Mandag 16. juni hadde FRE16 (Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16) en orientering til beboere, pårørende og ansatte ved Hole bo- og rehabiliteringssenter (HBR). FRE16 hadde en ryddig presentasjon til en fullsatt sal. Dette er en sak som engasjerer Holes innbyggere. Jeg så ikke Ringerikes blad i salen. I det videre legger jeg til grunn at vei og bane kommer – og i de traseene som ligger i reguleringsplanen.

Bakgrunn: En gruppe med deltakere fra Hole kommune og FRE16 arbeider med alternative løsninger for HBR – permanent fraflytting, fraflytting i byggetiden og full drift i byggetiden.

De arbeider også med erstatningsløsninger for de byggene som må rives. Dette arbeidet har tatt tid, og i møtet var videre framdrift usikker p.g.a. ferieavvikling og kapasitet.

I reguleringsplanen er tomten til HBR avsatt til Offentlig og privat tjenesteyting, men med mulighet for å bli benyttet som «riggområde» i byggetiden. På spørsmål; bekreftet representanten fra Bane NOR at prosjektet ikke er avhengig av dette «riggområdet». Det er derfor reelle valgmuligheter.

HBR har bygninger som det er godt å være i, med en flott beliggenhet med utsyn til fjord, åser, ro og aktivitet. Anlegget ligger sentralt i kommunen. Det ligger ikke i et sentrum eller på en perrong, men det er heller ikke et behov for det store flertallet av beboerne. Tomten og tilstøtende områder har betydelige muligheter for utvidelse av bebyggelsen.

FRE16 er presset på økonomi. Det er lite sannsynlig at FRE16 vil finansiere ny bebyggelse på et annet sted, og Hole kommune har en rekke andre investeringsoppgaver.

Fraflytting i byggetiden vil være opprivende for beboere og organisasjonen. Det vil ha en rekke identifiserte og uidentifiserte følgekostnader.

Samlet byggetid for FRE16 er anslått til åtte år. Byggestøy ut over normalstøy når anlegget er ferdigstilt, ble i møtet oppgitt til 2–3 år.

Vi må legge til grunn at når FRE16 står ferdig skal prosjektet ha ivaretatt alle eksisterende og framtidige beboere i området på best mulig måte, og at Hole kommune følger dette opp – uten «lua i hånda».

Vi skal gjøre det beste vi kan for brukerne av kommunens pleie- og omsorgstjenester, men også dette kravet må stilles opp mot andre, langsiktige samfunnshensyn. Dersom støy eller rystelser skaper spesielle utfordringer for enkelte beboere, må det finnes midlertidige løsninger for dette i den støyende byggetiden.

Byggestart for FRE16 er ikke fastlagt. Dersom det blir byggestart i 2021, er det svært dårlig tid til å etablere alternative løsninger. Det er nødvendig med planer for videreutvikling av HBR som er minst mulig avhengig av framdriften for FRE16.

Hole kommunes driftskostnader vil bli effektivisert ved en større grad av samlokalisering av de tyngre omsorgstilbudene.

Mitt forslag: Legg planlegging av permanent eller midlertidig fraflytting til side. Sats tilgjengelige ressurser i Hole kommune og FRE16 på planlegging og oppfølging av en anleggsperiode som gir minst mulig ulemper for alle innbyggere – selv om dette vil gi noe økte kostnader for prosjektet.

Sverre Moe

Sivilarkitekt


Pårørende ved Hole bo- og rehabiliteringssenter

Legg en stor støyvoll / åsrygg mellom HBR og E16 – i forlengelsen ryggen nord for p-plassen. Masser er det nok av. Landskapsmessig er det en historisk tilfeldighet at denne ryggen ikke ligger der i dag. Trekk denne så langt mot ny E16 at tomten kan utvides noe i denne retningen og mot dagens bebyggelse på Rudsødegården.

Lag en langsiktig plan for videreutvikling og samlokalisering av de tyngre pleie- og omsorgstjenestene rundt HBR. Hole kommune må vite nok om behovene til at denne planen kan utarbeides raskt – gjerne med prosjekteringsbistand fra FRE16.

Start planlegging av erstatningsbyggene for «Gamleveien» slik at disse kan bygges så snart byggestart for FRE16 er kjent, og blir det utsettelser, vil Hole sannsynligvis trenge byggene senere.

Vær ikke redd for 2–3 etasjer for noe av bebyggelsen der dette ikke gir for store personalkostnader.

LES OGSÅ: Ingen løsning for sykehjemmet i Hole: Morten frykter at de svakeste blir taperne