sikres.

For meg er Jernbanebrua et selvfølgelig element på rød liste, den vakre brua er et viktig byggverk som på en god måte forankrer jernbanens betydning for Ringerike.

I tillegg er «Søndre torg», «Fengselet» og «Nordre torg» flotte byrom jeg mener bærer Hønefoss sin identitet. Lloyds fasade mot bybrua, kraftstasjonen og Arnemannsveien 3 er viktige element som er en del av byens historie, bevaring av disse var derfor en viktig føring for Snøhetta sitt arbeid med visjon for området.

Jeg er stolt over at Tronrud Eiendom har tatt på seg en omfattende rehabilitering av Arnemannsveien 3 slik at bygget kan bære områdets historie inn i fremtiden.

Det er viktig at byen bevarer slike minner fra fortiden, men vi må passe oss for å legge så sterke føringer på bevaring at lønnsomme investeringer ikke er mulig.

Trenger flere unge

Vi ser i dag at befolkningen på Ringerike har en større overvekt av eldre enn landsgjennomsnittet, vi trenger derfor at flere unge mennesker velger å bosette seg her.

I tillegg ser vi at handel er i endring og sentrumshandelen er i sterk konkurranse med netthandel og varehusmarkedet.

Fremtidens Hønefoss har behov for større befolkning for å kunne opprettholde gode sentrumstilbud. Jeg ser at det i byen i dag er mange gode tilbud, men at det kan være vanskelig å fylle næringslokaler og at sentrumsbutikker legger ned sin virksomhet. Økt bosetting i sentrum er et av svarene på denne utfordringen.

Jeg håper å se at visjonene for områdene sør for Fossen kan realiserer gjennom en videreutvikling i dialog med kommunen og andre bypatrioter.

I fremtiden ønsker jeg å kunne sitte på «Pipeplassen» der moderne arkitektur og høy utnyttelse er kombinert med respekt for de opprinnelige bygningene.

Området inneholder mange arbeidsplasser som bidrar til at det nye byrommet benyttes av mange, «Lloyds marked» har utviklet seg til et godt supplement til handelsnæringen i Hønefoss og Øya- utbyggingen har bidradd med mange nye attraktive sentrumsboliger, et «steinkast» fra Hønefoss stasjon.

Jeg håper å se at visjonene for områdene sør for Fossen kan realiserer gjennom en videreutvikling i dialog med kommunen og andre bypatrioter.

Det nye torget er blitt en møteplass for de som bor og arbeider i området i tillegg til besøkende som kanskje tar en tur opp på taket av Lloyds marked for å se Hønefossen i vårflom.

Tilgjengelig for folk flest

Til sammenligning husker jeg områdene på Aker brygge i Oslo før utbyggingen startet.

Jeg vil hevde at en sentrumsutvikling av området har medført et attraktivt område som er tilgjengelig for folk flest.

Jeg tror utbyggingen på Øya, i en mindre målestokk, vil medføre den samme utviklingen i Hønefoss og jeg gleder meg til realiseringen kan starte.

«Jeg ønsker meg en positiv og engasjert debatt rundt den videre utviklingen av Hønefoss, og håper Christoffer Hagen og andre unge stemmer vil delta aktivt i denne debatten. Jeg ønsker meg en by for fremtiden, og fremtiden er dagens unge.

LES OGSÅ: – Trenger ikke flere parker i Hønefoss og – Hva slags by skal Hønefoss være?

TIDLIGERE LESERINNLEGG OM BYUTVIKLING:

Ellen Grønlund

Direktør utvikling i Tronrud Eiendom

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags