Mandag morgen ble forslaget til statsbudsjett for 2020 lagt fram. Det viser at driftsbudsjettet til politi- og lensmannsetaten økes fra årets cirka 17,7 milliarder, til 18,6 milliarder kroner i 2020.

Leder i Politiets Fellesforbund i Politidistrikt Sør Øst, Jon Torp, er ikke imponert over de økonomiske rammene Politiet er gitt for det kommende året.

– Rammene må justere for lønns- og prisvekst. Det er ikke gjort etter vårt syn. Vi har ikke fått knust helt ned tallene enda, men for vår del ser det ut som en reduksjon i budsjettet for vårt distrikt, når man justerer fra lønns- og prisvekst – i likhet med i fjor, sier Torp til Drammens Tidende.

De vel 18 milliardene i statsbudsjettet skal gå til å drifte politidistriktene, særorganene, fellesfunksjonene i PFT og PIT, samt Politidirektoratet.

I driftsutgiftene ligger blant annet lønn til ansatte, penger til innkjøp av nye biler, husleie og andre løpende utgifter.

–Vi er skuffet

Pengene som ligger i statsbudsjettet er ennå ikke fordelt ut på politidistriktene. Dette vil først bli gjort på senvinteren i 2020, av Politidirektoratet.

Basert på fordelingen de tre siste årene, har imidlertid fagbladet Politiforum utarbeidet et estimat over hvor mye penger hvert enkelt politidistrikt kan komme til å ha å rutte med neste år.

Dette estimatet anslår at Sør-Øst-politidistrikt vil få 1, 574 milliarder i 2020, mot 1, 502 i 2019.

– Med den rammen politiet får i det foreslåtte statsbudsjettet, så mener vi at politiet, og vårt distrikt, i realiteten kommer til å ende opp med en nedgang i midler, sier Torp.

Dette står i grell kontrast til justisminister Jøran Kallmyrs lovnader i valgkampen om 350 millioner mer til politiet. Erna Solberg lovet det samme. I et VG-intervju slo statsministeren fast at 2020 kom til å bli et «merkeår for norsk politi» og at regjeringen ville gi politidistriktene et større økonomisk handlingsrom.

– Det blir et større rom for politimestrene til å prioritere det de mener er riktig for sitt politidistrikt, enten det er forskning eller flere patruljer – det kan variere fra politidistrikt til politidistrikt. Noen vil prioritere å kjøpe mer utstyr og biler, sa Kallmyr til VG.

– Vi er skuffet over at han ikke har fulgt opp det som ble sagt i valgkampen. Han har for så vidt fulgt opp lovnaden om midler til å få nyutdannede ut i jobb og det såkalte etterforskningsløftet. Det er bra. Men dette er slik vi forstår det ikke midler som kommer i tillegg, etter at man har justert for lønns- og prisvekst, men penger som ligger inne i potten på statsbudsjettet, sier Torp.

Han peker også på at lovnaden om jobber til nyutdannede i realiteten vil bety at folk som allerede jobber i politiet vil miste jobben, dog ikke fast ansatte.

Vil gå ut over både publikum og politi

Torp mener alt i alt det vil bli enda dårligere tider både for ansatte og publikum i året som kommer om forslaget til statsbudsjett blir fasiten for 2020.

– Vi vet jo ikke ennå hvor mye vi i realiteten må redusere budsjettet med, men det vil bety mindre politibetjenter og dårligere tjenester til publikum, sier Torp, som også mener at politiet får mer og mer å gjøre, samtidig som de får mindre ressurser.

– Det er veldig mye som skal prioriteres opp, men det er vanskeligere å peke på hva som skal prioriteres bort, sier han.

Torp oppsummerer slik:

– Til syvende og sist så er det publikum som vil lide under dette, samt våre medlemmer som sliter seg ut, fordi det er for store oppgaver og for mange.

Gikk i minus også i fjor

Da pengene for 2019 ble fordelt, fikk Sør-Øst politidistrikt 69 millioner kroner mer enn året før, noe som blant annet skulle gi 11 nye stillinger.

Også da mente Torp at økningen ble spist opp av økte utgifter.

Blant annet blir 44 millioner blir borte i pris- og lønnsvekst, 15 millioner går til fullfinansiering av stillinger fra i fjor og to millioner går til økte pensjonsutgifter, sa han og pekte på at distriktet også hadde med seg et underskudd fra 2018 som måtte dekkes inn.

Resultatet på hans regnestykke endte opp med 35 millioner i minus.

Uenig i regnestykket

Justisminister Jøran Kallmyr er uenig i Fellesforbundets regnestykke, og sier til Drammens Tidende via e-post at forbundet har regnet feil.

–­ Det er mer enn nok penger i budsjettet til både å ansette nyutdannede politifolk samt satse på etterforskning i straffesaker, mener han.

– De (Fellesforbundet, journ. anf) har sett på hvor stor økningen i politibudsjettet er totalt sett og sammenlignet det med 2019-budsjettet og sett at det er en økning på 600 millioner. Samtidig mener de at 500 millioner kommer som en følge av justert pris- og lønnsvekst, og da er det egentlig bare 100 millioner igjen etter pris- og lønnsveksten, sier han.

Kallmyr mener det ikke går an å sammenligne 2019 og 2020 på denne måten, siden det lå store engangsinvesteringer inne i 2019-budsjettet. Disse utgiftene sier Kallmyr man slipper neste år.

– I budsjettet for 2019 lå det blant annet inne en engangsinvestering til anskaffelse av nye politihelikoptre som hadde en ramme på 239 millioner. I 2019 budsjettet lå det også inne penger til gjennomføringen av Taraldrud (Politiets Nasjonale Beredskapssenter, journ.anf), samt Norges bidrag til Frontex på 98 millioner (Det europeiske grensekontrollbyrået, journ. anf). Sistnevnte er nå flyttet til et annet budsjettkapittel, dette ligger ikke lenger inne i politiet, sier Kallmyr som er uenig i at politidistriktene må knipe inn for å få budsjettet til å gå opp.

Kallmyr sier videre at de 350 millionene han har snakket om, er en reell økning av politiets budsjett, men at han forstår at dette er ekstremt komplisert.

– I de 350 millionene inngår helårsvirkingen på 201 millioner til flere politistillinger, som i første omgang er beregnet å koste 100,4 millioner, sier Kallmyr.

MER OM STATSBUDSJETTET: