Gå til sidens hovedinnhold

– Mangler konsekvensutredning for Helgelandsmoen | Rolf Novsett

Artikkelen er over 2 år gammel

- Vil idyllen i Hole vare? spør Rolv Novsett i dette leserinnlegget.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hole framstår som en robust kommune. Kommunebarometeret viser at Hole ligger i toppen når det gjelder kvaliteten på tjenestetilbudene. Folk som bor her er derfor godt fornøyd og de trives. Men vil idyllen vare?

Bane Nor fikk jobben med å lage forslag til en statlig reguleringsplan for fellesprosjektet – «Ringeriksbanen-E16» og leverte sitt endelige forslag 20. mai 2019. Her har Bane Nor anbefalt overfor Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland at det ikke lages motorveikryss ved Helgelandsmoen.

Det er imidlertid opp til Samferdselsdepartementet som har bestilt planen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet som planmyndighet å ta den endelige avgjørelsen.

Bane Nor er et statsforetak ledet av et styre og en administrerende direktør som står for en forretningsmessig ledelse. Bane Nor skal få «Norge på skinner». Denne visjonen understøttes av et strategisk hovedtema «mer for pengene».

Følgekonsekvenser: Innbyggerne i Hole kommune er opptatt av hva som skjer når staten overlater til et næringsselskap (et forretningsorientert foretak) som Bane Nor å lage forslag til en reguleringsplan for fellesprosjektet «Ringeriksbanen-E16».

 

Det er en rekke både positive og negative følgekonsekvenser knyttet til de forslagene Bane Nor har fremmet. Hva som er positivt og negativt avhenger av hvilket perspektiv og hvilke kriterier som legges til grunn.

På den ene siden og på den andre siden – Hole kommune har fremmet sine vurderinger vedrørende behov og ønsker overfor Bane Nor, men disse er ikke utredet eller lagt til grunn i planforslaget til Bane Nor. Bane Nor har således ikke gjennomført en helhetlig vurdering av følgekonsekvenser for utviklingen på Helgelandsmoen.

Overordnede mål: Bane Nor viser til at deres anbefaling er gjort med utgangspunkt i overordnede mål, føringer og kostnader for prosjektet. Det overordnede målet med «Ringeriksbanen- E16» er å knytte Ringeriksregionen tett opp mot Oslo-regionen og et felles bo- og arbeidsmarked

Planprogrammets føringer – Tar vi en titt på «Planprogrammet» som ligger til grunn for arbeidet med det endelige forslaget til reguleringsplan, framgår spesifikt både samfunnsmålene og effektmålene for ny E16.

Samfunnsmålene for ny E16 er (utdrag):
• Bedre framkommelighet
• Bedre trafikksikkerhet

Effektmål for ny E16 (utdrag):
• Større forutsigbarhet
• Redusert kjøretid
• Færre ulykker

Kostnader: «Bane Nor skal være et forretningsorientert foretak som kontinuerlig forbedrer ressursbruken i alle prosesser». Bane Nor vil frigjøre ressurser slik at samfunnet får mer for pengene. Denne strategien er videre utdypet med «Vi utvikler smarte løsninger for en moderne infrastruktur».

Nasjonale forventninger: «Nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging» skal også legges til grunn for statlige myndigheters medvirkning i planlegging. Hensikten er å bedre sammenhengen mellom den nasjonale, regionale og kommunale planlegging. Planleggingen skal bli mer forutsigbar og målrettet.

Forslag til statlig reguleringsplan – Forslag til statlig reguleringsplan for «Ringeriksbanen-E16» ble sendt på høring med merknadsfrist 24. juni 2018. Av kommunestyrets vedtak den 19. juni 2018 framgår:

For Hole kommune er følgende hovedområder i reguleringsplanen avgjørende (utdrag):
• Motorveikryss på Helgelandsmoen
• Stasjon på Sundvollen
• Ta vare på kommunens innbyggere
• Erstatte tapet av viktige frilufts- og rekreasjonsområder

I oppdragsbrevet fra departementet framgår «Transportetatene og lokale myndigheter skal i samarbeid legge til rette for at nytten av prosjektet blir best mulig». Hole kommune er positiv til samferdselsprosjektene, men ønsker at de utfordringene kommunen har pekt på kan løses i samhandling mellom Bane Nor og Hole kommune.

Bane Nor la ut revidert forslag til reguleringsplan for fellesprosjektet «Ringeriksbanen-E16» til begrenset høring i desember 2018. Hole kommunes høringssvar forelå 21. januar 2019. Her påpeker kommunen «at tidsbruk og kostnader ikke alene kan være styrende for valg av løsninger for dette prosjektet».

Videre at «Faren for at de enkleste og rimeligste løsningene for prosjektet blir valgt på bekostning av lokal utvikling og nærmiljøet i Hole, er betydelig».

Rasering uten gjenytelser: Hole kommune viser for øvrig til at fellesprosjektet «Ringeriksbanen-E16 representerer et voldsomt inngrep som vil rasere verdifulle områder tvers gjennom hele kommunen».

«På tross av dette opplever Hole kommune i liten grad å bli hørt når det gjelder kommunens ønsker og krav for prioritering av prosjektets nytte for lokal- samfunnet, og for kompenserende tiltak eller erstatninger for verdier som tapes midlertidig eller permanent i Hole kommune».

