Det er derfor stadig viktigere å hjelpe ungdom inn på et riktig løp for utdanning eller yrkesfaglig opplæring.

Vi vet at det å være aktiv alltid lønner seg, og at fullført utdanning gjør deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Likevel ser vi at mange unge faller ut før de har fullført utdanning. Ved NAV-kontoret møter vi mange av de som dropper ut.

Skal lite til

Det er selvsagt mange grunner til at en del ungdom søker hjelp hos NAV. Utfordringene og behovene er sammensatte, men vi opplever ofte at det skal lite til før unge gutter og jenter er på riktig spor i utdanning eller jobb.

Anerkjennelse gir selvtillit, og mange ungdommer trenger at noen har troen på dem. De trenger også å få fornyet tro på seg selv, og å finne et mål å strekke seg mot. Ved å stille krav gir man unge mennesker muligheten og det dyttet som skal til for å ta tak i eget liv.

Ved utgangen av juli var det registrert 100 helt ledige under 20 år i Buskerud, 492 ledige i aldersgruppen 20-24. Dette tilsvarer 1,4 prosent av arbeidsstyrken i fylket i aldersgruppen under 20 år. 4,0 prosent av arbeidsstyrken i alderen 20-24 år er ledige i Buskerud (mot 4,2 prosent på landsbasis).

Vi følger spesielt med på ledigheten i ungdomsgruppene, en høyt prioritert gruppe for NAV. Det er derfor gledelig at vi i Buskerud første halvår 2014, måned for måned har sett en nedgang i arbeidsledigheten blant de unge. Ungdom og unge voksne er en av våre viktigste målgrupper, og det er helt essensielt med et velfungerende tverrfaglig samarbeid med skole, barnevern, oppfølgingstjeneste, pp-tjenesten, politiet, fylkeskommunen, tiltaksarrangører, helsevesenet og andre gode medhjelpere. Den største utfordringen ligger i et enhetlig samarbeid som fanger opp og reder grunnen for de som på ulikt vis faller utenfor en aktiv hverdag, noe vi de siste årene med gode medhjelpere har klart å skape.

NAV-kontoret fungerer også som møteplass. Alle NAV-kontorene i Buskerud er tilknyttet Aktiv Ungdom, et tiltak som skal fange opp ungdom som ikke er i aktivitet. Målet er å hjelpe de unge til å stake ut, starte på og gjennomføre et fornuftig løp mot utdanning eller arbeid.

Et tilbud som så langt har vist gode resultater er «Aktiv mot læreplass». Gjennom NY GIV-samarbeidet med Buskerud Fylkeskommune i 2012 fikk vi innspill på et særskilt behov for en del ungdom som slet med å komme seg frem i et yrkesfaglig løp. Sammen med Nordic Academy og fylkeskommunen skreddersydde vi da tiltaket «Aktiv mot læreplass», et spisset tilbud for ungdom som har gjennomført videregående opplæring og som ønsker et yrkesfaglig utdanningsløp. Resultatene er så lovende at det videreføres og i dag gjennomføres for hele Buskerud.

Individuelle løp

Suksesskriteriet er individuelt tilpasset løp som inneholder både supplerende undervisning i videregående skole, og arbeidsrettet praksis. Her får flotte og lærevillige unge kvalifisere seg for en læreplass eller lærekandidatplass. En annen suksessfaktor er at vi lar arbeidsgivere få mulighet til å prøve ut kandidaten før de skriver en formell kontrakt. Slik kan ungdom med større utfordringer, som i utgangspunktet stiller svakere, og vil ha vanskelig for å få en fot innenfor, få muligheten til å prøve seg og vise at de ønsker og at de kan.Ungdommen selv får også mulighet til å teste ut sin egen plan for et yrkesfaglig løp.

Det viser seg at en stor del av ungdommene, når de prøver seg i det virkelige liv, ønsker å endre fagretning. Mange har hatt både to og tre praksissteder før de har falt ned på en fornuftig plan, og et yrkesløp som passer for dem.

Det aller største suksesskriteriet er vårt gode og tette samarbeid med fylkeskommunen. Her har vi en arena med godt, operativt og konkret samarbeid der vi kan jobbe sammen om noe samfunnsnyttig!

Med næringslivet på lag

Etterspørselen etter arbeidskraft er foreløpig relativt høy på landsbasis, men kravene som stilles til arbeidssøkerne kan være tøffe. I NAVs bedriftsundersøkelse i 2014 ble 700 Buskerud-bedrifter spurt om hvor viktig formell kompetanse er ved nyansettelser. Kun en liten prosent svarer at formell kompetanse ikke er viktig. Ungdom som dropper ut av skolen har derfor få muligheter til å skaffe seg jobb, og konkurransen om de ufaglærte arbeidsplassene er stor.

I dag er det etterspørsel etter personer med høy utdanning, men det er viktig å huske at også personer med fagutdanning er attraktive på arbeidsmarkedet.

Her i Buskerud ser vi at vi lykkes med utprøving og opplæring av unge i det ordinære arbeidslivet. Vi har flere tiltak for ungdom, men for at ungdommen skal lykkes er vi prisgitt et godt samarbeid med lokalt næringsliv! Vi ser at bedriftene er rause når det gjelder å stille praksisplasser til disposisjon, åpne dører, og å gi unge mennesker muligheter. Bedriftene byr på sin kompetanse og sine opplærings- og erfaringsmuligheter som de gir videre til ungdommen. De gir interesse i og ansvar for enkeltmennesket! Sammen kan vi gi mennesker muligheter!