To grupperinger som utsettes for dette er viktig å trekke frem.

1. Kvinner som opplever voldtekt eller seksuelle overgrep.

Vi vil sette fokus på situasjonen rundt utmåling av straff overfor gjerningsmannen. I Etterforskningen har i mange saker tatt tid. Det har også tatt tid før saken har kommet opp i retten. Når straffen da skal utmåles, får gjerningsmannen strafferabatt fordi det har vært belastende med den lange ventetiden.

Hva får kvinnen? Ingen ting!!

Det burde være kvinnen som får erstatning.  I tillegg burde det offentlige betale ekstra erstatning til kvinnen for merbelastning og lang ventetid. Venting er belastende og rettsaken er en ny stor belastning. Det å legge saken bak seg og komme videre blir som regel satt på vent i en slik situasjon. Med andre ord en ekstra belastning påført av det offentlige.

Denne belastningen må kompenseres på lik linje med at gjerningsmannen får kompensasjon i form av strafferabatt.

Rask handling må til.

Wenche Rolstad

 

2. Fødende kvinner

Fødende kvinner er ikke en organisert gruppe. Det er naturlig at de ikke er det – det er en situasjon som er ganske tidsavgrenset. I løpet av svangerskapet er det ofte mye annet tid og krefter må brukes til i forbindelse med forberedelsene.

I flere år nå har det foregått en nedleggelse av fødetilbud landet over. Her i Oppland var det Valdres som mistet sitt tilbud i . Reiseavstanden blir lenger og lenger. Noen opplever sågar fortsatt å ha usikkerhet om det vil være plass den dagen de skal føde. Det synes mer og mer som en klar norm at det å måtte reise 2 timer for å føde er slik det skal være. Noen må til og med reise og bo på sykehotell i ukene før fødselen. Ikke alle i denne gruppen har nærstående som kan være med.

Når det gjelder reisetid for akutt-kirurgisk tilbud har nettopp et offentlig utvalg sagt at maks reisetid skal være 40 minutter.

Noen ganger kan det være behov for hastekeisersnitt – skal disse da måtte reise 2 timer for å få hjelp? Det er jo ikke nødvendigvis fagmedisinsk fødselskompetanse alle steder lenger.

I vårt langstrakte land er noen avhengig av fly eller båt for å nå frem til fødeavdelingen. Noen ganger er det vær som medfører at fly/båt ikke er mulig, det kan også ha gått ras, og veien er stengt.

Vi vet historier der kvinner vinterstid har ligget på plastbrett og blitt trukket over islagte fjorder fordi veien har vært stengt. Hvordan oppleves dette? Eller å ligge fastspent på båre i ambulanse med rier på vei til nærmeste fødetilbud et par timer unna. Det hjelper ikke med fagkompetanse med og dyktige ambulansearbeidere.

Dette er diskriminering av kvinner – vi må få slutt på dette. Rask handling må til og beskjed om dette.