Høring og medvirkning: Plan- og bygningsloven har en rekke bestemmelser om prosess og medvirkning i arbeidet med en reguleringsplan. Disse bestemmelsene gjelder også i en prosess med statlig reguleringsplan. BaneNor har i denne sammenheng gjennomført et omfattende opplegg for informasjon og medvirkning i planprosessen. Dette gjelder i forbindelse med oppstart av arbeidet med prosjektet, i forbindelse med høringer, åpne møter, orienteringer til kommunestyret, arbeidsmøter, fagmøter og presentasjoner.

Høring uten å bli hørt? Men Hole kommune har som tidligere nevnt i liten grad blitt hørt. Kommunestyret i Hole kommune føler seg således oversett av Bane Nor på en rekke områder. Kommunen har i sine høringssvar vist til en rekke områder som ikke er tilstrekkelig utredet eller avklart i den endelige reguleringsplanen.

Konfliktløsning før endelig planforslag? I de nasjonale forventningene til planleggingen framgår at «Det er et mål at eventuelle konflikter mellom lokale og nasjonale interesser skal løses så tidlig som mulig i planprosessen». Svaret til Hole kommune (21. januar 2019) på den begrensede høringen av forslag til reguleringsplan som ble gjennomført i desember 2018, viser til en rekke uavklarte konfliktområder. Hvordan forklarer Bane Nor dette?

Infrastruktur som grunnlag for utvikling – «Tilgang til effektiv transport og infrastruktur har betydning for næringsutvikling og omstillingsevne». Utvikling av infrastruktur og transporttilbud er viktig både for næringsutvikling og utvidelse av bo- og arbeidsmarkeder.

Næringsutvikling, bo- og arbeidsutvikling – Helgelandsmoen er Hole kommunes område for næringsutvikling og et område for utvidelse i bo- og arbeidsmarkedet i kommunen. Slik kommunestyret ser det så kan det ikke ligge bedre til rette for et kryss enn her. Det er derfor vanskelig å forstå med bakgrunn i de føringer som også gjelder for BaneNor i denne saken, hvorfor Bane Nor foreslår å ikke bygge motorveikryss på Helgelandsmoen. Er det bare penger som teller for Bane NOR?

Hole kommune har hele tiden vært opptatt av å styrke kommunens forutsetninger for å møte framtidens utfordringer og har i denne sammenheng sett «Ringeriksbanen og E16» som en statlig tilrettelegging for vekst. Derfor har kommunestyret vært tydelig om sine behov og prioriteringer tidlig i planleggingen, men dette har ikke medført at forhold som er avgjørende for Hole er blitt avklart i det endelige forslag til reguleringsplan.

Regjeringen ønsker å legge til rette for økt verdiskaping og innovasjon basert på regionale og lokale ressurser i hele landet. Men det endelige planforslaget som ble lagt fram i mai 2019 viser at lokaldemokratiet i Hole er overstyrt av Bane Nors økonomiske vurderinger.

På denne måten hindrer Bane Nor/staten utviklingen i Hole og påfører innbyggerne en rekke negative konsekvenser. Uten kryss presses vesentlige deler av trafikken over lokalveinettet og forbi Sundvollen. Det vil kunne medføre en rekke alvorlige ulykker i det tidsperspektivet vi her snakker om.

Resultatet vil kunne bli økt framfor redusert transportulykker, unødige utslipp av klimagasser og negative miljøkonsekvenser for innbyggerne i Hole. Uten kryss vil prosjektet derfor ikke tilfredsstille regjeringens transportpolitiske mål om reduserte ulykker, reduserte utslipp og reduserte miljøkonsekvenser for øvrig.

Ut ifra dagens situasjon vil nok flere kunne si at det vil gå bra uten et motorveikryss. Men denne motorveien bygges i 50 års + perspektiv, og med den bo- og næringsutviklingen som er forventet på Helgelandsmoen, er det åpenbart at dette krysset vil være en samfunnsmessig fornuftig og riktig investering. Etablering av et kryss kan få stor betydning for lokal samfunnsutvikling i nærområdet i form av endret tilgjengelighet og attraktivitet med betydning for arealutvikling og utbyggingsmønster.

Uten kryss svekker og hindrer staten Hole kommunes vekst og utvikling. Dette er stikk i strid med det som er statens intensjoner – å styrke lokalsamfunnet gjennom ny E16.

Hole krever motorveikryss. I uttalelsen fra Hole kommune til revidert forslag til reguleringsplan for «Ringeriksbanen-E16» framgår det at Hole kommune krever at alternativet med motorveikryss på Helgelandsmoen realiseres.

Det vil være forkastelig at Bane Nor skal spare kostnader i et «rikspolitisk» infrastrukturprosjekt til 35 milliarder kroner ved å kutte den mest lønnsomme delen i fellesprosjektet «Ringeriksbanen-E16»

Hva er avgjørende for Monica Mæland og innbyggerne i Hole? – For Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, som planmyndighet, er det avgjørende at alle hensyn blir ivaretatt. Bane Nor har ikke vurdert de helhetlige følgekonsekvensene ved et motorveikryss på Helgelandsmoen i et langsiktig samfunnsorientert perspektiv. Hva bør Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland gjøre i denne situasjonen?

Jeg mener at det vil være riktig at de vurderinger, som kommunestyret i Hole har påpekt som avgjørende for innbyggerne og utviklingen i Hole, inngår i grunnlaget for departementenes beslutninger knyttet til planforslaget.

Kommentarer til denne saken