Det vises til oppslaget i Ringerikes Blad 24. juli.

Jeg er nå tilbake fra ferie og fått studert innspillene som er kommet til planforslaget.

Jeg er ikke overrasket over argumentene fra en del beboere i område. Allerede på informasjonsmøtet som ble avholdt den 9/6 -15 på Hotell Ringerike var det mange kritiske synspunkter. Dette er en del av den demokratiske prosessen som en reguleringssak skal igjennom, slik at de folkevalgte får et så godt grunnlag som mulig for å ta sine avgjørelser.

Andre beboere i nærområdet har nok et mer positivt syn på at området blir omregulert og blir tatt i bruk igjen, men føler seg kanskje ikke bekvemme med å stå fram med sine syn offentlig når en så sterk gruppe går så hardt ut mot planen.

Planomfang/økonomi

Det er i hovedsak omfanget/ høyder av bebyggelsen i planforslaget som det argumenteres imot.

Hensikten med planen er å bygge ut leiligheter sentralt i Hønefoss, på et område som allerede er bebygget, men nå står ubrukt.

Grunnlagsinvesteringene ved en slik utbygging er store, (Tomt, rivning, regulering, grunnundersøkelser, framlegg av ny infrastruktur, mm, men ikke minst kapitalkostnadene når planprosessen tar lang tid). Dette er kostnader som må fordeles på salgbare areal. Utbyggingen må derfor gjennomføres i et slikt omfang at leilighetene kan tilbys til en markedspris som gjør det mulig for folk flest å kjøpe seg ny sentralt beliggende bolig.

Alle som driver virksomhet, er forpliktet til å drive på en måte som gir forsvarlige overskudd. Det motsatte er ingen tjent med.

 

Vesttangenten

Det er noen tiår siden jeg drev med elementær geometri, men dette kan ikke være noen «tangent», men en «korde» som har skåret seg gjennom vitale deler av byen og hindret utviklingen av Hønefoss altfor lenge. (Kfr en rekke innlegg RB).

Det er en helt klar forutsetning for denne planen at Vesttangenten blir «avregulert». Det vil fjerne usikkerheten for svært mange andre eiendommer rundt planområdet og ellers i Hønefoss, og vil gi gode utviklingsmuligheter, verdistigning og trygghet for eierne.

Videre planprosess

Prosessen videre nå er at Link arkitektur as og jeg og skal gå nøye igjennom alle innspillene som er kommet, og gi svar til Ringerike kommune.

Administrasjonen i kommunen vil deretter legge fram saksdokumenter til 1. gangsbehandling hos politikerne, forhåpentligvis i høst.

Vil bli skuffet med «nei»

Planen er bearbeidet i samsvar med de argumenter de folkevalgte hadde om at fasaden ut mot Hammerbrogaten skulle bevares, og er videreutviklet med et noe annet konsept som en følge av dette.

Vi regner derfor med en positiv behandling. Hvis det likevel skulle bli et nei til planen, vil det være meget skuffende for oss og alle de som allerede har meldt sin interesse for leilighet.

For et lite firma som vårt er selvsagt så mye «død kapital» belastende, spesielt når vi tenker på alternativ bruk av kapitalen og hva samfunnet for øvrig kunne vunnet ved en utbygging.

Men vi vil sikre eiendommene mot hærverk og videre forfall og leve greit videre.

Andre kommuner ser positivt på utvikling og utbygging

Vi har heldigvis «andre bein» å stå på.

Det kan nevnes at vi akkurat har avsluttet et vellykket prosjekt med 49 leiligheter i Horten sentrum, som er ganske likt Handelskoleprosjektet, med tre nye boligblokker tett inntil et verneverdig område med trehusbebyggelse.

Vi har også nå under utvikling et nytt boligprosjekt med 65 leiligheter sentralt i Tønsberg, sammen med finansielle investorer og Obos, samt et stort kombinert næringsbygg i Asker.

Disse kommunene ser positivt på utvikling og utbygging og tør gjøre det som er nødvendig for å få til nye prosjekter som gir bedre kommuneøkonomi og et godt boligtilbud sentralt i kommunen for innbyggerne. Dette er i samsvar med overordnede politiske signaler for å få til en mer miljøvennlig boligbygging.

Jeg har tillit til at administrasjonen i kommunen utarbeider uavhengige og gode saksdokumenter og at de folkevalgte gjør kloke politiske vedtak til det beste for utviklingen av Hønefoss både på kort og langt sikt.

Vel, vel. Vi får håpe på bedre vær utover høsten, selv om jeg også trives godt i motvind og ruskevær ...

Jan Solberg

Utbygger

LES FLERE LESERINNLEGG OM SAKEN:

Svenn Bagaasen og Johnny Berger Olsen: Hvem skal ta vare på? 

Helle Moe: Hvor kom pennestrøket fra? 

Ole Gunnar Øhren: Bevare meg vel for det motsatte! 

Svenn Bagaasen: Etterlyser svar 

Runar Johansen: Etterlyst varaordfører 

Jan Solberg: Ikke bærekraftig å bevare fasaden 

Johnny Berger Olsen: Hvorfor ble fagutvalgets vedtak parkert? 

Ole Gunnar Øhren: Tid for sanering?