I slutten av forrige uke kunne vi lese i Ringerikes Blad at kommunalsjef for helse, omsorg og velferd «foreslo» å legge ned sykehjemmene på Nes og Sokna.

Senterpartiet og Frp var på banen i lokalavisen, og sa med klar røst at det var utelukket å legge ned sykehjemmene på Nes og Sokna. Ordfører og varaordfører, dette stadig enige tospannet, uttalte seg litt mer utydelig i sine politiske vendinger. De mente det måtte finnes andre tiltak. Men det er jo sjelden det er så klar tale fra den kanten.

BRIT H WALBÆKKEN BØHLER

Forarger

Den uttalelsen som ga meg mest grunn til uro, og som virkelig bekymrer meg, er uttalelsen fra leder av hovedutvalget for helse, omsorg og velferd, Runar Johansen. Hans uttalelser forarger og bekymrer meg mye mer enn kommunalsjefens tabloide uttalelse.

Johansens bekymring går på at hvis man legger ned Sokna og Nes så kan man ikke gjennomføre spesialrådgiver Hommes vedtak om å legge ned Hønefoss sykehjem.

Runar Johansen, leder for hovedutvalget for helse, omsorg og velferd, og den som burde være kommunens fremste helsepolitiker, er ikke bekymret for om det er smart å legge ned sykehjemsplasser. Han ønsker seg bare en helhetlig plan for hvilke sykehjemsplasser som skal legges ned (først).

På samme møte?

Jeg sitter som medlem i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd, og når jeg leser Runar Johansens uttalelser lurer jeg på om vi har deltatt på de samme møtene i dette hovedutvalget. For hvor var tankene til Johansen da vi under kommunalsjefens orienteringer på forrige møte i hovedutvalget diskuterte ventelistene til sykehjemsplasser som man ser er svakt økende?

Når han uttaler seg som om det er et likhetstegn mellom bemannede omsorgsboliger og sykehjemsplasser forstår han da oppbygningen av kommunens omsorgstrapp?

Ringerike kommune har i dag for få sykehjemsplasser. Behovet for sykehjemsplasser kommer ikke til å bli mindre de nærmeste årene, men tvert imot øke i takt med den økende eldrebølgen vi vet kommer.

Boliger i tillegg

Omsorgsboligene som planlegges bygd i Heradsbygda burde komme i tillegg, ikke i stedet for, sykehjemsplassene på Hønefoss, Nes og Sokna. Det er fult mulig å drifte hele eller deler av de omsorgsboligene som planlegges i Heradsbygda som sykehjem. Det er bare snakk om politisk vilje til å ta de riktige økonomiske prioriteringene.

Og der er vi ved sakens kjerne. Politiske og økonomiske prioriteringer. Den mest kostnadseffektive eldreomsorgen er å kun tilby det minimum av tjenester kommunen trenger for å gi innbyggerne de tjenestene som er lovpålagt, og så overlate alle andre behov for hjelp til innbyggeren selv, deres pårørende og frivillige.

Det er langt på vei kommunens eldreomsorg er i dag, og helt klart den innretningen rådmannen og kommunalsjefen ønsker å drive kommunens tjenester etter. Men er det den eldreomsorgen vi som innbyggere ønsker?

Ønsker forebygging

Vi i Rødt ønsker en eldreomsorg som ved hjelp av forebygging legger til rette for at innbyggerne kan klare seg selv så lenge som mulig. Men med den sikkerheten at de vet at når de får behov for litt mer hjelp i hverdagen vil de få det. Vi i Rødt ønsker oss en hjemmetjeneste som har tid til å se den enkelte bruker.

Som har tid til hverdagsrehabilitering og tid til å høre på hva brukeren sier – og ikke sier. Hvor behovet til brukerne styrer dagen i større grad enn stoppeklokka.

Vi i Rødt ønsker at innbyggerne skal leve med den sikkerheten at når den dagen kommer, når de ikke klarer seg selv hjemme lenger, ja da står det en plass klar slik at du kan få ha sin verdighet også i siste del av livet.

Varme hender

En plass med nok varme hender, nok tid til å virkelig se hver enkelt beboer og gi beboeren den omsorg og pleie han eller hun trenger – og litt ekstra.

Det er snakk om politisk prioritering, og vi i Rødt vil slåss for at sykehjemmene på Sokna, Nes og i Hønefoss skal bestå