Det er som Terje Andersen sier i Ringerikes Blad (RB) onsdag 10. august:

«Vi er en bitte liten by, på godt og vondt. Da er det ubehagelig å være for tydelig eller krass i det offentlige rom.»

Kanskje er det derfor heller ikke Terje Andersen peker på det problemet som roper aller høyest på en løsning i Hønefoss: Hva skal vi gjøre med trafikken som kveler byen og hindrer en god byutvikling?

Byplan i arbeid

Byplanen er i arbeid, men det er uvisst når den kan være klar, sier rådmann Tore Isaksen til RB lørdag 13. august.

Rådmannen peker også på at arbeidet med utformingen av stasjonsområdet vil ha stor betydning for byutviklingen. Ja, det er nettopp det. Alt henger sammen med alt.

Staten investerer ikke milliarder av kroner i ny firefelts E16 og Ringeriksbanen hvis ikke vi i Hønefoss lager en byplan som sikrer at busser og offentlig kommunikasjon kan komme smidig til stasjonen, uten å måtte tråkle seg gjennom allerede overbelastede bygater. En byplan som sikrer at det er trygt å gå og sykle til stasjonen for alle som bor i rimelig nærhet.

Ny vei

Det vil etter undertegnedes mening nødvendigvis bety en ny vei vest i byen, en vei som avlaster sentrum for gjennomgangstrafikk og sørger for at busser og drosjer kan komme seg til stasjonen uten å måtte trenge seg gjennom allerede overbelastede sentrumsgater.

Rådmann Isaksen viser til at kommunens folk nå skal sette seg ned og gå gjennom forslagene som kom fram i det såkalte parallelloppdraget.

Det har neppe gått rådmannen og hans stab hus forbi at prosjektleder for parallelloppdraget, arkitekt Øystein Bull-Hansen, pekte på trafikkavviklingen som nøkkelen til byutvikling i Hønefoss.

Han påpekte det de fleste bilister i Hønefoss opplever daglig, at veisystemet er sprengt og tar ikke unna trafikken. Det kjøres mye bil i Hønefoss – også på korte distanser. Kø og forurensing er resultatet.

Bull-Hansen pekte på det åpenbare, at kollektivtrafikken, syklende og gående trenger mer plass.

En by for mennesker

Vi, Inger Kammerud og Lise Bye Jøntvedt, har i flere debattinnlegg argumentert for at vi ønsker oss en by der hensynet til menneskene og ikke biltrafikken spiller hovedrollen.

Byen, og da mener vi særlig sentrumsområdet mellom Kvernbergsund bro og helt opp til Gummikrysset, må prioritere de myke trafikantene. Det betyr at biltrafikken må vike.

Det er bilistene som må tilpasse seg, ikke fotgjengerne. Derfor må det en avlastningsvei til, der biltrafikken kan tas unna. En vei vest, via jernbanestasjonen og ny bro over elva på oversiden av fossen.

Kollektivtrafikken

Bybrua forbeholdes kollektivtrafikken og stenges for privatbilene. Bybrua må forbeholdes kollektivtrafikken, de gående og syklende.

Først når dette er på plass kan vi begynne å planlegge fortetting i sentrum.

FLERE INNLEGG AV HØYRE-DUOEN: