Gå til sidens hovedinnhold

MENING: Forventer at det etableres trygge skoleveier fra Hønefoss skole til både Benterud og Ullerål skoler | FAU ved Ullerål skole

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Denne uken skal nye skolegrenser behandles i hovedutvalg for oppvekst og kultur. I den forbindelse ønsker vi å legge vårt høringssvar ut offentlig.

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) på Ullerål skole behandlet i utvidet FAU møte 22.10.2019: «Sak 19/2294 – høringsuttalelse om nye skolegrenser».


Vi ble bedt om å vurdere følgende:

«Ringerike kommune ønsker innspill til alle skolenes opptaksområder, med særlig fokus på følgende inndelinger:

* Hønefoss skoles opptaksområde og nytt skolested for elever i områdene:
1. Sentrum
2. Hengsle
3. Vesterntangen/Støalandet
4. Holttangen/Hønengata/Parkveien

* Justering av opptaksområdet mellom Ullerål skole og Hallingby skole i området Hensveien. Dette er et innbyggerinitiativ som foreslår å flytte grensen i Hensveien.

* Evt gradvis innføring av nye opptaksområder, slik at de i 2020 bare blir gjeldende for 1.-klassinger.»

Til dette kommer FAU Ullerål med følgende høringsinnspill:

Nye Ullerål skole dimensjoneres til å kunne ha anbefalt 550 elever og 600 elever som maksimum kapasitet. Da er velkomstklassen i Ringerike kommune en del av dette elevtallet. FAU på Ullerål skole mener det er kritisk at den nye skolen ikke er ved maksimal kapasitet fra første dag.

Med andre ord at skolen ikke blir «sprengt» fra dag 1!

Dette har FAU ved Ullerål bemerket også i høringer i 2014 og 2018.

Nye Ullerål skole er planlagt til å legge opp en fleksibel undervisning, med varierte læringsarealer inne på skolen. Det er også planlagt med variert og adspredt lek i utearealet. Dersom skolen blir full fra starten av kan vi risikere å miste den fleksibiliteten bygget og uteområdet legger opp til.

Vi stiller oss undrende til deler av elevtallsprognose utarbeidet for Norconsult, og i særdeleshet tallene for Ullerål skolekrets. Opptelling av barnehagebarn innen kretsen ønskes, og tall over barn under skolepliktig alder med adresse i kretsen må framlegges.

Det er planlagt flere større nye boligområder i skolekretsen (bl.a. Rundtom, Børdalsmoen, Hønengaten øst), og i andre områder innen kretsen er det generasjonsskifte som gjør elevkull større. Dette gjenspeiles ikke i elevtallsprognosen, hvor tallene for Ullerål krets er identisk 4 år fram i tid, og reduksjon på 9 elever 10 år fram i tid. Vi mister derfor tiltro til denne elevtallsprognosen.

Det kan virke som denne prognosen er produsert for å plass til behovene, og ikke tatt inn boligprosjekter allerede er godkjent i kommunens arealplan.

Det er heller ikke framlagt framtidige tall for de fire oppdelte områdene av Hønefoss skolekrets, som vises i kart «Opptaksområder i sentrum». Det er essensielt å få vite disse tallene, for å kunne estimere framtidige elevtall i nye skolekretser og trekke nye grenser. Med økning i alle skolekretsene, kan det se ut til at sentrumsskole nr. 3 vil være nødvendig adskillig tidligere enn slutten av 2020-tallet.

I framtiden frykter FAU, at de som normalt hører til Ullerål skolekrets, blir henvist til andre skoler i Hønefoss på grunn av at Ullerål skole er fullbesatt.

FAU mener det er viktig å ta vare på elevene som har etablert vennegrupper. Det er omveltning nok å endre skole og skolevei.
Vi ønsker derfor en gradvis innlemming av nye opptaksområder, hvor dagens elever ved Hønefoss skole overføres til Benterud.
Vi ønsker ikke at elever skal splittes fra et til noen år for så å møtes igjen på ungdomsskolen.

Hønefoss skole tilhører geografisk nordsiden av byen og deres identitet er godt forankret til dette. Ved en eventuell nedleggelse vil de sokne naturlig til Ullerål skole. Vi fra FAU på Ullerål har kjempet side om side med Hønefoss skole for fortsatt eksistens av skolen, og etablering av trygg skolevei. Ved overføring av alle Hønefoss skole elever til Ullerål, vil det bli over 600 elever og over maksimalt antall elever ved skolen.

Nå ser verken eksistens eller trygg skolevei å bli tilfelle, og nye Ullerål skole er blitt for liten for begge skolekretser.
Dette er ene og alene politikernes ansvar.

I og med at dette er situasjonen, så er Benterud den eneste skolen med kapasitet til elever både før og etter eventuell overføring av eksisterende elever fra Hønefoss skole.

Vi forutsetter at kommunen etablerer trygge skoleveier, broer over elver, og offentlig kollektivtilbud på strekningen.

Vi gir vår tilslutning til nye skolegrenser foreslått i høringsgrunnlaget, med gradvis innføring fra skolestart 2020/2021, men med følgende bemerkninger:

Vi har ikke oversikt over framtidig elevtall for de oppdelte kretsene i Hønefoss skolekrets. Tallene i elevtallsprognosen virker unøyaktige, spesielt for Ullerål krets. Det er 915 elever på disse 3 skolene i dag, og i elevprognose estimeres det økning på 115 elever på 4 år. Da er det estimert at øker Benterud krets med 80 elever, Hønefoss krets med 35 elever og Ullerål krets skal være som i dag.

Minner om at anbefalt elevkapasitet ved nye Ullerål og Benterud er 1100 elever. Det vil si at med en prognose, uten vår tillit, når vi denne grensen tidlig.

For foreslått endring mellom Ullerål og Hallingby skolekretser, ønsker vi å beholde gammel grense. Det er gode grunner for endringen og for å beholde gammel grense. FAU mener det likevel er feil signal å gi, hvis man sier nei til elever fra Hønefoss skolekrets og sier ja til elever fra Hallingby skolekrets.

Oppsummert innspill:

* FAU Ullerål ønsker en gradvis innføring av nye skolegrenser fra skolestart 2020.
* FAU Ullerål ønsker at Ullerål skole er vert for mottaksklassen i Ringerike kommune.
* FAU Ullerål mener da kapasitet overskrides ved Ullerål skole, at eksisterende Hønefoss skole elever overføres til Benterud (dagens 1–6 trinn).
* FAU Ullerål støtter opprinnelig forslag om skolegrenser i Hønefoss sentrum, men med bemerkninger.
* FAU Ullerål forventer at det etableres trygge skoleveier fra Hønefoss skole til både Benterud og Ullerål skoler
* FAU Ullerål forventer en proaktiv innsats fra Ringerike kommen for etablering av et bredt kollektivtilbud.
* FAU Ullerål ønsker å beholde «gammel» grense mellom Ullerål og Hallingby skolekretser.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.