Gå til sidens hovedinnhold

– Naivt å tro at Petersøya kan være både friluftsområde og bebygd

Artikkelen er over 6 år gammel

Knut Fure håper Hønefoss kan fortettes uten at Petersøya rammes.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det har i lang tid blitt ytret sterke meninger om byutviklingen i Hønefoss, herunder en eventuell utbygging av Petersøya.

I Ringerikes Blad 26. august har Arne Broberg et innlegg hvor det blant annet anføres:

«Fortetting av byen stiller større krav til grønne rekreasjonsarealer, gjerne i tilknytning til elvene».

Så bra! Jeg kunne ikke vært mer enig!

Uttalelsen mister imidlertid troverdighet når det samtidig, i anledning Petersøya, uttales;

«Med kommunes vanskelige økonomi, og med store utbyggingsprosjekter foran seg, er det vanskelig å se for seg en fremtidig strandpromenade, uten i samarbeid med private utbyggere».

Dette under henvisning til Haakon Tronruds utbyggingsplaner, som Broberg samtidig karakteriserer som «en balansert utbygging som ivaretar både utbyggingspotensialet og utviklingen av området som friluftsområde ...»

Ole Brumm-naivitet

En privat utbygger setter selvsagt ikke i gang et slikt prosjekt uten at det er tilstrekkelig økonomisk gevinst i dette. Planlagt boligmasse med fellesarealer er betydelig, og ikke bare begrenset til øyas indre områder.

De fremlagte planene innebærer i praksis en tilnærmet fullstendig utbygging og privatisering av Petersøya. Noen har åpenbart latt seg forføre av utbyggers «grønne» skisse. Denne gir imidlertid et lite realistisk bilde av den «grønne» virkelighet som vil følge av en slik fremtidig boligutbygging.

Det er naivt å tro på at et Ole Brumm-ønske om «ja takk, begge deler» lar seg kombinere med samtidig å bevare området som et fremtidig friluftsområde for hele Ringerikes befolkning.

Politikernes vedtak

Broberg har i det minste tatt et standpunkt. Det kunne være interessant å vite om dette også er representativt for Høyre lokalt som parti?

Engasjementet og ikke minst argumentasjonen mot utbygging har ledet til at samtlige partier, med unntak av Høyre (og Frp?), har vedtatt og programfestet et nei til utbygging.

I samme utgave av Ringerikes Blad står det også å lese under overskriften «presset om vedtak for Petersøya»;

«I siste møte gikk formannskapet inn for utredning av en eventuell utbygging av Petersøya».

Dette referatet må tillegges journalisten.

Kommunens saksreferater er ikke alltid like lett tilgjengelige og forståelige for utenforstående, men i dette tilfelle oppfatter jeg formannskapets avgjørelse (av 18. aug.) helt annerledes.

Tror på politikerne

Det fremgår at når det gjelder friområdet Petersøya, så har rådmannen innstilt negativ til boligbebyggelse, merket med rødt (tas ikke med i kommuneplanrevisjonen).

Høyre og Frp stemte for at området skulle tas med til konsekvensutredning (gult). Dette forslaget falt mot fem stemmer (Høyre og Frp). Hvis dette er uriktig forståelse av kommunes vedtak forutsetter jeg at det blir opplyst.

Det er muligens naivt å tro at politikere skal være forutsigbare og at velgerne kan stole på programerklæringer og valgløfter, men i denne saken har jeg tillitt til at politikerne forholder seg til sine vedtak og løfter.

Det er å håpe at en nødvendig økt boligbygging og fortetting skjer i eksisterende bebyggelse og i områder hvor Hønefoss allerede har et betydelig potensiale innenfor dagens byggesone.

Dette istedenfor å gå løs på en irreversibel utbygging av grønne friområder.

Kommentarer til denne saken